Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hálózatok és rendszerek I.

  A tantárgy angol neve: Networks and Systems I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEV1019 2. 2/2/0/v 6 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Veszely Gyula,
  4. A tantárgy előadója

  Magyar nyelven:

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Veszely Gyula

  egyetemi tanár

  Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék

  Dr. Sebestyén Imre

  egyetemi docens

  Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék

  Dr. Iványi Miklósné

  egyetemi docens

  Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék

  Angolul:

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Barbarics Tamás

  egyetemi tanársegéd

  Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék

  Gyimóthy Szabolcs

  egyetemi tanársegéd

  Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika: differenciál- és integrálszámítás, lineáris algebra, a mátrix számítás elemei, komplex számok. Lineáris differenciálegyenletek.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a Kirchhoff típusú hálózatokat és rendszereket leíró egyenletek felírása és azok megoldási módszereinek áttekintése, a megoldások értelmezése és alkalmazása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Jel, rendszer, hálózat. Kirchhoff törvényei. Lineáris rezisztív hálózatok. Csatolatlan kétpólusokból álló hálózatok. A hálózati egyenletek teljes és redukált rendszere. Szuperpozició elv. Csomóponti és hurok analízis. A hálózat regularitása. Helyettesítő generátorok. Csatolt kétpólusok. Ideális transzformátor. Vezérelt források. Ideális erősítő. Girátor. Lineáris rezisztív kétkapuk. Karakterisztikák. Reciprocitás és szimmetria. A passzivitás és feltételei. Reciprok és nemreciprok kétkapuk helyettesítő kapcsolásai. Kétpólusokkal lezárt kétkapu. Dinamikus hálózatok. Kondenzátor és tekercs. Hálózategyenletek. Regularitás. Kezdeti és kiindulási értékek. Állapotváltozós leírás normálalakja. Megoldás összetevőkre bontással. Elsőrendű hálózat. Időállandó. Másodrendű hálózat. Aszimptotikus stabilitás. Dirac impulzus. Impulzusválasz. Konvolúció tétel. Gerjesztés-válasz stabilitás. Szinuszos gerjesztés, állandósult állapot számitása. Komplex csúcsérték. Impedancia. Számítási módszerek.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  - 2 óra/hét előadás évfolyamcsoportonként,

  - 2 óra/hét gyakorlat tanulókörönként, ill. a félévben 3 alkalommal számítógépes laboratórium

  10. Követelmények

  a) A félévközi ellenőrzés rendje:

  A gyakorlatokon ellenőrizzük a jelenlétet, 4 alkalommal kiszárthelyit íratunk, melyeket 1-5 ponttal értékelünk. Két házi feladatot kell megoldani.

  1. feladat kiadás: 4. hét, beadás: 8. hét

  2. feladat kiadás: 8. hét, beadás: 13. hét

  Kiszárthelyi pótlására nincs lehetőség, a meg nem írt zárthelyit 1 eredményűnek tekintjük. Határidő elmulasztása esetén csak különeljárási díj befizetésével adható be házi feladat.

  Az előadásokon való részvételre nincs előírás.

  Az aláírás megszerzésének feltételei:

  - a 3 legnagyobb pontszámú kiszárthelyi átlaga legalább 2,00,

  - a két házi feladatot legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó előtti hetében a hallgató beadta, és a gyakorlatvezető a szorgalmi időszak végéig elfogadta.

  A beadás feltétele: minden kötelező részfeladatra érdemi megoldás van.

  Az elfogadás feltétele: minden kötelező részfeladatra elvi hiba nélküli megoldás van, és az eredményeknek legalább 60%-a numerikusan is helyes.

  b) Vizsga:

  A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megléte.

  A vizsga írásbeli, a megszerezhető maximális pontszám 30. A vizsga eredménye 14 pontig elégtelen (1),14,5 ponttól elégséges (2), 18,5 ponttól közepes (3), 22,5 ponttól jó (4), 26,5 ponttól jeles (5). A legalább elégséges eredményt elérők kivánságukra szóbeli vizsgán vehetnek részt, esetükben a végső osztályzat az írásbeli eredményéből kiindulva a szóbelin alakul ki.

  c) Elővizsga nincs.

  11. Pótlási lehetőségek

  Azok részére, akik az aláírást a szorgalmi időszak végéig nem szerezték meg, lehetőség van pótlásra a vizsgaidőszak első két hetében a tanszék által kitűzött egy alkalommal. Nem megfelelő zárthelyi pontszám esetén pótzárthelyit kell írni, amelyen legalább elégséges eredményt kell elérni, házi feladat elmaradása esetén az elfogadhatóra kijavított házi feladatot a kiírt időpont előtt legalább két munkanappal be kell adni. Nem pótolható vizsgaidőszakban az a házi feladat, amelyet a szorgalmi időszakban a beadhatóság feltételeinek megfelelően egyszer sem adtak be.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban a tárgy oktatóinak heti fogadóóráján, a vizsgaidőszakban a vizsga előtti munkanapon lehet konzultálni. A fogadóóra időpontja illetve a konzultáció helye és ideje a tanszéki hirdetőtáblán található.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr.Fodor György: Hálózatok és rendszerek analízise 2. rész (55014)

  Dr.Fodor Gy.(szerk.): Villamosságtan példatár. TKV 44555

  Dr.Fodor Gy.. Villamosságtan I. Villamos hálózatok. TKV. 44469/I.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Házi feladatok elkészítése

  40

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  180

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr.Sebestyén Imre

  egyetemi docens

  Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék