Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Bevezetés az informatikába II.

  A tantárgy angol neve: Introduction to Informatics II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. szeptember 11.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  Műszaki menedzser szak

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO2820 3 2/0/0/v 2 2/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szeberényi Imre,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Szegvári Zsuzsa

  adjunktus

  IIT

   

   

   

   

   

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A tárgy alapozó tantárgy.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIFO1814" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  vifo1814

  Bevezetés az informatikába I.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatóknak megfelelő jártasságot kell szerezniük a számítógépes problémamegoldás módszereinek és alapvető eszközeinek használatában olyan szinten, hogy azt további tanulmányaik során képesek legyenek hatékonyan alkalmazni.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Elméleti tananyag:

  • az előző félévben megtanult strukturált programnyelv eszközkészletének és ezen eszközök hatékony alkalmazásának elmélyítése
  • tipikus adatszerkezetek és kezelésük (tömb, rekord, file, heap, listák)
  • web lap késztés eszközei, dinamikus és statikus web lapok

  Gyakorlati anyag:

  • programozási példák megoldása
  • programtervezési feladatok megoldása
  • programok készítése, hibakeresés
  • alkalmazói programok kezelése
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy erősen gyakorlati jellege miatt több alkalommal számítógépes laborban tartjuk a gyakorlatokat. A tantárgyhoz órakereten kívül megoldandó házi feladatok kapcsolódnak.

  10. Követelmények

  A hallgatók tanulmányi előmenetelét a szorgalmi időszakban önálló feladatmegoldási gyakorlatokkal és kis- és nagyzárthelyikkel ellenőrizzük. Félév elismerést (aláírást) csak azok a hallgatók kaphatnak, akik a szorgalmi időszakban legalább elégséges eredményt produkáltak.

  Részletes követelmények:

  a. Szorgalmi időszakban:

  • 1 db. házi feladat megoldása.
  • 1 db. nagy ZH megírása.
  • Minimum 3 kis ZH megírása.
  • A tárgy gyakorlatainak látogatása kötelező. A jelenlét ellenőrzését a gyakorlatvezetők végzik. A gyakorlatok 30 %-át meghaladó hiányzás esetén a hallgató nem kap aláírást, így a félévközi osztályzat nem szerezhető meg.
  • Csak az a hallgató kaphat aláírást, aki:
  • egyéni, önálló házi feladatát kielégítően megoldotta és a szorgalmi időszak végéig bemutatta,
  • a félév végén megtartott zárthelyit az évfolyamra egységes követelményeknek megfelelő színvonalon megoldotta. (Hiányzás vagy elégtelen eredmény esetén a nagy ZH egyetlen alkalommal pótolható.)

  b. A vizsgaidőszakban:

  • Ismételt vizsga jelleggel az aláírás vizsgaidőszakban csak akkor szerezhető meg, ha a hallgató a házi feladatát megfelelő színvonalon elkészítette és azt a szorgalmi időszakban beadta.
  • Házi feladat a vizsgaidőszakban nem pótolható.
  • A vizsga írásbeli.

  c. Elővizsga:

  Nincs.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Bármely a szabványos PASCAL programozási nyelvvel foglalkozó könyv vagy jegyzet használható.

  Pongor György:

  Szabványos Pascal, programozás és algoritmusok, Műszaki, 1999

  Wayne Amsbury:

  Data Structures from Arrays to priority queues, Wadswort P.C., 1985.

  Fairly:

  Software Engineering Concepts McGraw-Hill, 1985.

  Wirth:

  Algoritmusok + adatstruktúrák = programok, Műszaki, 1982.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Csopaki Gyula

  egyetemi docens

  TTT

  Szeberényi Imre

  főtanácsos

  IIT