Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Bevezetés az informatikába I.

  A tantárgy angol neve: Introduction to Informatics I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. február 8.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gazdasági és Társadalomtudományi Kar

  Műszaki menedzser szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO1814 2 0/0/2/f 2 2/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szeberényi Imre,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Bársonyné Szegvári Zsuzsa

  adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika

  Dr. Horváth Tamás

  tudományos munkatárs

  Irányítástechnika és informatika

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A tárgy alapozó tárgy

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEGT201343" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEGT461343" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatóknak megfelelő jártasságot kell szerezniük a számítógépes problémamegoldás módszereinek és alapvető eszközeinek használatában olyan szinten, hogy azt további tanulmányaik során képesek legyenek hatékonyan alkalmazni.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Elméleti tananyag:

  • a számítógépes problémamegoldás általános lépései
  • a számítógépek fő részei
  • áttekintés a programozási nyelvekről
  • egy strukturált programnyelv eszközkészletének és ezen eszközök hatékony alkalmazásának megismerése
  • tipikus adatszerkezetek és kezelésük
  • táblázatkezelő algoritmusok (keresések, rendezések)

  Gyakorlati anyag

  • algoritmizálás
  • programozási példák megoldása
  • programtervezési feladatok megoldása
  • programok készítése, hibakeresés
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy erősen gyakorlati jellege miatt több alkalommal számítógépes laborban tartjuk a gyakorlatokat. A tantárgyhoz órakereten kívül megoldandó házi feladatok kapcsolódnak.

  10. Követelmények

  A hallgatók tanulmányi előmenetelét a szorgalmi időszakban önálló feladatmegoldási gyakorlatokkal, ellenőrző dolgozatokkal és nagyzárthelyivel ellenőrizzük. Félév elismerést (félévközi jegy) csak azok a hallgatók kaphatnak, akik a szorgalmi időszakban legalább elégséges eredményt produkáltak.

  Részletes követelmények:

  1. A szorgalmi időszakban:
  • 1 db . házi feladat megoldása
  • 1 db. nagy ZH megírása
  • Minimum 3 ellenőrző dolgozat (Ed) megírása.
  • A tárgy gyakorlatainak látogatása kötelező. A jelenlét ellenőrzését a gyakorlatvezetők végzik. A gyakorlatok 30 %-át meghaladó hiányzás esetén a félév érvénytelen.
  • Csak az a hallgató kap félévközi jegyet, aki
   • Egyéni, önálló házi feladatát kielégítően megoldotta és a szorgalmi időszak végéig bemutatta,
   • A félév végén megtartott zárthelyit az évfolyamra egységes követelményeknek megfelelő színvonalon megoldotta. Hiányzás, vagy elégtelen eredmény esetén a nagyZH a szorgalmi időszakban egyetlen alkalommal pótolható.

  A félévközi jegy kialakításának módja: jegy = (3*NZH + (Ed-k átlaga))/4

  b. A vizsgaidőszakban:

  • Ismételt vizsga jelleggel félév végi jegy vizsgaidőszakban csak akkor szerezhető meg, ha a hallgató a házi feladatát megfelelő színvonalon elkészítette és azt a szorgalmi időszakban beadta.
  11. Pótlási lehetőségek

   

  • Elégtelen pótzárthelyi pótlására ismétlő vizsga jelleggel a vizsgaidőszak 2. hetében egy alkalommal van lehetőség.  Az ellenőrző dolgozatok és a házi feladat a vizsgaidőszakban nem pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Tanulmányi időszakban a hallgatókkal egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Bármely a szabványos PASCAL programozási nyelvvel foglalkozó könyv vagy jegyzet használható.

  Pongor György: Szabványos Pascal, programozás és algoritmusok, Műszaki Könyvkiadó, 1999.

  Wirth: Algoritmusok + adatstruktúrák = programok, Műszaki Könyvkiadó, 1982.

  B. Benyó – K. Kondorosi: Operációs rendszerek alapjai, SZIF-UNIVERSITAS Kft. 1998. (főiskolai jegyzet)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

   

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  14

  Felkészülés a zárthelyire

  8

  Házi feladat elkészítése

  10

  Összesen

  60

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szeberényi Imre

  egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika

  Bársonyné Szegvári Zsuzsa

  adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika