Digitális technika

A tantárgy angol neve: Digital Design

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Műszaki Menedzser Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIFO2809 4 2/1/0/v 4 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Risztics Péter Károly,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Risztics Péter

egyetemi docens

Irányitástechnika és informatika

dr. Kóczy T. Tamás

egyetemi docens

Távközlési és Telematikai

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Lineáris algebra és egyváltozós függvények Bevezetés az informatikába

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

A tárgy épit a Lineáris algebra és egyváltozós függvények (T10) valamint a Bevezetés az informatikába (T3) cimű tárgyak ismeretanyagára.

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja, hogy a műszaki menedzser szak hallgatói megfelelő ismereteket szerezzenek a digitális hardver, a rendszertechnikai tervezés, a számitástechnika területén, beleértve a leirási és tervezési módszereket és az ehhez szükséges elméleti és konkrét gyakorlati ismereteket. A hallgatók a tanulmányok során megismerkednek a Boole-algebra alapjaival, a logikai hálózatok tervezésével, a mikroprocesszoros rendszerekkel, ezek eszközbázisával és lprogramozhatóságával.

8. A tantárgy részletes tematikája

A logikai tervezés célja. A kombinációs és sorrendi hálózatok fogalma. A Boole-algebra axiomái és tételei. A logikai függvény fogalma. Függvvényosztályok és tulajdonságaik. A funkcionális teljesség fogalma. Kombinációs hálózatok tervezése. Minimalizálási eljárások. A hazárdjelenségek okai, megszüntetésük módja. Két és többszintű hálózatok. A PLA-k felhasználása a logikai hálózatokban. A sorrendi hálózatok csoportositása és működésük leirása. Elemi sorrendi áramkörök. A szinkron, illetve az aszinkron hálózatok tervezésének bemutatása. Az állapotok minimalizása . Ekvivalencia és kompatibilitási relációk.

Az állapotkódolási eljárások. A vezérlési függvények meghatározása. Analizis feladatok.

A kritikus versenyhelyzet és a lényeges hazárd. A megszüntetésük módja. Memória és PLA elemek felhasználása a sorrendi hálózatok megvalósitásában. A vezérlő egységek leirási módjai, a leggyakrabban alkalmazott felépitési módok. A szinkron fázisregiszteres vezérlő egység tervezése folyamatábra alapján.

A mikroprogramozás fogalma, a mikroprogramozott vezérlő egység tervezése. A digitális épitőelem-készlet fejlődésének hatása a tervezési módszerek. A hardver leiró nyelvek.

Az általános számitógép modell, alapvető funkciók és fogalmak.

A mikroprocesszorok felépitése, utasitáskészlete és alkalmazástechnikája. Dekódolók, multiplexerek és alkalmazásuk a mikroprocesszoros rendszerekben. Memória-tipusok és illesztési kérdéseik. Programozható eszközök és perifériakezelési elvek. Grafikai eszközök és illesztésük mikroprocesszoros rendszerekhez. A hardver-közeli nyelv fogalmai, felépitése és a programozás. Az assembly nyelv, utasitás-készlet, cimzési módok, gyakorlati feladatok.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A tárgy az elméleti, módszertani megalapozást követően, minden résztémakörben sokrétű gyakorlati útmutatást ad, a példamegoldáson keresztül bevonja a hallgatókat az elméleti anyag gyakorlati alkalmazásába, a tervezésbe. Egy-egy elméleti témakört gyakorlati foglalkozás követ.

10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: A hallgatók tanulmányi előmenetelét a szorgalmi időszakban feladatokkal és zárthelyi iratással ellenőrizzük. A félév végén aláirást, félév elismerést csak azok a hallgatók kaphatnak, akik legalább elégséges félévközi eredményt produkálnak.
  2. A vizsgaidőszakban: A félév vizsgával zárul. A vizsga irásbeli, elméleti és gyakorlati példamegoldó feladattal. A kreditpont megszerzésének feltétele a legalább elégséges vizsgaeredmény.
  3. Elővizsga: -
  4. A zárthelyi pótlására a TVSZ rendelkezik.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Dr. Arató Péter: Logikai rendszerek tervezése, Tankönyvkiadó, 1984.

Dr. Horváth I., Dr. László Z.: Mikroprocesszor alkalmazási segédlet, J5-1428

Dr. Szittya O., Dr. Hunwald Gy.: Logikai elemeke adatgyűjteménye, J5-1042

Dr. Selényi E., Benesóczky Z.: Digitális technika Példatár, BME, 1991.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Risztics Péter

egyetemi docens

Irányitástechnika és Informatika

Dr. Kóczy T. László

egyetemi docens

Távközlési és Telematikai