Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Digitális technika

  A tantárgy angol neve: Digital Design

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  Műszaki Menedzser Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO2809 4 2/1/0/v 4 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Risztics Péter Károly,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Risztics Péter

  egyetemi docens

  Irányitástechnika és informatika

  dr. Kóczy T. Tamás

  egyetemi docens

  Távközlési és Telematikai

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Lineáris algebra és egyváltozós függvények Bevezetés az informatikába

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A tárgy épit a Lineáris algebra és egyváltozós függvények (T10) valamint a Bevezetés az informatikába (T3) cimű tárgyak ismeretanyagára.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy a műszaki menedzser szak hallgatói megfelelő ismereteket szerezzenek a digitális hardver, a rendszertechnikai tervezés, a számitástechnika területén, beleértve a leirási és tervezési módszereket és az ehhez szükséges elméleti és konkrét gyakorlati ismereteket. A hallgatók a tanulmányok során megismerkednek a Boole-algebra alapjaival, a logikai hálózatok tervezésével, a mikroprocesszoros rendszerekkel, ezek eszközbázisával és lprogramozhatóságával.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A logikai tervezés célja. A kombinációs és sorrendi hálózatok fogalma. A Boole-algebra axiomái és tételei. A logikai függvény fogalma. Függvvényosztályok és tulajdonságaik. A funkcionális teljesség fogalma. Kombinációs hálózatok tervezése. Minimalizálási eljárások. A hazárdjelenségek okai, megszüntetésük módja. Két és többszintű hálózatok. A PLA-k felhasználása a logikai hálózatokban. A sorrendi hálózatok csoportositása és működésük leirása. Elemi sorrendi áramkörök. A szinkron, illetve az aszinkron hálózatok tervezésének bemutatása. Az állapotok minimalizása . Ekvivalencia és kompatibilitási relációk.

  Az állapotkódolási eljárások. A vezérlési függvények meghatározása. Analizis feladatok.

  A kritikus versenyhelyzet és a lényeges hazárd. A megszüntetésük módja. Memória és PLA elemek felhasználása a sorrendi hálózatok megvalósitásában. A vezérlő egységek leirási módjai, a leggyakrabban alkalmazott felépitési módok. A szinkron fázisregiszteres vezérlő egység tervezése folyamatábra alapján.

  A mikroprogramozás fogalma, a mikroprogramozott vezérlő egység tervezése. A digitális épitőelem-készlet fejlődésének hatása a tervezési módszerek. A hardver leiró nyelvek.

  Az általános számitógép modell, alapvető funkciók és fogalmak.

  A mikroprocesszorok felépitése, utasitáskészlete és alkalmazástechnikája. Dekódolók, multiplexerek és alkalmazásuk a mikroprocesszoros rendszerekben. Memória-tipusok és illesztési kérdéseik. Programozható eszközök és perifériakezelési elvek. Grafikai eszközök és illesztésük mikroprocesszoros rendszerekhez. A hardver-közeli nyelv fogalmai, felépitése és a programozás. Az assembly nyelv, utasitás-készlet, cimzési módok, gyakorlati feladatok.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy az elméleti, módszertani megalapozást követően, minden résztémakörben sokrétű gyakorlati útmutatást ad, a példamegoldáson keresztül bevonja a hallgatókat az elméleti anyag gyakorlati alkalmazásába, a tervezésbe. Egy-egy elméleti témakört gyakorlati foglalkozás követ.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: A hallgatók tanulmányi előmenetelét a szorgalmi időszakban feladatokkal és zárthelyi iratással ellenőrizzük. A félév végén aláirást, félév elismerést csak azok a hallgatók kaphatnak, akik legalább elégséges félévközi eredményt produkálnak.
  2. A vizsgaidőszakban: A félév vizsgával zárul. A vizsga irásbeli, elméleti és gyakorlati példamegoldó feladattal. A kreditpont megszerzésének feltétele a legalább elégséges vizsgaeredmény.
  3. Elővizsga: -
  4. A zárthelyi pótlására a TVSZ rendelkezik.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Arató Péter: Logikai rendszerek tervezése, Tankönyvkiadó, 1984.

  Dr. Horváth I., Dr. László Z.: Mikroprocesszor alkalmazási segédlet, J5-1428

  Dr. Szittya O., Dr. Hunwald Gy.: Logikai elemeke adatgyűjteménye, J5-1042

  Dr. Selényi E., Benesóczky Z.: Digitális technika Példatár, BME, 1991.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Risztics Péter

  egyetemi docens

  Irányitástechnika és Informatika

  Dr. Kóczy T. László

  egyetemi docens

  Távközlési és Telematikai