Hálózatok és rendszerek II.

A tantárgy angol neve: Networks and Systems II.

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIEV2021 3. 4/2/0/v 7 1/1
4. A tantárgy előadója

Magyar nyelven:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Veszely Gyula

egyetemi tanár

Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék

Dr. Sebestyén Imre

egyetemi docens

Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék

Dr. Iványi Miklósné

egyetemi docens

Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék

Angolul:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Barbarics Tamás

egyetemi tanársegéd

Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék

Gyimóthy Szabolcs

egyetemi tanársegéd

Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Matematika: differenciál- és integrálszámítás, lineáris algebra, a mátrix számítás elemei, komplex számok. Lineáris differenciálegyenletek.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMEVIEV1014" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEV1019" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEV1505" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEVF004" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIHVA109" , "jegy" , _ ) >= 2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Hálózatok és rendszerek 1. kredit

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja a diszkrét idejű és a Kirchhoff típusú hálózatokat és rendszereket leíró egyenletek felírása és azok megoldási módszereinek áttekintése, a megoldások értelmezése és alkalmazása.

8. A tantárgy részletes tematikája

A lineáris Kirchhoff tipusú hálózat szinuszos állandósult állapota. Teljesítmények. Helyettesítő generátorok. Teljesítményillesztés. Háromfázisú hálózatok. Az átviteli karakterisztika és ábrázolása. A Nyquist és a Bode diagram fogalma. Periodikus gerjesztéshez tartozó gerjesztett válasz Fourier-sorának számítása. Teljesítmény. Jelek spektrális előállítása. Sávszélességek, alakhű jelátvitel. Sávkorlátozott és időkorlátozott jelek. Laplace-transzformáció és inverze. Átviteli függvény, pólus-zérus elrendezés. Hálózatszámítás a komplex frekvenciatartományban Laplace-transzformációval. Rendszerjellemző függvények áttekintése. Mindentáteresztő és minimálfázisú rendszer. Diszkrét idejű jel, DI rendszer, állapotváltozós leírás, rendszeregyenlet, hálózat. Megoldás szabad és gerjesztett összetevőre bontással. Az impulzusválasz. Gerjesztés-válasz stabilitás. Szinuszos gerjesztés, átviteli karakterisztika. Periodikus gerjesztés, diszkrét Fourier sor. A diszkrét Fourier transzformáció és néhány tétele. A z-transzformáció és tételei. Átviteli függvény. Analízis a komplex frekvencia tartományban. Rendszerjellemző függvények. Folytonos idejű jelek és rendszerek diszkrét idejű szimulációja. Nemlineáris rezisztív hálózatok. Nemlineáris dinamikus hálózatok. Dinamikus komponensek. A hálózati egyenletek kanonikus alakja. Munkaponti linearizálás. Tartományi linearizálás. Numerikus megoldási módszerek.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

- 4 óra/hét előadás évfolyamcsoportonként,

- 2 óra/hét gyakorlat tanulókörönként, ill. a félévben 3 alkalommal számítógépes laboratórium

10. Követelmények

a) A félévközi ellenőrzés rendje:

A gyakorlatokon ellenőrizzük a jelenlétet, 4 alkalommal kiszárthelyit íratunk, melyeket 1-5 ponttal értékelünk. Két házi feladatot kell megoldani.

1. feladat kiadás: 4. hét, beadás: 8. hét

2. feladat kiadás: 8. hét, beadás: 13. hét

Kiszárthelyi pótlására nincs lehetőség, a meg nem írt zárthelyit 1 eredményűnek tekintjük. Határidő elmulasztása esetén csak különeljárási díj befizetésével adható be házi feladat.

Az előadásokon való részvételre nincs előírás.

Az aláírás megszerzésének feltételei:

- a 3 legnagyobb pontszámú kiszárthelyi átlaga legalább 2,00,

- az első házi feladatot legkésőbb a második házi feladat beadási határidejéig, a másodikat legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó előtti hetében a hallgató beadta, és a gyakorlatvezető a szorgalmi időszak végéig elfogadta.

A beadás feltétele: minden kötelező részfeladatra érdemi megoldás van.

Az elfogadás feltétele: minden kötelező részfeladatra elvi hiba nélküli megoldás van, és az eredményeknek legalább 60%-a numerikusan is helyes.

b) Vizsga:

A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megléte.

A vizsga írásbeli, a megszerezhető maximális pontszám 30. A vizsga eredménye 14 pontig elégtelen (1),14,5 ponttól elégséges (2), 18,5 ponttól közepes (3), 22,5 ponttól jó (4), 26,5 ponttól jeles (5). A legalább elégséges eredményt elérők kivánságukra szóbeli vizsgán vehetnek részt, esetükben a végső osztályzat az írásbeli eredményéből kiindulva a szóbelin alakul ki.

A vizsgára a hallgatói információs rendszerben jelentkezni kell. A jelentkezés a tanulmányi ügyrendben rögzített határidő után a vizsga kezdési időpontja előttig e-mailen vagy telefonon is töröltethető, illetve a törlés a vizsgáztatótól személyesen is kérhető. A távolmaradás utólagos igazolása a következő vizsgán a vizsgáztatónál lehetséges, de csak olyan kivételes esetben, amikor az akadályoztatás a fentiek szerinti töröltetést sem tette lehetővé.

c) Elővizsga nincs.

11. Pótlási lehetőségek

Azok részére, akik az aláírást a szorgalmi időszak végéig nem szerezték meg, lehetőség van pótlásra a vizsgaidőszak első két hetében a tanszék által kitűzött egy alkalommal. Nem megfelelő zárthelyi pontszám esetén pótzárthelyit kell írni, amelyen legalább elégséges eredményt kell elérni, házi feladat elmaradása esetén az elfogadhatóra kijavított házi feladatot a kiírt időpont előtt legalább két munkanappal be kell adni Nem pótolható vizsgaidőszakban a házi feladat, ha az elsőt a második házi feladat beadási határidejéig, vagy a másodikat a szorgalmi időszak végéig a beadhatóság feltételeinek megfelelően egyszer sem adtak be.

12. Konzultációs lehetőségek

A szorgalmi időszakban a tárgy oktatóinak heti fogadóóráján, a vizsgaidőszakban a vizsga előtti munkanapon lehet konzultálni. A fogadóóra időpontja illetve a konzultáció helye és ideje a tanszéki hirdetőtáblán található.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Dr.Fodor György: Hálózatok és rendszerek (55064)

Veszely Gyula: Villamosságtan példatár. 3. füzet (51434)

Dr.Fodor Gy.(szerk.): Villamosságtan példatár. TKV 44555

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

90

Félévközi készülés órákra

20

Felkészülés zárthelyire

20

Házi feladat elkészítése

40

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

..

Vizsgafelkészülés

40

Összesen

210

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr.Sebestyén Imre

egyetemi docens

Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék