Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Diplomatervezés 2

  A tantárgy angol neve: Diploma Thesis Design 2

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. március 28.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Egészségügyi mérnöki szak, MSc képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEUM971 4 0/10/0/f 15  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Jobbágy Ákos Andor,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Tanszéki konzulens

   

   

   

   

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A tantárgy a Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) által oktatott témakörök ismeretére épít.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyTeljesítve("BMEVIEUM921")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Kötelező előtanulmányi rend: A Diplomatervezés 1 és a mintatantervben előírt szigorlat teljesítése, valamint legalább 84 mintatanterv szerint megszerzett kredit (ld. Diplomaterv, záróvizsga és oklevél szabályzat, ill. MSc képzési program).
  7. A tantárgy célkitűzése A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez MSc szinten diplomatervet kell készítenie. A diplomatervvel azt kell igazolni, hogy diplomázó önálló mérnöki munkára alkalmas, ismeri és alkalmazni tudja a mérnöki munkamódszereket, képes a feladatkiírást értelmezni, továbbá a választott megoldást értékelni és elemezni. A második félév programja a feladat megoldásának befejezése, valamint a diplomaterv elkészítése.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. A diplomaterv témája arról a tanszékről lehet, amelyik tanszék a képzésben kötelező vagy kötelezően választható tantárgyért felelős. A tanszékvezető jóváhagyásával meghirdetett témák közül lehet választani. A diplomatervezés második félévében az első félévben megkezdett munkát kell folytatni.

  2. Más kar vagy egyetem, illetve külső vállalat (gazdasági szervezet) által adott téma csak akkor fogadható el, ha valamely 1. szerinti tanszék vezetője azt támogatja, és ahhoz tanszéki konzulenst biztosít. A külső konzulens – tanszékvezetői jóváhagyással – egyetemi végzettségű illetve mesteri (MSc) fokozattal rendelkező szakember lehet. A diplomaterv témáját általában úgy kell kiválasztani, illetve a tervet úgy kell elkészíteni, hogy a vállalat (gazdasági szervezet) érdekeit sértő információk dokumentálása nélkül is elbírálható legyen a diplomázó tevékenysége. Kivételes esetben, a kutatás-fejlesztés terén vezető vállalatok, gazdasági szervezetek titkos diplomaterv-témákat írhatnak ki. Az engedélyt a tanszéknek a Diplomatervezés 1. tantárgy felvétele előtt meg kell szereznie. A téma titkosságáról a hallgatót a témára jelentkezéskor tájékoztatni kell.

  3. A diplomaterv külföldön is készíthető, a BME bármely oktatási nyelvén: magyar, angol, francia, német és orosz nyelven. Ilyen esetben a témát és a teendőket a külső diplomatervhez hasonló módon előre egyeztetni kell valamely 1. szerinti tanszékkel. A diplomatervnek meg kell felelnie az itthoni előírásoknak. A diplomatervező munkájáról és a diplomatervről a külföldi konzulenstől rövid írásos véleményt kell kérni, melyet a záróvizsga bizottsághoz kell eljuttatni. A külföldön készült diplomatervet ugyanúgy meg kell védeni a záróvizsgán, mint az itthon készült terveket. Diplomatervet magyar nyelven kívül a BME valamely idegen oktatási nyelvén (angol, francia, német és orosz nyelven) is lehet készíteni, amennyiben a tanszéki konzulens ehhez hozzájárul.

  4. Két vagy több hallgató részére a tantárgy második félévében nem adható ki közös feladat.

  5. A diplomatervben a hallgatónak nyilatkoznia kell arról, hogy az saját munkájának eredménye. Közös témájú diplomaterv esetében egyértelműen meg kell jelölni a nem önállóan megoldott részfeladatokat; figyelembe véve, hogy a diplomatervezés második félévére már nem adható ki közös feladat.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Önálló munka konzulensi segítséggel.
  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: félévközi jegy megszerzése

  A munkabeosztás betartását, a munka előrehaladását és a hallgató felkészülését a konzulens folyamatosan ellenőrzi. Ha a munkavégzés nem a tanszéken történik, a hallgatónak akkor is rendszeresen be kell számolnia a tanszéki konzulensnek.
  A félévközi jegy megszerzésének a diplomaterv beadása nem feltétele. Az érdemjegyet a tanszéki konzulens javaslata alapján a tantárgyfelelős adja.
  A tantárgyat teljesíti a hallgató, ha a két félév során az előkészítő munkát elvégezte, és a diplomatervet ezután már várhatóan konzulensi segítség nélkül is el tudja készíteni.

  b. A diplomaterv beadása

  A diplomaterv beadásának határideje annak a szorgalmi időszaknak az utolsó napja, amelyhez tartozó záróvizsga-időszakban a hallgató diplomatervét meg kívánja védeni.  

  A diplomaterv beadhatóságát a tanszéki konzulens minősíti. Nem 8.1. szerinti tanszék, illetve külső vállalat (gazdasági szervezet) által adott téma esetén a külső konzulens ajánlást ad a beadhatóság minősítéséhez. A diplomaterv beadásának tartalmi feltétele: a diplomatervben be kell mutatni a feladatkiírásban megnevezett, összes önállóan kidolgozandó részfeladat megoldását. Ha egy részfeladat megoldása mégis ellehetetlenül, akkor kivételes esetben a diplomaterv tanszékvezetői engedéllyel beadható, de a részfeladatra vonatkozó alfejezetben deklarálni kell az ellehetetlenülés tényét, és meg kell adni az ellehetetlenülés okát.

  A diplomaterv formai követelményei:

  A főszöveg terjedelme min. 50 oldal, min. 100 000 karakter. A főszöveg csak kivételes esetben, az illetékes tanszékvezető engedélyével haladhatja meg a 80 oldalt (150 000 karaktert).

  A diplomatervet

  • 1 példányban írásban, egy kötetben, keménytáblás borítással, szükség esetén mellékletekkel, valamint
  • 1 példányban elektronikus formában, az érvényes kari előírások szerint kell beadni.

  Két vagy több hallgató közös témájú diplomatervét külön kötetben és külön elektronikus példányban kell elkészíteni.
  A diplomaterv nyilvános, kivéve, ha a diplomaterv-témát a dékán titkosította. Ez utóbbi esetben a diplomaterv a sikeres záróvizsgát követő 3 év múlva válik nyilvánossá. A nyilvánosságra-hozatalról a tanszék gondoskodik. A diplomaterv elkészítésével, beadásával és megvédésével kapcsolatos tudnivalókról a tanszék a kiadáskor tájékoztatja a hallgatót.
  A tantárgy sikeres elvégzése során elkészített diplomaterv érdemjegyét a záróvizsga bizottság állapítja meg.

  11. Pótlási lehetőségek

  A diplomaterv indokolt esetben a pótlási hét végéig beadható. A diplomaterv ezt követő késedelmes beadása esetén záróvizsga csak a következő záróvizsga-időszakban tehető.

  Az el nem fogadott diplomatervezési gyakorlat nem pótolható. Ilyen esetekben a tantárgyat a következő félévben újra fel kell venni.
  A záróvizsga bizottság által el nem fogadott (elégtelenre minősített) diplomatervet újra be kell nyújtani. A záróvizsga bizottság a diplomaterv kijavítását vagy újbóli elkészítését írhatja elő. Diplomatervet csak egy alkalommal lehet újra benyújtani. Az ismételt benyújtás feltételeit és legkorábbi határidejét a tanszék véleménye alapján a dékán állapítja meg.

  12. Konzultációs lehetőségek A diplomatervezési gyakorlatot és a diplomaterv elkészítését tanszéki vagy külső konzulens irányítja. A külső konzulens mellett tanszéki konzulenst is biztosítani kell. Tanszéki konzulens 8.1. szerinti tanszék teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott oktatója, kutatója, tanára (mestertanár, mérnöktanár, műszaki tanár, gazdasági tanár, gyakorlati oktató), tanszéki mérnöke, doktorjelöltje vagy PhD hallgatója; külső konzulens – tanszékvezetői jóváhagyással – egyetemi végzettségű illetve mesteri (MSc) fokozattal rendelkező külső szakember lehet. Külső konzulens abban az esetben szükséges, ha a témát nem 8.1. szerinti tanszék javasolta, vagy a tanszéken nincs az adott témához megfelelő szakember.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A téma kidolgozásához szükséges szakirodalmat a konzulens irányítása alapján a hallgató gyűjti és a megfelelő módon hivatkozza.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen450 
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  (Kari Tanács Oktatási Bizottsága által készített tematika alapján az egészségügyi mérnöki mesterszakra adaptálta)

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Jobbágy Ákos

  egyetemi tanár

  MIT