Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Számítógépes mezőszimuláció a mérnöki tervezésben

  A tantárgy angol neve: Computer Simulation of Fields in Engineering

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Doktorandusz tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEVD024 1(3) 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sebestyén Imre,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr.Sebestyén Imre

  egyetemi docens

  Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

  dr. Iványi Miklósné

  egyetemi docens

  Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika, Elektromágneses terek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  Ez a tárgy felvehető bármely más tárgy korábbi teljesítése esetén.

  7. A tantárgy célkitűzése

  1. félév: Mágneses ill. villamos készülékek és berendezések tervezésében használatos számítógépes mezőszimulációs eljárások alapvető módszereinek megismerése, a módszerek gyakorlati alkalmazásához szükséges elméleti ismeretek megszerzése.
  2. félév: Mezőszimulációs szoftverek (FEM2D, EMAS) megismerése és mintafeladatok megoldása. Az elméleti ismeretekre alapozva, a képzés témájához kapcsolódó elektromágneses térszámítási feladat modelljén számítógépes analízis elvégzése a megismert szoftverekkel. Az analízis eredményének értékelése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  - Az elektromágneses tér egyenleteinek megoldása potenciálokkal, a potenciálokra vonatkozó differenciálegyenletek stacionárius és időben változó terek esetén.

  - A villamos berendezések vizsgálatánál előforduló hőtechnikai, rugalmassági és áramlástani feladatok matematikai leírásának alapjai.

  - Mezőproblémák numerikus megoldási módszerei. Elvi alapok áttekintése: véges differenciák, integrálegyenletek módszere; végeselem módszer. A fenti numerikus módszerek összevetése, és kapcsolata.

  - Végeselem módszer alkalmazása statikus, stacionárius, örvényáramú, és hullámtani feladatokra. A végeselemes mezőszimulátorok számítógépes realizációjával kapcsolatos ismeretek. Előfeldolgozás: hálógenerálás kérdései; végeselemes megoldó: izoparametrikus formafüggvények (2-dimenziós és 3-dimenziós esetben), elemegyenletek előállítása, globális egyenletek generálása és megoldása, direkt és iterációs megoldási eljárások; kiértékelés, posztprocesszálás: térjellemzők, és integrális jellemzők (energia, kapacitás, induktivitás, veszteség, erőhatások) számítása, sajátérték feladatok megoldása.

  - Számítógépes környezet a mezőszimulátor szoftverek alkalmazásához.

  - Nemlineáris és csatolt mezőproblémák megoldási módszerei.

  - Modellalkotás kérdéseinek tárgyalása kiválasztott feladatok alapján. (Példák: nagyfeszültségű kondenzátor tere, kábelösszekötő villamos és termikus tere, relé-tekercs mágneses tere, örvényáramú mágneses szenzor tere, transzformátor mágneses tere, kiálló-pólusú szinkrongép mágneses tere, elektromos kontaktus termikus tere, hullámvezetők elektromágneses tere, sajátfrekvenciák számítása.)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás (1. félév)

  laboratóriumi gyakorlat (2. félév)

  10. Követelmények

  a) A szorgalmi időszakban: Az előadásokon (legalább 70 %-ban) ill. labor-foglalkozásokon való részvétel.

  b) A vizsgaidőszakban: 1. félév: szóbeli vizsga. Követelmény: az alapvető összefüggések ismerete és azok alkalmazási készsége.

  2. félév: Az önállóan kidolgozott mezőszimulációs feladat beadása.

  c) Elővizsga nincs.

  11. Pótlási lehetőségek
  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban a tárgy oktatóinak heti fogadóóráján, a vizsgaidőszakban a vizsga előtti munkanapon lehet konzultálni. A fogadóóra időpontja a tanszéki hirdetőtáblán található.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  - Badics Z., Sebestyén I.: Számítógépes mezőszimuláció I. A végeselem módszer alkalmazása elektromágneses terek számítására. (Kézirat) BME-EVT 1992-94

  - Iványi Miklósné: Számítógépes mezőszimuláció II. (Kézirat) BME-EVT, 1994.

  - Vágó I.: Villamosságtan II. Elektromágneses terek, Tankönyvkiadó, Budapest, 1988.

  - Zombory L., Koltai M.: Elektromágneses terek gépi analízise, Műszaki Könyvkiadó,

  Budapest, 1979.

  - Zienkiewicz, O.C.: The finite element method in engineering science. McGraw-Hill B.C. London, 1971.

  - Silvester P.P., Ferrari R.L.: Finite elements for electrical engineers, Cambridge University Press, 1983.

  - Brauer J. R.: What every engineer should know about finite element analysis? Marcel Dekker, Inc. New York, Basel, 1988.

  - Vágó I., M. Gyimesi M.: Electromagnetic Fields, Akadémiai Kiadó, Bp., 1998.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  45

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  45

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Sebestyén Imre

  egyetemi docens

  Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék