Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hálózatok és rendszerek II.

  A tantárgy angol neve: Networks and Systems II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEV2021 3. 4/2/0/v 7 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Magyar nyelven:

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Veszely Gyula

  egyetemi tanár

  Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék

  Dr. Sebestyén Imre

  egyetemi docens

  Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék

  Dr. Iványi Miklósné

  egyetemi docens

  Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék

  Angolul:

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Barbarics Tamás

  egyetemi tanársegéd

  Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék

  Gyimóthy Szabolcs

  egyetemi tanársegéd

  Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika: differenciál- és integrálszámítás, lineáris algebra, a mátrix számítás elemei, komplex számok. Lineáris differenciálegyenletek.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIEV1014" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEV1019" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEV1505" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEVF004" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIHVA109" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Hálózatok és rendszerek 1. kredit

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a diszkrét idejű és a Kirchhoff típusú hálózatokat és rendszereket leíró egyenletek felírása és azok megoldási módszereinek áttekintése, a megoldások értelmezése és alkalmazása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A lineáris Kirchhoff tipusú hálózat szinuszos állandósult állapota. Teljesítmények. Helyettesítő generátorok. Teljesítményillesztés. Háromfázisú hálózatok. Az átviteli karakterisztika és ábrázolása. A Nyquist és a Bode diagram fogalma. Periodikus gerjesztéshez tartozó gerjesztett válasz Fourier-sorának számítása. Teljesítmény. Jelek spektrális előállítása. Sávszélességek, alakhű jelátvitel. Sávkorlátozott és időkorlátozott jelek. Laplace-transzformáció és inverze. Átviteli függvény, pólus-zérus elrendezés. Hálózatszámítás a komplex frekvenciatartományban Laplace-transzformációval. Rendszerjellemző függvények áttekintése. Mindentáteresztő és minimálfázisú rendszer. Diszkrét idejű jel, DI rendszer, állapotváltozós leírás, rendszeregyenlet, hálózat. Megoldás szabad és gerjesztett összetevőre bontással. Az impulzusválasz. Gerjesztés-válasz stabilitás. Szinuszos gerjesztés, átviteli karakterisztika. Periodikus gerjesztés, diszkrét Fourier sor. A diszkrét Fourier transzformáció és néhány tétele. A z-transzformáció és tételei. Átviteli függvény. Analízis a komplex frekvencia tartományban. Rendszerjellemző függvények. Folytonos idejű jelek és rendszerek diszkrét idejű szimulációja. Nemlineáris rezisztív hálózatok. Nemlineáris dinamikus hálózatok. Dinamikus komponensek. A hálózati egyenletek kanonikus alakja. Munkaponti linearizálás. Tartományi linearizálás. Numerikus megoldási módszerek.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  - 4 óra/hét előadás évfolyamcsoportonként,

  - 2 óra/hét gyakorlat tanulókörönként, ill. a félévben 3 alkalommal számítógépes laboratórium

  10. Követelmények

  a) A félévközi ellenőrzés rendje:

  A gyakorlatokon ellenőrizzük a jelenlétet, 4 alkalommal kiszárthelyit íratunk, melyeket 1-5 ponttal értékelünk. Két házi feladatot kell megoldani.

  1. feladat kiadás: 4. hét, beadás: 8. hét

  2. feladat kiadás: 8. hét, beadás: 13. hét

  Kiszárthelyi pótlására nincs lehetőség, a meg nem írt zárthelyit 1 eredményűnek tekintjük. Határidő elmulasztása esetén csak különeljárási díj befizetésével adható be házi feladat.

  Az előadásokon való részvételre nincs előírás.

  Az aláírás megszerzésének feltételei:

  - a 3 legnagyobb pontszámú kiszárthelyi átlaga legalább 2,00,

  - az első házi feladatot legkésőbb a második házi feladat beadási határidejéig, a másodikat legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó előtti hetében a hallgató beadta, és a gyakorlatvezető a szorgalmi időszak végéig elfogadta.

  A beadás feltétele: minden kötelező részfeladatra érdemi megoldás van.

  Az elfogadás feltétele: minden kötelező részfeladatra elvi hiba nélküli megoldás van, és az eredményeknek legalább 60%-a numerikusan is helyes.

  b) Vizsga:

  A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megléte.

  A vizsga írásbeli, a megszerezhető maximális pontszám 30. A vizsga eredménye 14 pontig elégtelen (1),14,5 ponttól elégséges (2), 18,5 ponttól közepes (3), 22,5 ponttól jó (4), 26,5 ponttól jeles (5). A legalább elégséges eredményt elérők kivánságukra szóbeli vizsgán vehetnek részt, esetükben a végső osztályzat az írásbeli eredményéből kiindulva a szóbelin alakul ki.

  A vizsgára a hallgatói információs rendszerben jelentkezni kell. A jelentkezés a tanulmányi ügyrendben rögzített határidő után a vizsga kezdési időpontja előttig e-mailen vagy telefonon is töröltethető, illetve a törlés a vizsgáztatótól személyesen is kérhető. A távolmaradás utólagos igazolása a következő vizsgán a vizsgáztatónál lehetséges, de csak olyan kivételes esetben, amikor az akadályoztatás a fentiek szerinti töröltetést sem tette lehetővé.

  c) Elővizsga nincs.

  11. Pótlási lehetőségek

  Azok részére, akik az aláírást a szorgalmi időszak végéig nem szerezték meg, lehetőség van pótlásra a vizsgaidőszak első két hetében a tanszék által kitűzött egy alkalommal. Nem megfelelő zárthelyi pontszám esetén pótzárthelyit kell írni, amelyen legalább elégséges eredményt kell elérni, házi feladat elmaradása esetén az elfogadhatóra kijavított házi feladatot a kiírt időpont előtt legalább két munkanappal be kell adni Nem pótolható vizsgaidőszakban a házi feladat, ha az elsőt a második házi feladat beadási határidejéig, vagy a másodikat a szorgalmi időszak végéig a beadhatóság feltételeinek megfelelően egyszer sem adtak be.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban a tárgy oktatóinak heti fogadóóráján, a vizsgaidőszakban a vizsga előtti munkanapon lehet konzultálni. A fogadóóra időpontja illetve a konzultáció helye és ideje a tanszéki hirdetőtáblán található.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr.Fodor György: Hálózatok és rendszerek (55064)

  Veszely Gyula: Villamosságtan példatár. 3. füzet (51434)

  Dr.Fodor Gy.(szerk.): Villamosságtan példatár. TKV 44555

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  90

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Házi feladat elkészítése

  40

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  210

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Sebestyén Imre

  egyetemi docens

  Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék