Bevezetés az informatikába II.

A tantárgy angol neve: Introduction to Informatics II.

Adatlap utolsó módosítása: 2008. szeptember 11.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Műszaki menedzser szak

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIFO2820 3 2/0/0/v 2 2/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szeberényi Imre,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Szegvári Zsuzsa

adjunktus

IIT

 

 

 

 

 

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A tárgy alapozó tantárgy.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMEVIFO1814" , "jegy" , _ ) >= 2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

vifo1814

Bevezetés az informatikába I.

7. A tantárgy célkitűzése

A hallgatóknak megfelelő jártasságot kell szerezniük a számítógépes problémamegoldás módszereinek és alapvető eszközeinek használatában olyan szinten, hogy azt további tanulmányaik során képesek legyenek hatékonyan alkalmazni.

8. A tantárgy részletes tematikája

Elméleti tananyag:

 • az előző félévben megtanult strukturált programnyelv eszközkészletének és ezen eszközök hatékony alkalmazásának elmélyítése
 • tipikus adatszerkezetek és kezelésük (tömb, rekord, file, heap, listák)
 • web lap késztés eszközei, dinamikus és statikus web lapok

Gyakorlati anyag:

 • programozási példák megoldása
 • programtervezési feladatok megoldása
 • programok készítése, hibakeresés
 • alkalmazói programok kezelése
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A tárgy erősen gyakorlati jellege miatt több alkalommal számítógépes laborban tartjuk a gyakorlatokat. A tantárgyhoz órakereten kívül megoldandó házi feladatok kapcsolódnak.

10. Követelmények

A hallgatók tanulmányi előmenetelét a szorgalmi időszakban önálló feladatmegoldási gyakorlatokkal és kis- és nagyzárthelyikkel ellenőrizzük. Félév elismerést (aláírást) csak azok a hallgatók kaphatnak, akik a szorgalmi időszakban legalább elégséges eredményt produkáltak.

Részletes követelmények:

a. Szorgalmi időszakban:

 • 1 db. házi feladat megoldása.
 • 1 db. nagy ZH megírása.
 • Minimum 3 kis ZH megírása.
 • A tárgy gyakorlatainak látogatása kötelező. A jelenlét ellenőrzését a gyakorlatvezetők végzik. A gyakorlatok 30 %-át meghaladó hiányzás esetén a hallgató nem kap aláírást, így a félévközi osztályzat nem szerezhető meg.
 • Csak az a hallgató kaphat aláírást, aki:
 • egyéni, önálló házi feladatát kielégítően megoldotta és a szorgalmi időszak végéig bemutatta,
 • a félév végén megtartott zárthelyit az évfolyamra egységes követelményeknek megfelelő színvonalon megoldotta. (Hiányzás vagy elégtelen eredmény esetén a nagy ZH egyetlen alkalommal pótolható.)

b. A vizsgaidőszakban:

 • Ismételt vizsga jelleggel az aláírás vizsgaidőszakban csak akkor szerezhető meg, ha a hallgató a házi feladatát megfelelő színvonalon elkészítette és azt a szorgalmi időszakban beadta.
 • Házi feladat a vizsgaidőszakban nem pótolható.
 • A vizsga írásbeli.

c. Elővizsga:

Nincs.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Bármely a szabványos PASCAL programozási nyelvvel foglalkozó könyv vagy jegyzet használható.

Pongor György:

Szabványos Pascal, programozás és algoritmusok, Műszaki, 1999

Wayne Amsbury:

Data Structures from Arrays to priority queues, Wadswort P.C., 1985.

Fairly:

Software Engineering Concepts McGraw-Hill, 1985.

Wirth:

Algoritmusok + adatstruktúrák = programok, Műszaki, 1982.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra
Félévközi készülés órákra
Felkészülés zárthelyire
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés
Összesen
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Csopaki Gyula

egyetemi docens

TTT

Szeberényi Imre

főtanácsos

IIT