Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Netzwerke, Signale und Systeme

  A tantárgy angol neve: Networks and Systems II. (In German)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEV2501 3. 4/2/0/v 8 2/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Magos András,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Magos András

  egyetemi docens

  Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika, Hálózatok és rendszerek I.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIEV1505" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Hálózatok és rendszerek I. kredit

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a diszkrét idejű és a Kirchhoff típusú hálózatokat és rendszereket leíró egyenletek felírása és azok megoldási módszereinek áttekintése, a megoldások értelmezése és alkalmazása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A Laplace-transzformáció definíciója és tételei. Az állapotegyenlet megoldása Laplace-transzformációval. Átviteli függvény. Inverz transzformáció. Hálózatszámítás a komplex frekvenciatartományban.

  Hárompólusok, négypólusok és kétkapuk. Kétkapu-karakterisztikák. Kétkapuk lánckapcsolása. Reciprok és szimmetrikus kétkapuk. Lezárt kétkapuk.

  Egy folytonos idejű, lineáris rendszer állapotegyenletének numerikus szimulálása. Lineáris diszkrét idejű rendszerek és állapotváltozós leírásuk. Rendszeregyenelet. Lineáris diszkrét idejű rendszerek építôelemei.

  Az állapot- és rendszeregyenlet megoldása. Impulzusválasz. Gerjesztés-válasz stabilitás.A z-transzformáció definíciója és tételei. Az állapotegyenlet megoldása z-transzformácóval. Átviteli függvény. Inverz transzformáció. Periodikus gerjesztés, diszkrét Fourier-sor.

  Folyamatos és diszkrét idejű jelek Fourier-transzformáltja. Mintavátelezett jel spektruma, mintavételi tétel. Folyamatos és diszkrét idejű lineáris rendszerek vizsgálata a frekvenciatartományban. Átviteli karakterisztika, Bode tételei. Minimálfázisú és mindentáteresztô rendszerek. Alakhű jelátvitel. Szűrôk.

  Nemlineáris hálózatok állapotváltozós leírásának kanonikus alakja. Az állapotegyenlet numerikus megoldása.

  Nemlineáris hálózatok munkapontjának stabilitása, a munkaponti linearizálás. Autonom rezgések nemlineáris hálózatokban, a határciklus.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  - előadás és gyakorlat tanteremben, két alkalommal számítógépes laboratórium,

  10. Követelmények

  a) A félévközi ellenőrzés rendje:

  A gyakorlatokon ellenőrizzük a jelenlétet, 5 alkalomal kiszárthelyit íratunk, melyet 1-5 ponttal értékelünk. Két házi feladatot kell megoldani.

  Feladatkiadás: 3. és 8. hét, beadás: 7. és 12. hét

  Kiszárthelyi pótlására nincs lehetőség, a meg nem írt zárthelyit 1 eredményűnek tekintjük. Határidő elmulasztása esetén csak különeljárási díj befizetésével adható be házi feladat. Az előadásokon való részvételre nincs előírás.

  Az aláírás megszerzésének feltételei:

  - a 4 legnagyobb pontszámú kiszárthelyi átlaga legalább 2,00,

  - a házi feladatotokat legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó előtti hetében a hallgató beadta, és a gyakorlatvezető a tanulmányi időszak végéig elfogadta.

  Az elfogadás feltétele: minden kötelező részfeladatra elvi hiba nélküli megoldás van, és az eredményeknek legalább 60 %-a numerikusan is helyes.

  b) Vizsga:

  A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megléte.

  A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbelin szerezhető maximális pontszám 30. Az írásbeli eredménye 15 pont alatt elégtelen, ez nem jogosít szóbeli vizsgára, a vizsga minősítése elégtelen (1). A 15-30 pontos írásbeli szóbeli vizsgára jogosít, 15 pontos írásbeli bizonyul elégségesnek, 18 pontos közepesnek, 21 pontos jónak, 24 pontos jelesnek. A végső osztályzat az írásbeli eredményéből kiindulva a szóbelin alakul ki.

  11. Pótlási lehetőségek

  Az aláírás megszerzésére a vizsgaidőszak első három hetében a tanszék által kitűzött egy alkalommal lehet kisérletet tenni. Nem megfelelő zárthelyi pontszám esetén pótzárthelyit kell írni, amelyen legalább elégséges eredményt kell elérni, házi feladat elmaradása esetén az elfogadhatóra kijavított házi feladatot a kiírt időpont előtt két munkanappal be kell adni. Nem pótolható vizsgaidőszakban az a házi feladat, amelyet a szorgalmi időszakban egyszer sem adtak be.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban a tárgy oktatóinak heti fogadóóráján, a vizsgaidőszakban a vizsga előtti munkanapon lehet konzultálni. A fogadóóra időpontja illetve a konzultáció helye és ideje a tanszéki hirdetőtáblán található.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Schüssler: Netzwerke, Signale und Systeme 1. és 2., Springer-Verlag.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  90

  Félévközi készülés órákra

  25

  Felkészülés zárthelyire

  25

  Házi feladat elkészítése

  50

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  50

  Összesen

  240

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Magos András

  egyetemi docens

  Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék