Önálló laboratórium

A tantárgy angol neve: Project Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Önálló Laboratórium

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIEV5140 8 6/0/0/f 8 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Veszely Gyula,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Iványi Miklósné

egyetemi docens

Elméleti Villamosságtan Tsz

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Elektromágneses terek, numerikus módszerek,

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban hallgatták a következő tárgyakat:

viev4087 Genetikus algoritmusok a hiszterézis karakterisztika paramétereinek meghatározásában

7. A tantárgy célkitűzése

A viev4087 tárgy keretében kidolgozott hiszterézis modellnek mérnöki eszközökbe való alkalmazása, és ennek keretében a kidolgozott hiszterézis karakterisztikának valamely numerikus módszerbe való implementálása.

8. A tantárgy részletes tematikája

A korábban kidolgozott hiszterézis modellnek a globális elem módszerhez való illesztésével egy mágneses lemezben kialakuló elektromágneses tér meghatározása az önálló laboratóriumi munka feladata. Ennek keretében meg kell ismerni a ferromágneses térrész energia egyensúlyát leíró egyenletet, annak numerikus közelítésen alapuló megoldási eljárását. A szinuszos gerjesztés hatására a mágneses lemezben kialakuló örvényáramok és a mágneses hiszterézis karakterisztika figyelembe vételére a kapott nemlineáris diffúziós egyenlet megoldására számítógépi programcsomag kidolgozása a feladat. A kidolgozott eljárással a lemezben kialakuló mágneses tér és mágnesezettség, valamint az örvényáramok hely és időfüggésének elemzése egy teljes mágnesezési periódus alatt. Az eredmények értékelése és más eljárásokkal kapott adatokkal való összevetése. A kapott eltérések elemzése, a kialakult térszerkezet magyarázata és elemzése.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Önálló laboratóriumi foglalkozás, irodalom-feldolgozás, számítógépes realizáció, konzultáció, részeredmények bemutatása, összefoglaló előadás.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: az órákon való részvétel, a kitűzött feladat teljesítése.

b. A vizsgaidőszakban: - aláírás, kredit pont,

c. Elővizsga: -

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

1. A. Iványi, Electromagnetic Computation with R-functions, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998.

2. P.D. Agarwal, Eddy Current Losses in Solid and Laminated Iron, Trans. in the Am. Inst. of El. Eng. vol.78. 1959. Part I. Communication and Electronics, pp.169-181.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Iványi Miklósné

egyetemi docens

Elméleti Villamosságtan tsz.