Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Digitaltechnik I.

  A tantárgy angol neve: Digital Design I. (In German)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Német nyelvű képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO1503 1. 4/0/0/v 6 2/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Arató Péter,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Arató Péter

  egyetemi tanár

  Irányítástechnika és Informatika

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Boole algebra, Kombinatorika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -------

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy rendeltetése az, hogy megadja az összes hardware, rendszertechnikai és számítógéptechnikai ismeretet, beleértve mindazokat a leírási és tervezési módszereket, amelyek a konkrét elemek ismeretével együtt szükségesek a villamosmérnöki alapképzés során. A hallgatók módszereket ismernek meg és gyakorlatot szereznek a mikroprocesszoros rendszerek analízisében és szintézisében. Egy mikroprocesszoros eszközbázis és egy assembly nyelv megismerésével olyan alapokat kapnak, amelyek után további mikroprocesszor rendszerek megismerése és alkalmazása könnyen elsajátítható.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. félév:

  A digitális építőelem-készlet és a logikai rendszerek felépítésének átfogó jellemzése. A logikai tervezés célja. Kombinációs és sorrendi hálózatok fogalma szerepük alogikai rendzseren belül. A Boole-algebra axiómái és tételeli. Logikai fügvény fogalma, két többértékű logikák. Függvényosztályok és tulajdonságaik. Kombinációs hálózatok tervezése. Logikai függvények és minimalizálásuk A hazárdjelenségek okai és kiküszöbölési módjaik. Két és többszintű hálózatok. Memóriaelemek és PLA-k felhasználása kombinációs hálózatok megvalósítására. Az automata elmélet alapján a véges automata, a push-down automata és a Turing gép működésének jellemzése, a különbözô automatákkal megoldható feladatok köre. A sorrendi hálózatok csoportosítása és működésük leírása (szinkron, aszinkron, Mealy és Moore modell). Elemi sorrendi hálózatok (flip-flopok). Szinkron sorrendi hálózatok tervezési lépéseinek bemutatása egyszerű példán. Aszinkron sorrendi hálózatok tervezési lépéseinek bemutatása egyszerű példán. Élvezérelt, master-slave, data lock-out működés lényege. A rendszer hazárd fogalma és kiküszöbölése. Állapotösszevonási eljárások. Ekvivalencia és komptibilitás. Állapotkódolási eljárások. A kritkus versenyhelyzet és a lényeges hazárd fogalma és kiküszöbölése. Memória és PLA elemek felhasználása sorrendi hálózatok megvalósítására. A szinkron és aszinkron működési mód hatásainak összefoglalása és összehasonlítása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  1. félév 4+0 + 0 v

  10. Követelmények

  a./ A szorgalmi időszakban:

  Félévenként 1 nagyzárthelyi. Pótzárthelyi egy alkalommal lesz, a 14. héten, órarenden kivül.

  A félévvégi aláírás feltétele a szorgalmi időszak végére legalább

  - az elégséges zárthelyi osztályzat elérése,

  - részvétel a gyakorlatok legalább 70 %- n.

  A félévközi követelmény pótlásáról az előadó tanszék külön rendelkezik.

  b./ A vizsgaidőszakban:

  A vizsga írásbeli. A vizsgán 5 példa megoldásával maximum 60 pont szerezhető.

  50 - 60 pontig az osztályzat jeles, 40 - 49-ig jó,

  30 - 39 - ig közepes, 20 - 29-ig elégséges.

  A kreditpont megszerzésének feltétele legalább elégséges vizsgaosztályzat elérése.

  Minden itt nem érintett kérdésben a BME kreditrendszerű képzés tanulmányi és

  vizsgaszabályzata, valamint annak kari kiegészítő rendelkezései érvényesek.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Arató Péter: Logikai rendszerek tervezése - Egyetemi tankönyv, Tankönyvkiadó, 1984.

  dr. Gál Tibor: Digitális rendszerek I-II. Egyetemi jegyzet (J5-1429)

  Grantner - Horváth - László: Mikroprocesszor alkalmazási segédlet (J5-1428)

  dr. Szittya - dr. Hunwald: Logikai elemek adatgyűjteménye, Egyetemi jegyzet, J5-1042

  Dr. Selényi Endre - Benesóczky Zoltán: Digitális technika - Példatár, BME, Budapest, 1991.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék Dr. Arató Péter egy. tan.