Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A méréstechnika és analitika alapjai laboratórium

  A tantárgy angol neve: Basics of Measurement Technology and Analytics Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Vegyészmérnöki Kar

  Környezetmérnök képzés

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO0192 5 0+0+3(f) 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Fock Károly,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Fock Károly

  egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  Dr. Koczka Béla

  egyetemi docens

  Általános és Analitikai Kémia Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Fizika, Mérnöki alapok, Analitika alapjai

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIFO0156" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  A méréstechnika alapjai (BMEVIFO0156) kredit

  7. A tantárgy célkitűzése

  “A méréstechnika alapjai” és az “Analitika alapjai” c. tantárgyak elméleti anyagának kiegészítése laboratóriumi gyakorlatokkal. Célja az alapvető eszközök megismerése és néhány mérési, illetve analitikai módszer gyakorlati alkalmazása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A program az alábbi laboratóriumi gyakorlatokat tartalmazza:

  A méréstechnika alapjai témakör

  1. Elmozdulás és nyúlás mérése

  2. Folyadékszint mérés

  3. Nyomásmérés

  4. Hőelemes mérőkapcsolások vizsgálata

  5. Infravörös hőmérséklet-távadó vizsgálata.

  6. Hőmérséklet érzékelők dinamikai tulajdonságainak vizsgálata

  Analitika alapjai témakör

  1. Sav-bázis titrálás: HCl-mérőoldat készítése, faktorozása, NaOH meghatározása
  2. Argentometria: Cl- ion meghatározása Mohr szerint
  3. Komplexometria: Ca2+ és Mg2+ ionok meghatározása egymás mellett
  4. Bromatometria-jodometria: Na2S2O3-oldat készítése, faktorozása, fenol meghatározása Koppeschar szerint
  5. Permanganometria: KMnO4-oldat készítése, faktorozása, vas meghatározása Zimmermann-Reinhardt szerint
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat):

  Laboratóriumi gyakorlatok elvégzése a Irányítástechnika és Informatikai Tanszék, valamint az Általános és Analitikai Kémiai Tanszék laboratóriumaiban

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:


  Méréstechnika alapjai témakör

  • A Méréstechnika alapjai laboratóriumi gyakorlatra osztályzatot csak az kaphat, aki az előírt 6 db. mérési gyakorlat mindegyikét eredményesen elvégezte. Az elvégzés feltételei:
  1. minden egyes gyakorlat előtt a gyakorlat anyagából szóban vagy írásban felelni kell, és arra eredményes osztályzatot kell kapni. Elégtelen osztályzat esetén a mérési gyakorlaton részt venni nem lehet, azt a pótmérésen kell elvégezni.
  2. A mérési gyakorlatról a mérőcsoport csoportos jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv késedelmes beadása csak különeljárási díj befizetése után lehetséges. A mérési jegyzőkönyvre osztályzatot kapnak, amely a mérőcsoportnak a mérési gyakorlaton résztvevő minden egyes tagjára érvényes.
  3. A mérési gyakorlatok elvégzése után a gyakorlatok elméleti és gyakorlati anyagából órarendi órán kívül zárthelyit kell írni.

  Értékelés: A méréstechnika alapjai laboratóriumra kapott érdemjegy a feleletekre, a jegyzőkönyvekre és a zárthelyire kapott osztályzatok számtani átlagának kerekített értéke.

  Analitika alapjai témakör

  • Az 5 db. klasszikus titrálási feladat elvégzése és közülük legalább 4 db. elégségesre történő teljesítése,
  • A gyakorlatok befejezését követő szóbeli beszámoló legalább elégségesre történő teljesítése (az elvégzett gyakorlatok és a hozzájuk kacsolódó elmélet anyagából).
  • Mindegyik titrálás egyszer megismételhető (a jobbik eredmény számít).

  Számonkérés:

  A beszámolókat a végzett mérések elméletéből a szorgalmi időszak végén kell lebonyolítani.

  Értékelés: Az egyes mérésekre kapott jegyek 10 %-os súllyal, a szóbeli beszámoló jegye 50 %-os súllyal számítanak bele az analitikai laboratóriumi jegybe.

  A méréstechnika és analitika alapjai laboratóriumi jegy a méréstechnika, illetve az analitika laborjegyek számtani átlaga, ha mindegyik legalább elégséges.

  11. Pótlási lehetőségek

  Méréstechnika alapjai témakör

  • hiányzás vagy felkészületlenség miatt legfeljebb 2 mérés pótolható a pótmérésekre biztosított időpontban.
  • eredménytelen zárthelyi vagy távolmaradás esetén 1 alkalommal pótzárthelyi írására van lehetőség. Sikertelen pótzárhelyi 1 alkalommal, ismételt vizsga jelleggel pótolható. További ismétlési lehetőségre nincs mód.

  Analitika alapjai témakör

  • laborgyakorlat pótlási lehetősége 1 alkalommal
  • sikertelen szóbeli beszámoló ismételt vizsga jelleggel a vizsgaidőszak elején másik oktatónál megismételhető.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Dr. Fock Károly – Kuti László: “Segédanyag és mérési útmutató a Méréstechnika alapjai c. tárgy laboratóriumi gyakorlatához (tanszéki sokszorosítás)
  • Analitikai kémiai laboratóriumi gyakorlatok I. (60948)
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  33

  Félévközi készülés órákra

  24

  Felkészülés zárthelyire

  9

  Házi feladat elkészítése

  20

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  -

  Internetes barangolás

  -

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  86

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Fock Károly

  docens

  Irányítástechnika és Informatika Tsz.

  Dr. Koczka Béla

  docens

  Ált. és Analitikai Kémia Tanszék