Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Digitaltechnik II.

  A tantárgy angol neve: Digital Design II. (In German)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Német nyelvű képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO1504 2 6/0/0/v 8 2/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajta László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Arató Péter

  egyetemi tanár

  IIT

  Dr. Vajta László

  egyetemi adjunktus

  IIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Boole algebra, kombinatorika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIFO1503" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Digitális technika (kód: vifo1503) kredit

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy rendeltetése az, hogy megadja az összes hardware, rendszertechnikai és számítógép-technikai ismeretet, beleértve mindazokat a leírási és tervezési módszereket, amelyek a konkrét elemek ismeretével együtt szükségesek a villamosmérnöki alapképzés során. A hallgatók módszereket ismernek meg, és gyakorlatot szereznek a mikroprocesszoros rendszerek analízisében és szintézisében. Egy mikroprocesszoros eszközbázis és egy assembly nyelv megismerésével olyan alapokat kapnak, amelyek után további mikroprocesszor rendszerek megismerése és alkalmazása könnyen elsajátítható.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  TTL áramkörök felépítése. SSI és MSI áramkörök.

  Számlálók, shiftregiszterek.

  Komparátorok. Dekódolók, multiplexerek.

  Összeadó áramkörök. Komplemens aritmetika.

  Paritásgenerálás és redundancia kódolás. Regisztertömbök.

  Statikus és dinamikus RAM memóriák. EPROM memóriák.

  Általános számítógép modell, alapvető funkciók és fogalmak.

  Mikroprocesszorok, mikroprocesszor családok.

  Felépítés, utasításkészlet, alkalmazástechnika.

  Buszrendszerek. Memóriák és szerepük a mikroprocesszoros rendszerekben.

  Memóriaillesztés.

  Programozható megszakítás vezérlők

  Programozható soros és párhuzamos I/O eszközök, - klaviatúra és kijelző vezérlése

  DMA áramkörök.

  Assembly nyelv: címzési módok, utasításkészlet, assembly nyelv lényege, elemi feladatok megoldása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  A tárgy ismeretanyaga előadásokon kerül ismertetésre.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

  Zárthelyi

  1. A vizsgaidőszakban:
  2. A vizsga írásbeli. A vizsgán 5 példa megoldásával maximum 60 pont szerezhető.

   50 - 60 pontig az osztályzat jeles, 40 - 49-ig jó,

   30 - 39-ig közepes, 20 - 29-ig elégséges.

   A kreditpont megszerzésének feltétele legalább elégséges vizsgaosztályzat elérése.

  3. Elővizsga: nincs
  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi pótlására a TVSZ előírásai szerint van lehetőség.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Minden vizsga előtt konzultációs lehetőséget biztosítunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Arató Péter: Logikai rendszerek tervezése - Egyetemi tankönyv, Tankönyvkiadó, 1984.

  dr. Gál Tibor: Digitális rendszerek I-II. Egyetemi jegyzet (J5-1429)

  Grantner - Horváth - László: Mikroprocesszor alkalmazási segédlet (J5-1428)

  dr. Szittya - dr. Hunwald: Logikai elemek adatgyűjteménye, Egyetemi jegyzet, J5-1042

  Dr. Selényi Endre - Benesóczky Zoltán: Digitális technika - Példatár, BME, Budapest, 1991.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  90

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

  40

  Vizsgafelkészülés

  80

  Összesen

  240

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Arató Péter

  egyetemi tanár

  IIT

  Dr. Vajta László

  egyetemi adjunktus

  IIT