Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A méréstechnika alapjai

  A tantárgy angol neve: Basics of Measurement Technology

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Vegyészmérnöki Kar

  Környezetmérnök képzés

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO0156 4 2+0+0(f) 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Fock Károly,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Fock Károly

  egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Fizika, Mérnöki alapok

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMETE131786" , "jegy" , _ ) >= 2 ÉS TárgyEredmény( "BMETE901918" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Matematika III., Fizika III.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása a legfontosabb metrológiai ismeretek, valamint a villamos mennyiségek mérési módszerei és mérőeszközei témaköréből.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.-2. hét

  Metrológiai alapfogalmak

  SI-mértékegységrendszer. Mérési hibák: szisztematikus hibák, véletlen hibák, mérési bizonytalanság ismert hibahatárok esetén. Statikus és dinamikus viselkedés. Mérőrendszerek struktúrái. Jelek tulajdonságai.

  3.-4. hét

  Áram és feszültségmérő típusok

  Nemintegráló DC feszültség-és árammérők. Integráló DC feszültség-és árammérők. Középértékmérők, csúcsértékmérők, effektívérték mérők, vektormérők. Az áram-és feszültségmérők legegyszerűbb modelljei. Mérőrendszerek zavarérzékenysége.

  5-8. hét

  Jelátalakítók

  R-L-C elemek, osztók, feszültség-és áramváltók, mérőerősítők, u/i és i/u átalakítók, egyenirányítók, mintavevő és tartó áramkörök, D/A és A/D átalakítók.

  9. -10. hét

  Áram-és feszültségmérés mérőkészülékei

  Elektromechnikus műszerek, egyenfeszültségű alacsonyfrekvenciás és nagyfrekvenciás voltmérők, vektormérők, szelektív voltmérők, DC és AC kompenzátorok.

  11. hét

  Villamos teljesítmény és energia mérése

  Szorzók, villamos teljesítmény és villamos energia mérőműszerei és mérési módszerei

  12-13. hét

  Impedanciamérés

  Impedanciamodellek, rendszermodellek,. Mérővezetékek modelljei. Impedanciamérés mérési módszerei: nullmódszer (RLC hidak, mérés aránytranszformátorral és áramkomparátorral, elektronikus hidak, T-kapcsolások, kombinált hidak). Kitéréses módszer. Kiegyenlítetlen hídkapcsolások.

  14. hét

  Jelanalizátorok. A mérőműszerek és a mérőeszközök kalibrálása (oszcilloszkópok)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat):

  Előadás és egyéni tanulás a megjelölt szakirodalom és segédanyagok alapján.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:


  • A hallgatónak a félév során a félév elején meghírdetett ütemezés szerint 2 db. zárthelyi feladatot kell megírni. Az értékelés: megfelelt,nem megfelelt. A félév utolsó oktatási hetében órarenden kivüli időpontban mindkét zárthelyi feladat pótlására lehetőség van.
  • A félévvégi osztályzat megállapításához az utolsó oktatási héten a hallgatónak az egész félévi tanyanyagból kell zárthelyit írnia. A zárthelyin való részvétel feltétele és egyben az aláírás megszerzésének feltétele az első 2 zárthelyi eredményes elkészítése.
  1. A vizsgaidőszakban:
  2. A vizsgaidőszakban a hallgatónak előírt tanulmányi kötelezettsége nincs.

  3. Elővizsga: nincs

  Minden más, itt nem szabályozott kérdésben a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint annak kiegészítései irányadóak.

  11. Pótlási lehetőségek

  A nagyzárthelyi pótlására a vizsgaidőszak első két hetében kerülhet sor, annak eredménytelensége esetén pedig iv-jelleggel a vizsgaidőszakban még egyszer pótolható. A zárthelyik a tanulmányi időszak utolsó hetében pótolhatók.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Fock Károly: Méréstechnka alapjai (ábra és képletgyűjtemény) tanszéki sokszorsítás

  Zoltán István: Méréstechnika, Egyetemi Tankönyv. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1997

  E. Schrüfer: Elektrische Messtechnik (Messung elektrischer und nichtelektrischer

  Grössen) 6. Auflage, Carl Hanser Verlag München Wien, 1995.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  14

  Felkészülés zárthelyire

  28

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  -

  Internetes barangolás

  -

  Vizsgafelkészülés

  56

  Összesen

  72

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Fock Károly

  docens

  Irányítástechnika és Informatika Tsz.