Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Informatika I.

  A tantárgy angol neve: Informatics I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gazdasági és Társadalomtudományi Kar

  Műszaki Menedzser Szak

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO0153 4 2/0/0/v 2 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kondorosi Károly,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Kondorosi Károly

  egy. docens

  Irányítástechnika és Informatika

  dr. Katona László

  egy. adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Számítógépek felépítése, működése, használata.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIFO1814", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >=2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Bevezetés az informatikába II. (kredit), kód: Vifo2820

  7. A tantárgy célkitűzése

  Operációs rendszerek működési elvei, menedzsment analógiákban is hasznosítható folyamatkezelési, ütemezési módszerek megismertetése.

  Adatbázisok alapfogalmainak megismertetése, egyszerű adatbázisok, nyilvántartások tervezési készségének kialakítása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Informatikai bevezetés

  Az informatika tárgya, területei. Menedzsment az informatikában. Életciklus-fajták az informatikai rendszerek menedzsmentjéhez. A felhasználó és a komponensfejlesztő.

  Informatikai rendszerek fő komponensei.

  Operációs rendszerek alapjai.

  Operációs rendszerek története. Open shop, closed shop, egyszerű monitor, problémák a lassú perifériákkal. Off-line B/K. Spooling. Multiprogramozás.

  Folyamatok. Közös memóriás és üzenetváltásos együttműködés. PRAM. Szinkronizáció. Kölcsönös kizárás szoftver megoldásai.

  Kölcsönös kizárás a PRAM kiterjesztésével. TestAndSet és realizációja. Szemafor.

  Kommunikáció. Megnevezés, szemantika, járulékos szinkronizáció.

  Holtpont. Definíció. Erőforrásokért versengő rendszerek. Strucc, detektálás és feloldás, megelőzés, elkerülés.

  Processzorütemezés multiprogramozott rendszerekben.

  Adatbázisok

  Az adatbáziskezelő rendszerek felépítése funkciói.

  Fizikai adattárolás heap, hash és indexelt szervezésben.

  Adatbázistervezés. Relációs modell. Függőségek, normál formák. Sématervezés, sémadekompozíció 3NF alakra.

  Az SQL nyelv alapjai.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: -

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kondorosi Károly, Várkonyiné Kóczy Annamária (szerkesztők): Operációs rendszerek mérnöki megközelítésben, Panem Kiadó, 2000.

  Benyó B., Kondorosi K., Sziray J.: Operációs rendszerek alapjai, Széchenyi István Főiskola, Győr, 1998., 1999.

  Kiss István - Kondorosi Károly: Operációs rendszerek, Műegyetemi Kiadó, 1992. J 55011

  Gajdos Sándor - Kiss István - Németh Gábor: Informatika II., Műegyetemi Kiadó 1999. 55025

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr.Kondorosi Károly

  Egy.docens

  Irányítástechnika és Inf.

  dr.Katona László

  Egy.adjunktus

  Irányítástechnika és Inf.