Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hálózatok és rendszerek

  A tantárgy angol neve: Networks and Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Menedzser Szak

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEV2821 3. 3/0/0/v 4 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Barbarics Tamás,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Fodor György

  egyetemi tanár

  Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék

  Dr.Pávó József

  egyetemi docens

  Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék

  Dr Barbarics Tamás

  egyetemi adjunktus

  Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Lineáris algebra és egyváltozós függvények

  Többváltozós analízis és differenciálegyenletek alapja

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMETE901918" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a diszkrét idejű és a folytonos idejű jelek, rendszerek és hálózatok alaptörvényeinek megfogalmazása, a rájuk vonatkozó egyenletek megoldása az időtartományban, a megoldás értelmezése, a rendszer és a hálózat stabilitásának jellemzése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Jelek. Diszkrét idejű jelek leírása, egységimpulzus, egységugrás, a jel eltolása. Folytonos idejű jelek leírása, egységugrás, Dirac-impulzus. Jel energiája és teljesítménye.

  Rendszerek. Lineáris és nemlineáris, invariáns és variáns, kauzális és akauzális, egy-gerjesztésű egy-válaszú és sok-gerjesztésű sok-válaszú, diszkrét idejű és folytonos idejű rendszer.

  Hálózatok. Hálózat fogalma. Jelfolyam gráf és jelfolyam hálózat. A rendszer és a hálózat kapcsolata.

  Impulzusválasz. Az impulzusválasz értelmezése. A válasz számítása az impulzusválasz ismeretében, diszkrét idejű és folytonos idejű konvolúcióval. A gerjesztés-válasz stabilitás fogalma és kritériuma. A folytonos idejű konvolúció numerikus közelítései.

  Rendszeregyenlet. Rendszeregyenlet fogalma. Rekurzív és nem-rekurzív alak. Kezdeti értékek. A rendszeregyenlet megoldása fokozatos behelyettesítéssel. A válasz szabad és gerjesztett összetevője. A sajátértékek kapcsolata a rendszer gerjesztés-válasz stabilitásával.

  Állapotváltozós leírás. Az állapotváltozó fogalma. A diszkrét idejű és a folytonos idejű lineáris, invariáns, kauzális rendszer állapotváltozós leírása. Az állapotváltozós leírás megoldása fokozatos behelyettesítéssel és mátrixfüggvénnyel. Az impulzusválasz számítása az állapotváltozós leírásból. A rendszermátrix sajátértékeinek hatása a válaszra. Az aszimptotikus stabilitás fogalma és kritériumai, kapcsolata a gerjesztés-válasz stabilitással. Diszkrét idejű közelítések. Az állapotváltozós leírás és a rendszeregyenlet kapcsolatai.

  Jelfolyam hálózat. Jelfolyam hálózat komponensei. A hálózat által reprezentált rendszer állapotváltozós leírásának és rendszeregyenletének előállítása. A hálózat stabilitása és regularitása. A rendszeregyenlet és az állapotváltozós leírás realizálása jelfolyam hálózattal.

  Nemlineáris rendszerek. Nemlineáris rendszerek állapotegyenlete. Az állapotegyenlet numerikus közelítő megoldási módszerei. Az állapotegyenlet normálalakja és kanonikus alakjai. Trajektóriák az állapottérben. Egyensúlyi pontok, az egyensúlyi pontok osztályozása, az egyensúlyi pont stabilitása. Trajektóriák viselkedése az egyensúlyi pont környezetében. A határciklus, orbitális stabilitás. Ljapunov-stabilitás fogalma és kritériuma.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Átlagosan heti 2 óra előadás és 1 óra évfolyam-gyakorlat.

  10. Követelmények

  a) A félévközi ellenőrzések rendje:

  A félév során egy házi feladatot kell megoldani és a félév végéig elfogadható kivitelben benyújtani.

  A házi feladat kiadása: 4. tanulmányi hét, beadása: 11. tanulmányi hét.

  Az aláírás megszerzésének feltétele: a házi feladat olyan színvonalú megoldása, hogy az a szorgalmi időszak végéig elfogadható legyen.

  b) Vizsga:

  A vizsga írásbeli, a megszerezhető maximális pontszám 30. Az írásbeli vizsgán példák numerikus megoldása, illetve a tananyaghoz fűződő kérdések példával illusztrált megválaszolása kérhető. A vizsga eredménye 14 pontig elégtelen (1), 14,5 ponttól elégséges (2), 18,5 ponttól közepes (3), 22,5 ponttól jó (4), 26,5 ponttól jeles (5). A legalább elégséges eredményt elérők kivánságukra szóbeli vizsgán vehetnek részt, esetükben a végső osztályzat az írásbeli eredményéből kiindulva a szóbelin alakul ki.

  A vizsgára a hallgatói információs rendszerben jelentkezni kell. A jelentkezés a tanulmányi ügyrendben rögzített határidő után a vizsga kezdési időpontja előttig e-mailen vagy telefonon is töröltethető, illetve a törlés a vizsgáztatótól személyesen is kérhető. A távolmaradás utólagos igazolása a következő vizsgán a vizsgáztatónál lehetséges, de csak olyan kivételes esetben, amikor az akadályoztatás a fentiek szerinti töröltetést sem tette lehetővé.

  c) Elővizsga nincs.

  11. Pótlási lehetőségek

  Azok részére, akik az aláírást a szorgalmi időszak végéig nem szerezték meg, lehetőség van pótlásra a tanszék által a vizsgaidőszak első két hetében kitűzött pótlási időpontig. Az aláírás utólagos megszerzéséhez az elfogadhatóra kijavított házi feladatot legkésőbb a pótaláírás időpontja előtt két munkanappal lehet benyújtani különeljárási díj befizetése után.. Nem szerezhet utólagosan sem aláírást az, aki a szorgalmi időszakban nem adott be olyan házi feladatot, amelyben minden kérdésre érdemben (esetlegesen akár hibásan is) válaszolt volna.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban a tárgy oktatóinak heti fogadóóráján, a vizsgaidőszakban a vizsga előtti munkanapon lehet konzultálni. A fogadóóra időpontja illetve a konzultáció helye és ideje a tanszéki hirdetőtáblán található.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Fodor Gy. : Jelek, rendszerek és hálózatok I. (1. és 2. rész). Műegyetemi Kiadó (55030), 1998.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  45

  Félévközi készülés órákra

  15

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  25

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  35

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Fodor György

  egyetemi tanár

  Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék