Digitaltechnik II.

A tantárgy angol neve: Digital Design II. (In German)

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Német nyelvű képzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIFO1504 2 6/0/0/v 8 2/2
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajta László,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Arató Péter

egyetemi tanár

IIT

Dr. Vajta László

egyetemi adjunktus

IIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Boole algebra, kombinatorika

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMEVIFO1503" , "jegy" , _ ) >= 2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Digitális technika (kód: vifo1503) kredit

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy rendeltetése az, hogy megadja az összes hardware, rendszertechnikai és számítógép-technikai ismeretet, beleértve mindazokat a leírási és tervezési módszereket, amelyek a konkrét elemek ismeretével együtt szükségesek a villamosmérnöki alapképzés során. A hallgatók módszereket ismernek meg, és gyakorlatot szereznek a mikroprocesszoros rendszerek analízisében és szintézisében. Egy mikroprocesszoros eszközbázis és egy assembly nyelv megismerésével olyan alapokat kapnak, amelyek után további mikroprocesszor rendszerek megismerése és alkalmazása könnyen elsajátítható.

8. A tantárgy részletes tematikája

TTL áramkörök felépítése. SSI és MSI áramkörök.

Számlálók, shiftregiszterek.

Komparátorok. Dekódolók, multiplexerek.

Összeadó áramkörök. Komplemens aritmetika.

Paritásgenerálás és redundancia kódolás. Regisztertömbök.

Statikus és dinamikus RAM memóriák. EPROM memóriák.

Általános számítógép modell, alapvető funkciók és fogalmak.

Mikroprocesszorok, mikroprocesszor családok.

Felépítés, utasításkészlet, alkalmazástechnika.

Buszrendszerek. Memóriák és szerepük a mikroprocesszoros rendszerekben.

Memóriaillesztés.

Programozható megszakítás vezérlők

Programozható soros és párhuzamos I/O eszközök, - klaviatúra és kijelző vezérlése

DMA áramkörök.

Assembly nyelv: címzési módok, utasításkészlet, assembly nyelv lényege, elemi feladatok megoldása.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

A tárgy ismeretanyaga előadásokon kerül ismertetésre.

10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

Zárthelyi

  1. A vizsgaidőszakban:
  2. A vizsga írásbeli. A vizsgán 5 példa megoldásával maximum 60 pont szerezhető.

    50 - 60 pontig az osztályzat jeles, 40 - 49-ig jó,

    30 - 39-ig közepes, 20 - 29-ig elégséges.

    A kreditpont megszerzésének feltétele legalább elégséges vizsgaosztályzat elérése.

  3. Elővizsga: nincs
11. Pótlási lehetőségek

A zárthelyi pótlására a TVSZ előírásai szerint van lehetőség.

12. Konzultációs lehetőségek

Minden vizsga előtt konzultációs lehetőséget biztosítunk.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Dr. Arató Péter: Logikai rendszerek tervezése - Egyetemi tankönyv, Tankönyvkiadó, 1984.

dr. Gál Tibor: Digitális rendszerek I-II. Egyetemi jegyzet (J5-1429)

Grantner - Horváth - László: Mikroprocesszor alkalmazási segédlet (J5-1428)

dr. Szittya - dr. Hunwald: Logikai elemek adatgyűjteménye, Egyetemi jegyzet, J5-1042

Dr. Selényi Endre - Benesóczky Zoltán: Digitális technika - Példatár, BME, Budapest, 1991.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

Kontakt óra

90

Félévközi készülés órákra

30

Felkészülés zárthelyire

40

Vizsgafelkészülés

80

Összesen

240

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Arató Péter

egyetemi tanár

IIT

Dr. Vajta László

egyetemi adjunktus

IIT