Digitális technika I.

A tantárgy angol neve: Digital Design I.

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Alapozó tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIFO1016 1 2/2/0/v 6 2/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Arató Péter,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Arató Péter

egyetemi tanár

Irányítástechnika és Informatika

Dr. Kóczy László

egy. tanár

Távközlési és Telematika

Dr. Iváncsy Szabolcs

egy. adj.

Automatizálási

Dr. Theisz Péter

egy. docens

Hiradástechnika

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Boole algebra, Kombinatorika

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Neptun-kód Cím

-

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy rendeltetése az, hogy megadja az összes hardware, rendszertechnikai és számítógéptechnikai ismeretet, beleértve mindazokat a leírási és tervezési módszereket, amelyek a konkrét elemek ismeretével együtt szükségesek a villamosmérnöki alapképzés során. A hallgatók módszereket ismernek meg és gyakorlatot szereznek a mikroprocesszoros rendszerek analízisében és szintézisében. Egy mikroprocesszoros eszközbázis és egy assembly nyelv megismerésével olyan alapokat kapnak, amelyek után további mikroprocesszor rendszerek megismerése és alkalmazása könnyen elsajátítható.

8. A tantárgy részletes tematikája

A digitális építôelem-készlet és a logikai rendszerek felépítésének átfogó jellemzése. A logikai tervezés célja. Kombinációs és sorrendi hálózatok fogalma szerepük alogikai rendzseren belül. A Boole-algebra axiómái és tételei. Logikai fügvény fogalma, két többértékű logikák. Függvényosztályok és tulajdonságaik. Kombinációs hálózatok tervezése. Logikai függvények és minimalizálásuk A hazárdjelenségek okai és kiküszöbölési módjaik. Két és többszintű hálózatok. Memóriaelemek és PLA-k felhasználása kombinációs hálózatok megvalósítására. Az automata elmélet alapján a véges automata, a push-down automata és a Turing gép működésének jellemzése, a különbözô automatákkal megoldható feladatok köre. A sorrendi hálózatok csoportosítása és működésük leírása (szinkron, aszinkron, Mealy és Moore modell). Elemi sorrendi hálózatok (flip-flopok). Szinkron sorrendi hálózatok tervezési lépéseinek bemutatása egyszerű példán. Aszinkron sorrendi hálózatok tervezési lépéseinek bemutatása egyszerű példán. Élvezérelt, master-slave, data lock-out működés lényege. A rendszer hazárd fogalma és kiküszöbölése. Állapotösszevonási eljárások. Ekvivalencia és komptibilitás. Állapotkódolási eljárások. A kritkus versenyhelyzet és a lényeges hazárd fogalma és kiküszöbölése. Memória és PLA elemek felhasználása sorrendi hálózatok megvalósítására. A szinkron és aszinkron működési mód hatásainak összefoglalása és összehasonlítása.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

1. félév 2+2 + 0 v

10. Követelmények

a./ A szorgalmi idôszakban:

Félévenként 1 nagyzárthelyi. Pótzárthelyi egy alkalommal lesz, a 14. héten, órarenden kivül.

A félévvégi aláírás feltétele a szorgalmi idôszak végére legalább

- az elégséges zárthelyi osztályzat elérése,

- részvétel a gyakorlatok legalább 70 %- n.

b./ A vizsgaidôszakban:

A vizsga írásbeli. A vizsgán 5 példa megoldásával maximum 60 pont szerezhetô.

50 - 60 pontig az osztályzat jeles, 40 - 49-ig jó,

30 - 39 - ig közepes, 20 - 29-ig elégséges.

A kreditpont megszerzésének feltétele legalább elégséges vizsgaosztályzat elérése.

11. Pótlási lehetőségek

A zárthelyi pótlására a TVSZ előírásai szerint van lehetőség.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Dr. Arató Péter: Logikai rendszerek tervezése - Egyetemi tankönyv,

Tankönyvkiadó, 1984.

dr. Gál Tibor: Digitális rendszerek I-II. Egyetemi jegyzet (J5-1429)

Grantner - Horváth - László: Mikroprocesszor alkalmazási segédlet (J5-1428)

dr. Szittya - dr. Hunwald: Logikai elemek adatgyűjteménye, Egyetemi jegyzet, J5-1042

Dr. Selényi Endre - Benesóczky Zoltán: Digitális technika - Példatár, BME, Budapest, 1991.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Arató Péter

egyetemi tanár

Irányítástechnika és Informatika

Dr. Kóczy László

egyetemi tanár

Távközlési és Telematika

Dr. Theisz Péter

egyetemi docens

Hiradástechnika

Megjegyzés:

Fenti követelménnyel megegyezik a tárgy idegen nyelvű változatainak követelménye.