Hálózatok és rendszerek I.

A tantárgy angol neve: Networks and Systems I.

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIEV1014 2. 2/2/0/v 5 1/1
4. A tantárgy előadója

Magyar nyelven:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Veszely Gyula

egyetemi tanár

Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék

Dr. Sebestyén Imre

egyetemi docens

Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék

Dr. Iványi Miklósné

egyetemi docens

Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék

Angolul:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Barbarics Tamás

egyetemi tanársegéd

Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék

Gyimóthy Szabolcs

egyetemi tanársegéd

Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Matematika: differenciál- és integrálszámítás, lineáris algebra, a mátrix számítás elemei, komplex számok. Lineáris differenciálegyenletek.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja a Kirchhoff típusú hálózatokat és rendszereket leíró egyenletek felírása és azok megoldási módszereinek áttekintése, a megoldások értelmezése és alkalmazása.

8. A tantárgy részletes tematikája

Jel, rendszer, hálózat. Kirchhoff törvényei. Lineáris rezisztív hálózatok. Csatolatlan kétpólusokból álló hálózatok. A hálózati egyenletek teljes és redukált rendszere. Szuperpozició elv. Csomóponti és hurok analízis. A hálózat regularitása. Helyettesítő generátorok. Csatolt kétpólusok. Ideális transzformátor. Vezérelt források. Ideális erősítő. Girátor. Lineáris rezisztív kétkapuk. Karakterisztikák. Reciprocitás és szimmetria. A passzivitás és feltételei. Reciprok és nemreciprok kétkapuk helyettesítő kapcsolásai. Kétpólusokkal lezárt kétkapu. Dinamikus hálózatok. Kondenzátor és tekercs. Hálózategyenletek. Regularitás. Kezdeti és kiindulási értékek. Állapotváltozós leírás normálalakja. Megoldás összetevőkre bontással. Elsőrendű hálózat. Időállandó. Másodrendű hálózat. Aszimptotikus stabilitás. Dirac impulzus. Impulzusválasz. Konvolúció tétel. Gerjesztés-válasz stabilitás. Szinuszos gerjesztés, állandósult állapot számitása. Komplex csúcsérték. Impedancia. Számítási módszerek.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

- 2 óra/hét előadás évfolyamcsoportonként,

- 2 óra/hét gyakorlat tanulókörönként, ill. a félévben 3 alkalommal számítógépes laboratórium

10. Követelmények

a) A félévközi ellenőrzés rendje:

A gyakorlatokon ellenőrizzük a jelenlétet, 4 alkalommal kiszárthelyit íratunk, melyeket 1-5 ponttal értékelünk. Két házi feladatot kell megoldani.

1. feladat kiadás: 4. hét, beadás: 8. hét

2. feladat kiadás: 8. hét, beadás: 13. hét

Kiszárthelyi pótlására nincs lehetőség, a meg nem írt zárthelyit 1 eredményűnek tekintjük. Határidő elmulasztása esetén csak különeljárási díj befizetésével adható be házi feladat.

Az előadásokon való részvételre nincs előírás.

Az aláírás megszerzésének feltételei:

- a 3 legnagyobb pontszámú kiszárthelyi átlaga legalább 2,00,

- az első házi feladatot legkésőbb a második házi feladat beadási határidejéig, a másodikat legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó előtti hetében a hallgató beadta, és a gyakorlatvezető a szorgalmi időszak végéig elfogadta.

A beadás feltétele: minden kötelező részfeladatra érdemi megoldás van.

Az elfogadás feltétele: minden kötelező részfeladatra elvi hiba nélküli megoldás van, és az eredményeknek legalább 60%-a numerikusan is helyes.

b) Vizsga:

A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megléte.

A vizsga írásbeli, a megszerezhető maximális pontszám 30. A vizsga eredménye 14 pontig elégtelen (1),14,5 ponttól elégséges (2), 18,5 ponttól közepes (3), 22,5 ponttól jó (4), 26,5 ponttól jeles (5). A legalább elégséges eredményt elérők kivánságukra szóbeli vizsgán vehetnek részt, esetükben a végső osztályzat az írásbeli eredményéből kiindulva a szóbelin alakul ki.

A vizsgára a hallgatói információs rendszerben jelentkezni kell. A jelentkezés a tanulmányi ügyrendben rögzített határidő után a vizsga kezdési időpontja előttig e-mailen vagy telefonon is töröltethető, illetve a törlés a vizsgáztatótól személyesen is kérhető. A távolmaradás utólagos igazolása a következő vizsgán a vizsgáztatónál lehetséges, de csak olyan kivételes esetben, amikor az akadályoztatás a fentiek szerinti töröltetést sem tette lehetővé.

c) Elővizsga nincs.

11. Pótlási lehetőségek

Azok részére, akik az aláírást a szorgalmi időszak végéig nem szerezték meg, lehetőség van pótlásra a vizsgaidőszak első két hetében a tanszék által kitűzött egy alkalommal. Nem megfelelő zárthelyi pontszám esetén pótzárthelyit kell írni, amelyen legalább elégséges eredményt kell elérni, házi feladat elmaradása esetén az elfogadhatóra kijavított házi feladatot a kiírt időpont előtt legalább két munkanappal be kell adni. Nem pótolható vizsgaidőszakban a házi feladat, ha az elsőt a második házi feladat beadási határidejéig, vagy a másodikat a szorgalmi időszak végéig a beadhatóság feltételeinek megfelelően egyszer sem adtak be.

12. Konzultációs lehetőségek

A szorgalmi időszakban a tárgy oktatóinak heti fogadóóráján, a vizsgaidőszakban a vizsga előtti munkanapon lehet konzultálni. A fogadóóra időpontja illetve a konzultáció helye és ideje a tanszéki hirdetőtáblán található.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Dr.Fodor György: Hálózatok és rendszerek (55064)

Dr.Fodor Gy.(szerk.): Villamosságtan példatár. TKV 44555

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

15

Felkészülés zárthelyire

15

Házi feladatok elkészítése

30

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

..

Vizsgafelkészülés

30

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr.Sebestyén Imre

egyetemi docens

Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék