Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Számítógép-laboratórium III.

  A tantárgy angol neve: Computers Laboratory III.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO2235 3 0/0/2/f 3 6/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szirmay-Kalos László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Szirmay-Kalos László

  docens

  Irányítástechnika és Informatika

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  programozás, digitális technika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIEE1227" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIAU1227" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMH1502" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMH1507" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEE1240" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Programozás alapjai II kredit

  Programozás technológiája kredit

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy bevezessen az objektum-orientált és gépi szintű programozásba DOS és MS-WINDOWS környezetekben.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  I. C++ nyelv származtatása a C-ből

  - Makró (inline), konstans megvalósitás,

  - tipusértékű struct, enum

  - Megjegyzések

  - Prototipusok, Default argumentumok és overload,

  - memória allokáció, new, delete, new_handler

  - Referencia tipus, függvény paraméterek és visszatérési érték

  - cin, cout, cerr objektumok

  - Adat deklaráció és definicó mint utasitás

  - Adatok láthatóság és érvényessége

  - Forditás, szerkesztés, debug BORLAND C++ IDE alatt

  II.Objektumok létrehozása

  - Objektum orientált programozás és funkcionális programozás

  - Class fogalma, egységbe zárás, védelem és információ takarás

  - tagfüggvények tipusai

  - Védelem enyhitése, friend mechanizmus

  - Construktor, Destruktor

  - Adatok (objektumok) inicializálása

  - this pointer használata

  III. Operátor overload

  - Operátor overload fogalma

  - Dinamikusan allokált mezővel rendelkező objektumok értékadása és inicializásása, Copy constructor

  - Op. Overload megvalósitása member függvénnyel és friend mechanizmussal

  - Referencia tipussal visszatérő fv. mint balérték (index operátor)

  IV. Öröklés

  - Az öröklés szerepe az objektumorientált programozásban

  - Öröklés, származtatott osztály, alaposztály

  - Védelem öröklés alatt

  - virtuális függvények, forditási és késői összerendelés,

  - Inicializálás

  - Többszörös öröklés

  - Virtuális alap osztály

  - Objektumok mint más objektumok attributumai

  - Objektum tömbök

  V. Generikus osztályok

  - Generikus adatszerkezetek jelentősége

  - Dinamikus adatstruktúrák, generikus osztályok

  - Név konkatenáló macro

  - Declare és implement macro

  - Friend class fogalma és szerepe pl. a listaszerkezet kialakitásánál

  - C++ könyvtárak felépitése

  VI. MS-WINDOWS futtató környezet

  - MS-WINDOWS felhasználói felület (ablak, menü, ikon, cursor)

  - A program manager

  - Alkalmazói programok felépitése (modul def. és erőforrás file )

  - WndProc és WndMain függvények szerepe

  - WNDCLASS struktúra, CreatWindow és UpdateWindow függvények

  - Üzenetciklus működése

  - Forditás, szerkesztés, futtatás

  VII. MS-WINDOWS programozás API könyvtár felhasználásával

  - Erőforrás file felépitése és használata, Menü séma definiálása

  - menü, cursor, icon

  - Windows események

  - Windows hivások

  VIII. Objektumszeméletű programozás MS-WINDOWS környezetben:

  - Windows felépités és az OOP szemlélet kapcsolata

  - Event hierarchia, Window, AppWindow.. MyWindow class hierarchia

  - Virtuális Függvények mint átdefiniálható üzenet handler-ek

  - Menu class

  - Geometriát definiáló olsztályok, Point, RectAngle

  - Appl, applikációs programot definiáló osztály

  IX. i8086 assembly nyelv

  - i8086 programozási modellje, szegmentált memóriakép

  - utasitáskészlet, cimzési módok, regiszterek

  - assembler

  - konstansok, operandusok

  - műveletek: PTR, SHORT, SEG, OFFSET,

  - direktivák: SEGMENT, ENDS, PROC, ENDP, MACRO, ENDM, END, ASSUME

  - deklarációk: adatok (DB, DW ...), cimek,

  - feltételes forditás

  - moduláris programozás (INLUDE, PUBLIC, EXTRN)

  - forditás és szerkesztés

  - makró-assembly nyelvű programok felépitése

  - operációs rendszer hivások

  - ROM BIOS hivások (klaviatúra-INT16h, képernyő-int10h)

  - DOS hivások (program befejezése, klaviatúra, képernyő)

  - Forditás és szerkesztés ( masm ), program belövés (afd, codeview)

  X. Hardware közeli programozás

  - Alfanumerikus képernyőmemória elérése, tipus felismerése (HERC, EGA...)

  - Hangszóró kezelése

  - Klaviatúra programmal ellenőrzött vizsgálata

  - Nyomtató programmal ellenőrzött vizsgálata

  XI. Hardware közeli programozás IT rutinokkal

  - i8086 IT rendszere, IT tábla

  - i8259 vázlatos ismertetése, EOI szerepe

  - IT rutinok általános felépitése (mentés, visszaállitás, adatszegmens, it engedélyezés, EOI...)

  - IT tábla kitöltés (it átvétel és felfűzés)

  - SET_IT, SAVE_IT, RESTORE_IT macrók elkészitése

  - óra IT átvétele (felfűzés)

  XII. Illesztés magas szintű nyelvekhez

  - C stack frame kialakitása (PASCAL-t csak megemliteni), ENTER/LEAVE

  - Függvény paraméter és visszatérési érték átadása, lokális adatok

  - Függvény név konvenciók

  - Moduláris programozás PUBLIC, EXTRN

  - Globális adatok szervezése (DGROUP)

  - String kezelő 8086 utasitások áttekintése, REP előtag

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy óráit a számítógép laboratóriumban tartjuk, ahol részint a szükséges elméleti alapokat tekintjük át, részint a hallgatók rögtön a gyakorlatban is kipróbálhatják a tanultakat.

  10. Követelmények

  Két házifeladat (C++ és WINDOWS, assembly) és egy nagy ZH. Házifeladat kiadás a 4. héten, beadás a 11. illetve a 15. héten. A gyakorlati jegy szükséges feltételei a 2 házifeladat dokumentációval együtt történő beadása, működőképességének személyes demonstrálása, a ZH min. elégséges megirása és az órákon a tanulm. szabályzat által meghatározott részvétel. Aláírást és félévközi jegyet az kaphat, aki a ZH-t legalább elégségesre megírta és a házi feladatokat is beadta. A félévközi jegyet alapvetően a ZH jegy határozza meg, a házifeladatok és órai szereplés egy jegy eltérést eredményezhetnek. A ZH-n mindenféle segédanyag használható. A szorgalmi időszakban egy pót ZH időpontot biztosítunk. A követelmények a vizsgaidőszakban nem pótolhatók.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. Kondorosi, László, Szirmay-Kalos: Objektum orientált szoftver fejlesztés, COMPUTERBOOKS

  2. B. Stroustrup: The C++ programming language

  Addison-Wesley, 1986

  3. B. Stroustrup: The Annotated C++ reference manual

  Addison-Wesley, 1986

  4. Lippmann: C++ Primer

  Addison-Wesley, 1986

  5. C. Petzold : Programming WINDOWS

  Microsoft

  6. Benkő-Tóth-Kiss: Igy könnyű WINDOWS-t programozni.

  Computerbooks

  7. Pethő: A ROM BIOS és ami mögötte van

  8.Úry: IBM PC DOS II-III

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Szirmay-Kalos László

  docens

  Irányítástechnika és Informatika