Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Signale und Systeme

  A tantárgy angol neve: Signals and Systems (In German)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEV2239 3. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Magos András,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Magos András

  egyetemi docens

  Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék

  Gyimóthy Szabolcs

  egyetemi tanársegéd

  Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Analízis, Diszkrét matematika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMETE921567" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMETE901918" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Analízis II. (kredit )

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a diszkrét idejű és a folytonos idejű, determinisztikus jelek, lineáris és invariáns rendszerek és hálózatok alaptörvényeinek megfogalmazása, néhány módszer bemutatása a rendszereket leíró egyenletek megoldására az időtartományban, a frekvencia-tartományban és a komplex frekvenciatartományban, a megoldás értelmezése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Fizikai jelenségek, modellek, törvények. Biológiai és gazdasági folyamatok. Rendszerek és jelek. Mechanikai, termodinamikai, villamos és elektromechanikus rendszerek. Energia, energiamegmaradás és teljesítmény. Rendszereket leíró differenciálegyenletek. Két fontos jel: egységugrás és szinuszos jel. Páros, páratlan és belépő jelek. Jelek deriváltja és integrálja. Általánosított derivált, Dirac impulzus.

  Egy villamos rendszer: Kirchhoff hálózat. Kétpólusok, áram, feszültség és teljesítmény. Fizikai irány és referenciairány. Kirchhoff törvények. Feszültség- és áramforrás. Rövidzár és szakadás. Ellenállás. Kondenzátor és töltés. Tekercs és fluxus. Lineáris kétpólusok, rezisztencia, kapacitás, öninduktivitás. Hárompólusok, tranzisztor, sokpólusok. Kétkapuk, transzformátor, vezérelt források.

  Kirchhoff hálózatok állapováltozói, állapotegyenlete és állapotváltozós leírása. Lineáris hálózatok és rendszerek állapotváltozós leírása. Kezdő pillanat, kezdeti állapot, kezdeti feltételek. A szuperpozició elve.

  Lineáris rendszer állapotegyenletének megoldása, szabad megoldás és gerjesztett megoldás. Sajátértékek, időállandók és sajátfrekvenciák. Stabilitás és a stabilitás határhelyzete.

  Az állapotegyenlet numerikus közelítő megoldása. Folyamatos idejű jelek mintavételezése, diszkrét idejű jelek. Diszkrét idejű egységimpulzus, egységugrás és szinuszos jel. Folyamatos idejű rendszer szimulálása diszkrét idejű rendszerrel. Diszkrét idejű rendszer állapotváltozós leírása és rendszeregyenlete. Diszkrét idejű rendszerek realizálása, késleltetô, szorzó és összegző.

  A Kirchhoff típusú és a jelfolyam hálózatok összehasonlítása. Folyamatos és diszkrét idejű rendszerek összehasonlítása.

  Lineáris diszkrét idejű rendszerek állapotegyenletének megoldása lépésről lépésre módszerrel, mátrix hatványával és ennek spektrális felbontásával. Sajátértékek, stabilitás és a stabilitás határhelyzete.

  Lineáris folyamatos idejű rendszerek állapotegyenletének megoldása exponenciális mátrix segítségével.

  A teljes időtengelyen értelmezett gerjesztés és válasz. Gerjesztés-válasz kapcsolat. A szuperpozíció elve belépő gerjesztés mellett. Diszkrét és folytonos idejű lineáris rendszerek impulzusválasza. Az impulzusválasz előállítása az állapotváltozós leírás alapján. A válasz kifejezése a gerjesztés és az impulzusválasz konvolúciójaként. Kauzalitás. Gerjesztés-válasz stabilitás és annak vizsgálata az impulzusválasz alapján. A stabilitás határhelyzete. Folyamatos idejű rendszer szimulálása diszkrét idejű rendszerrel az impulzusválasz alapján.

  Szinuszos gerjesztésű, stabilis rendszerek állandósult állapota. Folytonos és diszkrét idejű szinuszos jelek komplex alakja. Az átvileli együttható és az átviteli karakterisztika. Az átviteli karakterisztika számítása az állapotváltozós leírás alapján.

  Diszkrét és folytonos idejű periodikus jelek Fourier sorának komplex és valós alakja. Egy folytonos idejű periodikus jel és abból mintavételezéssel adódó diszkrét idejű jel Fourier együtthatóinak kapcsolata. A válasz Fourier sorának számítása periodikus állandósult állapotban.

  Általános folytonos és diszkrét idejű jelek spektrális előállítása, a Fourier transzformáció és az inverz transzformáció. Derivált tétel, eltolási tétetel, modulált jel spektruma. A jel energiája és annak spektrális előállitása, Parseval tétele. Egy folytonos idejű jel és abból mintavételezéssel adódó diszkrét idejű jel Fourier transzformáltjainak kapcsolata. A mintavételi tétel. A válasz spektrumának számítása.

  Folytonos idejű jelek Lapalace-transzformáltja, az inverz transzformáció. A derivált tétel és az eltolási tétel. Diszkrét idejű jelek z-transzformáltja, inverz transzformáció. Az eltolási tétel. A válasz Laplace- ill. z-transzformáltjának számitása, az állapotváltozós leírás megoldása a komplex frekvenciatartományban. Az átviteli függvény, pólus-zérus elrendezés. A rendszeregyenlet előállítása az átviteli függvényből. Diszkrét idejű rendszer átviteli függvényének realizálása. Folytonos idejű rendszer szimulálása diszkrét idejű rendszerrel a komplex frekvencia tartományban.

  Folytonos idejű rendszerek vizsgálata a frekvenciatartományban az átviteli karakterisztika alapján. Kapcsolat egy belépő függvény Fourier-transzformáltjának valós és képzetes része között, Hilbert-transzformáció. Kapcsolat az amplitudó és fázis karakterisztika között, Bode tételei. Minimálfázisú és mindentáteresztő rendszerek. Torzítatlan jelátvitel. Az ideális aluláteresztő szűrő. Szűrők specifikációja, toleranciasémája. Mintavételezett jel rekonstrukciója aluláteresztő szűrővel és elsőrendű tartóval.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az elméleti ismeretekkel átlagosan heti 3 óra előadás foglakozik, kéthetenként 2 órában feladatmegoldás kerül bemutatásra.

  10. Követelmények

  a) A félévközi ellenőrzés rendje:

  A félév során egy házi feladatot kell megoldani és a félév végéig hibátlanul benyújtani.

  A házi feladat kiadása: 4. hét, beadása: 12. hét.

  Az aláírás megszerzésének feltétele: a házi feladatnak a tanulmányi időszak végéig történő elfogadása.

  b) Vizsga:

  A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megléte.

  A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbelin szerezhető maximális pontszám 30. Az írásbeli eredménye 15 pont alatt elégtelen, ez nem jogosít szóbeli vizsgára, a vizsga minősítése elégtelen (1). A 15-30 pontos írásbeli szóbeli vizsgára jogosít, 15 pontos írásbeli bizonyul elégségesnek, 18 pontos közepesnek, 21 pontos jónak, 24 pontos jelesnek. A végső osztályzat az írásbeli eredményéből kiindulva a szóbelin alakul ki.

  11. Pótlási lehetőségek

  Aki a feladat megoldását a szorgalmi időszakban érdemben elkészítette, de az esetleges hibát a szorgalmi időszak végéig nem javította ki, az aláírást utólag megszerzheti, ha a jó megoldást a vizsgaidôszak második hetének első napjáig különeljárási díj befizetése után beadja.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban a tárgy oktatóinak heti fogadóóráján, a vizsgaidőszakban a vizsga előtti munkanapon lehet konzultálni. A fogadóóra időpontja illetve a konzultáció helye és ideje a tanszéki hirdetőtáblán található.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Schüssler: Netzwerke, Signale und Systeme 1., Springer-Verlag.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  30

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Magos András

  egyetemi docens

  Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék

  Dr. Pávó József

  egyetemi docens

  Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék