Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Champs électromagnétiques

  A tantárgy angol neve: Electromagnetic Fields (In French)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEVF006 4. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Magos András,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Magos András

  egyetemi docens

  Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika, Fizika, Hálózatok és rendszerek I.-II.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja az elektromágneses teret leíró egyenletek áttekintése, néhány megoldási módszer ismertetése, viszonylag egyszerűen tárgyalható fontos feladat megoldása, a megoldások értelmezése és alkalmazása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Töltés és áram. Folytonossági egyenlet. Térintenzitás-vektorok. A Maxwell-egyenletek integrális és differenciális alakja. A közegek elektromos és mágneses polarizációja. Polarizációs töltések és áramok, mágnesezettségi áramok. Gerjesztettségi vektorok. Kezdeti és határfeltételek. Energiatétel, energiasűrűség, Poynting-vektor. Mozgási indukálás. Mozgó koordinátarendszerek.

  Elektrosztatika. Potenciál. A Poisson-egyenlet és megoldása. Elektromos dipólus. A helyettesítô töltések

  módszere, tükrözés. Fém- és dielektromos gömb homogén térben. Kondenzátor és kapacitás. Elektrosztatikus energia és erôhatás. A stacionárius áramlási tér. Relaxációs idô. Stacionárius mégneses tér. Vektorpotenciál. Biot-Savart törvény. Köráram mágneses tere, a mágneses dipólus. Mágneses energia. Ön- és kölcsönös induktivitás. Neumann-formula.

  Idôben változó terek. A potenciálokra vonatkozó inhomogén hullámegyenletek. Kvázistacionárius közelítés. Retardált potenciálok. Elemi sugárzó dipólus. Szinuszosan változó terek, a polarizáció. Helmholtz-egyenlet. Síkhullámok szigetelôben és vezetôben. Áramkiszorítás.

  Távvezetékek. A távezeték-egyenletek és megoldásuk szinuszos idôbeli változás esetén. A távvezetékszakasz kétkapu karakterisztikái. A reflexiós tényezô, állóhullámok. Távvezetékek sajátrezgései.

  Csôtápvonalak. TEM, TM és TE hullámok. A téglalap keresztmetszetű csôtápvonal.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  4 óra/hét előadás tanteremben.

  10. Követelmények

  a) A félévközi ellenőrzés rendje:

  A félév során két nagyzárthelyit iratunk: 1. 8. hét 2. 13. hét

  A meg nem írt zárthelyi osztályzata elégtelen.

  A zárthelyi átlagot a két legjobb osztályzatból képezzük.

  Az aláírás megszerzésének feltétele: a nagyzárthelyi átlaga legalább 2,00.

  b) Vizsga:

  A vizsga szóbeli, a kérdéseket a vizsgázó az előre megadott sorozatból húzza.

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótzárthelyi az utolsó tanulmányi héten.

  Az aláírás megszerzésére a vizsgaidőszak első három hetében egy alkalommal írásban lehet kísérletet tenni és legalább elégséges dolgozatot kell írni.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban a tárgy oktatójának heti fogadóóráján, a vizsgaidőszakban a vizsga előtti munkanapon lehet konzultálni. A fogadóóra időpontja illetve a konzultáció helye és ideje a tanszéki hirdetőtáblán található.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  F. Gardiol: Electromagnetisme, Presses Polyechniques et Universitares Romandes, Lausanne, 1994.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  25

  Felkészülés zárthelyire

  25

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Magos András

  egyetemi docens

  Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék