Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hálózatok és rendszerek II.

  A tantárgy angol neve: Networks and Systems II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEV2015 3. 4/2/0/v 8 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Veszely Gyula,
  4. A tantárgy előadója

  magyar nyelven:

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Veszely Gyula

  egy. tanár

  Elméleti Villamosságtan Tsz.

  Dr. Sebestyén Imre

  egy. docens

  Elméleti Villamosságtan Tsz.

  Dr. Iványi Miklósné

  egy. docens

  Elméleti Villamosságtan Tsz.

  Angolul:

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Barbarics Tamás

  egy. tanársegéd

  Elméleti Villamosságtan Tsz.

  Gyimóthy Szabolcs

  egy. tanársegéd

  Elméleti Villamosságtan Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika, Hálózatok és rendszerek 1.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIEV1014" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEV1019" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEV1505" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Hálózatok és rendszerek 1. kredit

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a diszkrét idejű és a Kirchhoff típusú hálózatokat és rendszereket leíró egyenletek felírása és azok megoldási módszereinek áttekintése, a megoldások értelmezése és alkalmazása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A lineáris Kirchhoff tipusú hálózat szinuszos állandósult állapota. Teljesítmények. Helyettesítő generátorok. Teljesítményillesztés. Háromfázisú hálózatok. Az átviteli karakterisztika és ábrázolása. A Nyquist és a Bode diagram fogalma. Periodikus gerjesztéshez tartozó gerjesztett válasz Fourier-sorának számítása. Teljesítmény. Jelek spektrális előállítása. Sávszélességek, alakhű jelátvitel. Sávkorlátozott és időkorlátozott jelek. Laplace-transzformáció és inverze. Átviteli függvény, pólus-zérus elrendezés. Hálózatszámítás a komplex frekvenciatartományban Laplace-transzformációval. Rendszerjellemző függvények áttekintése. Mindentáteresztő és minimálfázisú rendszer. Diszkrét idejű jel, DI rendszer, állapotváltozós leírás, rendszeregyenlet, hálózat. Megoldás szabad és gerjesztett összetevőre bontással. Az impulzusválasz. Gerjesztés-válasz stabilitás. Szinuszos gerjesztés, átviteli karakterisztika. Periodikus gerjesztés, diszkrét Fourier sor. A diszkrét Fourier transzformáció és néhány tétele. A z-transzformáció és tételei. Átviteli függvény. Analízis a komplex frekvencia tartományban. Rendszerjellemző függvények. Folytonos idejű jelek és rendszerek diszkrét idejű szimulációja. Nemlineáris rezisztív hálózatok. Nemlineáris dinamikus hálózatok. Dinamikus komponensek. A hálózati egyenletek kanonikus alakja. Munkaponti linearizálás. Tartományi linearizálás. Numerikus megoldási módszerek.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  - 4 óra/hét előadás évfolyamcsoportonként,

  - 2 óra/hét gyakorlat tanulókörönként, ill. a félévben 3 alkalommal számítógépes laboratórium

  - 2 óra/hét konzultáció a tanszéken (a hallgatóknak fakultatív)

  10. Követelmények

  a) A félévközi ellenőrzés rendje:

  A gyakorlatokon ellenőrizzük a jelenlétet, 4 alkalommal kiszárthelyit íratunk, melyeket 1-5 ponttal értékelünk. Két házi feladatot kell megoldani.

  1. feladat kiadás: 4. hét, beadás: 8. hét

  2. feladat kiadás: 8. hét, beadás: 13. hét

  Kiszárthelyi pótlására nincs lehetőség, a meg nem írt zárthelyit 1 eredményűnek tekintjük. Határidő elmulasztása esetén csak különeljárási díj befizetésével adható be házi feladat.

  Az előadásokon való részvételre nincs előírás.

  Az aláírás megszerzésének feltételei:

  - a 3 legnagyobb pontszámú kiszárthelyi átlaga legalább 2,00,

  - a két házi feladatot legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó előtti hetében a hallgató beadta, és a gyakorlatvezető a szorgalmi időszak végéig elfogadta.

  A beadás feltétele: minden kötelező részfeladatra érdemi megoldás van.

  Az elfogadás feltétele: minden kötelező részfeladatra elvi hiba nélküli megoldás van, és az eredményeknek legalább 60%-a numerikusan is helyes.

  Azok részére, akik az aláírást a szorgalmi időszak végéig nem szerezték meg, lehetőség van pótlásra a vizsgaidőszak első két hetében a tanszék által kitűzött egy alkalommal. Nem megfelelő zárthelyi pontszám esetén pótzárthelyit kell írni, amelyen legalább elégséges eredményt kell elérni, házi feladat elmaradása esetén az elfogadhatóra kijavított házi feladatot a kiírt időpont előtt legalább két munkanappal be kell adni. Nem pótolható vizsgaidőszakban az a házi feladat, amelyet a szorgalmi időszakban egyszer sem adtak be.

  b) Vizsga:

  A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megléte.

  A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbelin szerezhető maximális pontszám 30. Az írásbeli eredménye 14,5 pont alatt elégtelen, ez nem jogosít szóbeli vizsgára, a vizsga minősítése elégtelen (1). A 14,5-30 pontos írásbeli szóbeli vizsgára jogosít, 16 pontostól elégséges, 19 pontostól közepes, 22 pontostól jó, 25 pontostól jeles. A végső osztályzat az írásbeli eredményéből kiindulva a szóbelin alakul ki.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr.Fodor György: Hálózatok és rendszerek analízise 2. rész (55014)

  Dr.Fodor György: Hálózatok és rendszerek analízise 3. rész (55015)

  Dr.Fodor György: Hálózatok és rendszerek analízise 1. (55016)

  Veszely Gyula: Villamosságtan példatár. 3. füzet (51434)

  Dr.Fodor Gy.(szerk.): Villamosságtan példatár. TKV 44555

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr.Sebestyén Imre

  egy.docens

  Elméleti Villamosságtan Tsz.