A méréstechnika és analitika alapjai laboratórium

A tantárgy angol neve: Basics of Measurement Technology and Analytics Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Vegyészmérnöki Kar

Környezetmérnök képzés

Kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIFO0192 5 0+0+3(f) 3 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Fock Károly,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Fock Károly

egyetemi docens

Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Dr. Koczka Béla

egyetemi docens

Általános és Analitikai Kémia Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Fizika, Mérnöki alapok, Analitika alapjai

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMEVIFO0156" , "jegy" , _ ) >= 2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

A méréstechnika alapjai (BMEVIFO0156) kredit

7. A tantárgy célkitűzése

“A méréstechnika alapjai” és az “Analitika alapjai” c. tantárgyak elméleti anyagának kiegészítése laboratóriumi gyakorlatokkal. Célja az alapvető eszközök megismerése és néhány mérési, illetve analitikai módszer gyakorlati alkalmazása.

8. A tantárgy részletes tematikája

A program az alábbi laboratóriumi gyakorlatokat tartalmazza:

A méréstechnika alapjai témakör

1. Elmozdulás és nyúlás mérése

2. Folyadékszint mérés

3. Nyomásmérés

4. Hőelemes mérőkapcsolások vizsgálata

5. Infravörös hőmérséklet-távadó vizsgálata.

6. Hőmérséklet érzékelők dinamikai tulajdonságainak vizsgálata

Analitika alapjai témakör

 1. Sav-bázis titrálás: HCl-mérőoldat készítése, faktorozása, NaOH meghatározása
 2. Argentometria: Cl- ion meghatározása Mohr szerint
 3. Komplexometria: Ca2+ és Mg2+ ionok meghatározása egymás mellett
 4. Bromatometria-jodometria: Na2S2O3-oldat készítése, faktorozása, fenol meghatározása Koppeschar szerint
 5. Permanganometria: KMnO4-oldat készítése, faktorozása, vas meghatározása Zimmermann-Reinhardt szerint
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat):

Laboratóriumi gyakorlatok elvégzése a Irányítástechnika és Informatikai Tanszék, valamint az Általános és Analitikai Kémiai Tanszék laboratóriumaiban

10. Követelmények
 1. A szorgalmi időszakban:


Méréstechnika alapjai témakör

 • A Méréstechnika alapjai laboratóriumi gyakorlatra osztályzatot csak az kaphat, aki az előírt 6 db. mérési gyakorlat mindegyikét eredményesen elvégezte. Az elvégzés feltételei:
 1. minden egyes gyakorlat előtt a gyakorlat anyagából szóban vagy írásban felelni kell, és arra eredményes osztályzatot kell kapni. Elégtelen osztályzat esetén a mérési gyakorlaton részt venni nem lehet, azt a pótmérésen kell elvégezni.
 2. A mérési gyakorlatról a mérőcsoport csoportos jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv késedelmes beadása csak különeljárási díj befizetése után lehetséges. A mérési jegyzőkönyvre osztályzatot kapnak, amely a mérőcsoportnak a mérési gyakorlaton résztvevő minden egyes tagjára érvényes.
 3. A mérési gyakorlatok elvégzése után a gyakorlatok elméleti és gyakorlati anyagából órarendi órán kívül zárthelyit kell írni.

Értékelés: A méréstechnika alapjai laboratóriumra kapott érdemjegy a feleletekre, a jegyzőkönyvekre és a zárthelyire kapott osztályzatok számtani átlagának kerekített értéke.

Analitika alapjai témakör

 • Az 5 db. klasszikus titrálási feladat elvégzése és közülük legalább 4 db. elégségesre történő teljesítése,
 • A gyakorlatok befejezését követő szóbeli beszámoló legalább elégségesre történő teljesítése (az elvégzett gyakorlatok és a hozzájuk kacsolódó elmélet anyagából).
 • Mindegyik titrálás egyszer megismételhető (a jobbik eredmény számít).

Számonkérés:

A beszámolókat a végzett mérések elméletéből a szorgalmi időszak végén kell lebonyolítani.

Értékelés: Az egyes mérésekre kapott jegyek 10 %-os súllyal, a szóbeli beszámoló jegye 50 %-os súllyal számítanak bele az analitikai laboratóriumi jegybe.

A méréstechnika és analitika alapjai laboratóriumi jegy a méréstechnika, illetve az analitika laborjegyek számtani átlaga, ha mindegyik legalább elégséges.

11. Pótlási lehetőségek

Méréstechnika alapjai témakör

 • hiányzás vagy felkészületlenség miatt legfeljebb 2 mérés pótolható a pótmérésekre biztosított időpontban.
 • eredménytelen zárthelyi vagy távolmaradás esetén 1 alkalommal pótzárthelyi írására van lehetőség. Sikertelen pótzárhelyi 1 alkalommal, ismételt vizsga jelleggel pótolható. További ismétlési lehetőségre nincs mód.

Analitika alapjai témakör

 • laborgyakorlat pótlási lehetősége 1 alkalommal
 • sikertelen szóbeli beszámoló ismételt vizsga jelleggel a vizsgaidőszak elején másik oktatónál megismételhető.
12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 • Dr. Fock Károly – Kuti László: “Segédanyag és mérési útmutató a Méréstechnika alapjai c. tárgy laboratóriumi gyakorlatához (tanszéki sokszorosítás)
 • Analitikai kémiai laboratóriumi gyakorlatok I. (60948)
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

Kontakt óra

33

Félévközi készülés órákra

24

Felkészülés zárthelyire

9

Házi feladat elkészítése

20

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

-

Internetes barangolás

-

Vizsgafelkészülés

Összesen

86

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Fock Károly

docens

Irányítástechnika és Informatika Tsz.

Dr. Koczka Béla

docens

Ált. és Analitikai Kémia Tanszék