Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Infokommunikációs technológiák

  A tantárgy angol neve: Infocommunications Technologies

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. december 8.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gazdaságtudományi Kar

  Műszaki Menedzser Szak

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO0146 7 3/0/0/v 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Risztics Péter Károly,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Risztics Péter

  egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika

  Dr. Elek Kálmán

  egyetemi adjunktus

  Hiradástechnika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  "Bevezetés az Informatikába", "Informatika"

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  tudáshalmazt, amely komplex, térben és időben nagy kiterjedésű információs rendszerek létrehozásához, bevezetéséhez, üzemeltetéséhez nélkülözhetetlenek. A tárgy integrálja a módszertanokat és bemutatja manifesztált eszközeit, amelyekkel az infokommunikációs rendszerek fejlesztése elméletileg és gyakorlatilag is elsajátítható. Ennek megfelelően a hallgatók az infokommunikációs projektek tervezéséhez és menedzseléséhez szükséges ismereteket szereznek.

  Ezen belül a cél a modern információs és kommunikációs technológiák alapjaira és jelenlegei trendjeire vonatkozó ismeretanyag átadása, amely segítségével a hallgatók világos képet kapnak bizonyos infokommunikációs technológiákról, illetve azok előnyeiről és hátrányairól.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az információs technológiák globális fejlődési irányai

  • A nagy kiterjedésű, komplex és integrált algoritmus-alkalmazási információs támogató rendszerek térhódítása
  • A nagy bonyolultságú információrendszerek fejlesztési trendjei, eszközei
  • A processzor és busz sebességek, valamint ezek kihatása a kommunikációs standardokra és protokollokra;
  • A kommunikáció karakterizálása (szélessávú adatáramlás processzor és tároló egységek között, real-time információcsere különböző sávszélességű felhasználók között)
  • Sebességek, árak és piaci fejlődési trendek

  A hierachikus tervezés módszerei

  • Az algoritmus-alkalmazási információrendszerek fejlesztése, bevezetése és üzemeltetése módszerei, eszközei
  • Az SSADM-ben alkalmazott technikák rövid összefoglalása. Az SSADM keretrendszere, modul, stage, step, task. A PRINCE projektvezetési rendszer. A gyors alkalmazás-fejlesztés lényege, eszközei.
  • A sokrétegű rendszerek tervezési algoritmusai.
  • Az adatfolyam diagramok szerepe a tervezésben

  A korszerű csomagkapcsolás módszerei

  • ATM hálózatok, mint a B-ISDN kapcsolási módja
  • Az ATM alapelvei ( a szolgáltatás minősége, forgalomirányítási és formálási kérdések és algoritmusok);
  • ATM kapcsolástechnika;
  • SDN átviteltechnika;
  • LAN, MAN;
  • Mobil távközlés.

  Szakmapolitika, stratégiák és piaci trendek

  • Infokommunikációs konvergenciák,
  • Informatika és távközléspolitika, az EU integráció hatása;
  • Piaci felvevőképesség (“szélessávú” piacok és “niche” piacok); informatikai alkalmazások.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  A hallgatók tanulmányi előmenetelét a szorgalmi időszakban önálló feladatmegoldási gyakorlatokkal (dolgozattal) ellenőrizzük (2db. zh). Félév elismerést (aláírást) csak azok a hallgatók kaphatnak, akik a szorgalmi időszakban legalább elégséges eredményt produkáltak. A félévi követelmény a vizsgaidőszakban csak kivételes elbírálás alapján pótolható.

  A félév vizsgával zárul. A vizsga írásbeli, elméleti és gyakorlati feladatokkal. A kreditpont megszerzésének feltétele a legalább elégséges vizsgaeredmény.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Ed Downs, Peter Clare, Ian Coe: Structured System Analysis and Design Method, Application and Context, Prentice Hall, 1994.
  • Colin Bentley: Practical PRINCE, A Guide to Structured Project Management, NCC Blackwell, Oxford, England, 1993.
  • Edward Yourdon: Modern Structured Analysis, Prentice Hall, London, England, 1989.
  • de Prycker, M.: Asynchronous Transfer Mode Solution for Broadband ISDN, Ellis Harwood Ltd. 1991.
  • Hui, J.: Switching and Traffic Theory for Integrated Broadband Networks, Kluwer Academic Publishers, 1990.
  • A.S. Tanenbaum: "Számítógép hálózatok", Novotrade Kiadó Prentice-Hall
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Risztics Péter

  egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  dr. Levendovszky János

  egyetemi docens

  Híradéstechnikai Tanszék