Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Netzwerke, Signale und Systeme I.

  A tantárgy angol neve: Networks and Systems I. (In German)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEV1505 2. 2/2/0/v 6 1/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Magos András,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Magos András

  egyetemi docens

  Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a diszkrét idejű és a Kirchhoff típusú hálózatokat és rendszereket leíró egyenletek felírása és azok megoldási módszereinek áttekintése, a megoldások értelmezése és alkalmazása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Rezisztív kétpólusok, kétpólus karakterisztikák. Teljesítmény. Források, lineáris ellenállások. Hálózatok, Kirchhoff törvényei. Egy hálózat gráfja, hurkok és vágatok egy gráfban, egy gráf fája. Csomóponti és hurok analízis. A hálózat regularitása. Ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása, feszültség és áramosztás. Csillag-háromszög átalakítás. Dinamikus kétpólusok: kondenzátor, tekercs és az általuk tárolt energia. Csatolt tekercsek. Rezisztív kétkapuk: ideális transzformátor, vezérelt források, ideális erősítő, girátor. Szinuszos jelek komplex alakja, komplex frekvencia. Impedancia és admittancia. Hatásos és meddô teljesítmény. Szupepozíció-tétel. Helyettesítô generátorok. Energiamegmaradás, Tellegen tétele. Reciprocitási tétel. Átviteli függvény, átviteli karakterisztika. Az átviteli karakterisztika ábrázolása: Nyquist és Bode diagram. Periodikus gerjesztésű hálózatok, Fourier-sorok, teljesítményszámítás. Állapotváltozók és az állapotváltozós leírás normálalakja. Az állapotegyenlet felállítása és megoldása, kezdeti értékek. A hálózat regularitása. Első- és másodrendű hálózatok, rezgôkör. Sajátértékek, időállandó, sajátfrekvencia. Aszimptotikus stabilitás, a stabilitás határhelyzete. Dirac impulzus, általánosított derivált. Impulzusválasz. Konvolúció tétel. Gerjesztés-válasz stabilitás.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  - előadás és gyakorlat tanteremben, két alkalommal számítógépes laboratórium.

  10. Követelmények

  a) A félévközi ellenőrzés rendje:

  A gyakorlatokon ellenőrizzük a jelenlétet, 5 alkalomal kiszárthelyit íratunk, melyet 1-5 ponttal értékelünk. Egy házi feladatot kell megoldani.

  Feladatkiadás: 4. hét, beadás: 12. hét

  Kiszárthelyi pótlására nincs lehetőség, a meg nem írt zárthelyit 1 eredményűnek tekintjük. Határidő elmulasztása esetén csak különeljárási díj befizetésével adható be házi feladat. Az előadásokon való részvételre nincs előírás.

  Az aláírás megszerzésének feltételei:

  - a 4 legnagyobb pontszámú kiszárthelyi átlaga legalább 2,00,

  - a házi feladatot legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó előtti hetében a hallgató beadta, és a gyakorlatvezető a tanulmányi időszak végéig elfogadta.

  Az elfogadás feltétele: minden kötelező részfeladatra elvi hiba nélküli megoldás van, és az eredményeknek legalább 60 %-a numerikusan is helyes.

  b) Vizsga:

  A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megléte.

  A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbelin szerezhető maximális pontszám 30. Az írásbeli eredménye 15 pont alatt elégtelen, ez nem jogosít szóbeli vizsgára, a vizsga minősítése elégtelen (1). A 15-30 pontos írásbeli szóbeli vizsgára jogosít, 15 pontos írásbeli bizonyul elégségesnek, 18 pontos közepesnek, 21 pontos jónak, 24 pontos jelesnek. A végső osztályzat az írásbeli eredményéből kiindulva a szóbelin alakul ki.

  11. Pótlási lehetőségek

  Az aláírás megszerzésére a vizsgaidőszak első három hetében a tanszék által kitűzött egy alkalommal lehet kisérletet tenni. Nem megfelelő zárthelyi pontszám esetén pótzárthelyit kell írni, amelyen legalább elégséges eredményt kell elérni, házi feladat elmaradása esetén az elfogadhatóra kijavított házi feladatot a kiírt időpont előtt két munkanappal be kell adni. Nem pótolható vizsgaidőszakban az a házi feladat, amelyet a szorgalmi időszakban egyszer sem adtak be.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban a tárgy oktatóinak heti fogadóóráján, a vizsgaidőszakban a vizsga előtti munkanapon lehet konzultálni. A fogadóóra időpontja illetve a konzultáció helye és ideje a tanszéki hirdetőtáblán található.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Schüssler: Netzwerke, Signale und Systeme 1., Springer-Verlag.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Házi feladat elkészítése

  40

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  180

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Magos András

  egyetemi docens

  Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék