Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamosságtan

  A tantárgy angol neve: Electrical Signals and Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Energetikai Mérnöki Szak

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEV0180 2 4/0/0/v 6 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sebestyén Imre,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Sebestyén Imre

  egyetemi docens

  Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika: differenciál- és integrál-számítás, lineáris algebra, komplex számok és függvények, elsőrendű differenciál-egyenletek.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A villamos hálózatok és az elektromágneses terek elméletében alkalmazott alapvető fogalmak és számítási módszerek elsajátítása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Villamos hálózatok komponensei, alaptörvények. A megoldás egyértelműsége, független egyenletek előállítása. Elemi számítási módszerek. Szuperpozíció. Teljesítmény számítás.

  Általános számítási módszerek: csomóponti és hurok-módszer. Helyettesítő generátorok. Teljesítményillesztés. Dinamikus hálózatok. Szinuszos gerjesztés, komplex írásmód bevezetése, fazor, impedancia fogalma. Teljesítmények. Rezgőkörök, Wheatstone-híd, csatolt tekercspár. Hálózatok periodikus gerjesztéssel, Fourier-sor, számítás Fourier-sor ismeretében. Fourier transzformáció, spektrum fogalma. Tranziens folyamatok: vizsgálat időtartományban, állapotváltozók, állapotegyenletek. Megoldás összetevőre bontással, sajátértékek, stabilitás. Laplace-transzformáció: definíció, alapvető szabályok. Inverz-transzformáció. Laplace-transzformáció alkalmazása bekapcsolási és nem bekapcsolási jelenségekre.

  Villamos töltés, áram, elektromos és mágneses tér. Elektrosztatika: feszültség, potenciál, kapacitás. Sík, gömb és hengeres elektródák tere. Elektromos tér energiája. Stacionárius áramlás, folytonossági egyenlet, Ohm-tv. differenciális. alakja. Pontszerű- és vonalszerű forrás tere. Ellenállás számítása. Analógia az elektrosztatikával. Stacionárius mágneses tér, gerjesztési- és Biot-Savart törvény. Szolenoid, toroid, egyenes vezető tere. Induktivitás fogalma és számítása. Mágneses körök, ferromágneses anyagok. Mágneses energia és erő. Időben változó terek: folytonossági egyenlet, eltolási áramsűrűség. Indukció törvény és alkalmazása. A Maxwell egyenletek integrális alakja. Áramkiszorítás végtelen féltér esetén.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  4 óra/hét kiscsoportos foglalkozás: az elméleti részek tárgyalását követően példa-megoldás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban 5 kiszárthelyit iratunk, melyeket 1-5 ponttal értékelünk. A kiszárthelyi pótlására nincs lehetőség. A szorgalmi időszakban 2 db házi feladatot kell kötelezően megoldani. A feladatok elfogadásának feltétele: minden kötelező részfeladatra elvi hiba nélküli megoldás van, és az eredményeknek legalább 60%-a numerikusan is helyes.

  Az aláírás megszerzéséhez követelmény:

  a legjobb 4 zh. pont-átlaga 2,0 vagy nagyobb, és a szorgalmi időszakban beadott házi feladatok elfogadása.

  b. A vizsgaidőszakban: a vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megléte. A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbelin feladatmegoldással szerezhető maximálisan 20 pont. Ha az írásbeli eredménye 7 pontnál kevesebb, a hallgató szóbeli vizsgára nem bocsátható, vizsgajegye elégtelen (1). A 7-10 pontos írásbeli elégséges (2); 10,5-13,5 pont esetén közepes (3), 14-16,5 esetén jó (4) 17-20 pont esetén jeles (5) eredményű az írásbeli. A végső osztályzat az írásbeli eredményéből kiindulva a szóbeli vizsgán alakul ki.

  c. Elővizsga: 4.0 feletti zh. átlag, és elfogadott házi feladatok esetén lehetséges.

  11. Pótlási lehetőségek

  Az aláírás pótlólagos megszerzésére a vizsgaidőszak első három hetében a tanszék által kitűzött egy alkalommal lehet kísérletet tenni. Nem megfelelő zárthelyi pontszám esetén ezen alkalommal pótzárthelyit kell írni az egész félév tananyagából. A pótzárthelyin legalább elégséges eredményt kell elérni az aláírás megszerzéséhez. A beadott, de el nem fogadott házi feladatok javítása az aláírás pótlás időpontja után nem lehetséges.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban az előadó heti fogadóóráján, a vizsgaidőszakban a vizsga előtti munkanapon lehet konzultálni. A fogadóóra időpontja illetve a konzultáció helye és ideje a tanszéki hirdetőtáblán található.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Fodor György: Villamosságtan I. Villamos hálózatok. TKV. 44469/I

  Vágó István: Villamosságtan II. Elektromágneses terek. TKV. 44469/II

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Házi feladat elkészítése

  40

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  180

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Sebestyén Imre

  Egyetemi docens

  Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék