Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Diplomatervezés 1

  A tantárgy angol neve: Diploma Thesis Design 1

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. április 22.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Egészségügyi mérnöki szak, MSc képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEUM921 3 0/10/0/f 15  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Antal Péter,
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A tantárgy a Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) által oktatott témakörök ismeretére épít.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyTeljesítve("BMEVIEUM871")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Ajánlott az Önálló munka c. tantárgyban művelt téma folytatása.
  7. A tantárgy célkitűzése A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez MSc szinten diplomatervet kell készítenie. A diplomatervvel azt kell igazolni, hogy diplomázó önálló mérnöki munkára alkalmas, ismeri és alkalmazni tudja a mérnöki munkamódszereket, képes a feladatkiírást értelmezni, továbbá a választott megoldást értékelni és elemezni.
  Az első félév programja irodalomkutatás, a rendszerterv elkészítése, valamint a megoldás során időarányos előrehaladás.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. A diplomaterv témája arról a tanszékről lehet, amelyik tanszék a képzésben kötelező vagy kötelezően választható tantárgyért felelős. A tanszékvezető jóváhagyásával meghirdetett témák közül lehet választani.

  2. Más tanszék, illetve külső vállalat (gazdasági szervezet) által adott téma csak akkor fogadható el, ha valamely 8.1. szerinti tanszék vezetője azt támogatja, és ahhoz tanszéki konzulenst biztosít. A külső konzulens – tanszékvezetői jóváhagyással – egyetemi végzettségű illetve mesteri (MSc) fokozattal rendelkező szakember lehet. A diplomaterv témáját általában úgy kell kiválasztani, illetve a tervet úgy kell elkészíteni, hogy a vállalat (gazdasági szervezet) érdekeit sértő információk dokumentálása nélkül is elbírálható legyen a diplomázó tevékenysége. Kivételes esetben, a kutatás-fejlesztés terén vezető vállalatok, gazdasági szervezetek titkos diplomaterv-témákat írhatnak ki. A téma titkosságáról a hallgatót a témára jelentkezéskor tájékoztatni kell.

  3. A diplomaterv külföldön is készíthető, a BME bármely oktatási nyelvén: magyar, angol, francia, német és orosz nyelven. Ilyen esetben a témát és a teendőket a külső diplomatervhez hasonló módon előre egyeztetni kell valamely 8.1. szerinti tanszékkel. A diplomatervnek meg kell felelnie az itthoni előírásoknak. A diplomatervező munkájáról és a diplomatervről a külföldi konzulenstől rövid írásos véleményt kell kérni, melyet a záróvizsga bizottsághoz kell eljuttatni. A külföldön készült diplomatervet ugyanúgy meg kell védeni a záróvizsgán, mint az itthon készült terveket.

  4. Két vagy több hallgató részére közös témájú feladatot is lehet kiadni, de csak különválasztva, névre szólóan, ha a tevékenység és a munka eredménye egyértelműen elkülöníthető. A feladatkiírásban egyértelműen meg kell nevezni az önállóan, illetve a közös témán dolgozó többi hallgató által kidolgozandó részfeladatokat. Közös feladat esetén lehetőség van csak egyes részfeladatok titkosítására. Ekkor az a diplomaterv-téma minősül titkosnak, amely legalább egy titkos részfeladatot tartalmaz.

  5. Közös témájú diplomaterv esetében egyértelműen meg kell jelölni a nem önállóan megoldott részfeladatokat; figyelembe véve, hogy a diplomatervezés második félévére már nem adható ki közös feladat.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Önálló munka konzulensi segítséggel.
  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: félévközi jegy megszerzése.

  A tantárgyat teljesíti a hallgató, ha a félév során az előkészítő munkát elvégezte, és készen áll a Diplomatervezés 2. tantárgy elvégzésére.

  Félévközi ellenőrzés rendje

  • A munkabeosztás betartását, a munka előrehaladását és a hallgató felkészülését a konzulens folyamatosan ellenőrzi. Ha a munkavégzés nem a tanszéken történik, a hallgatónak akkor is rendszeresen be kell számolnia a tanszéki konzulensnek.
  • Az írásos beszámolót a szóbeli beszámoló előtt 5 munkanappal korábban kell beadni. Terjedelme kb. 30 oldal.
  • A szorgalmi időszak végén, egyeztetett időpontban a hallgató legalább 10 perces előadásban, szekcióülésen számol be az általa végzett munkáról.
  • Az írásos beszámolót a kari diplomaterv portálra is fel kell tölteni.

  A félévközi jegy megállapításának módja

  A tantárgy félévközi jegyét konzulensekből álló (min. 3 fős) oktatói bizottság állapítja meg a konzulens javaslata alapján, az alábbi összetevők figyelembevételével:

  • a munka szakmai értéke;
  • a hallgató munkához való viszonya és a munka készenléti foka;
  • a beszámoló eredménye;
  • a munka dokumentáltsága.

  Elégtelen osztályzatot szerez az a hallgató, aki

  • munkáját nagymértékben elhanyagolta;
  • feladatkiírását nem adta le;
  • a félévre előírt munkát a beszámoló időpontjáig nem készítette el elfogadható minőségben;
  • az írásbeli vagy a szóbeli beszámolót nem teljesítette határidőre.
  11. Pótlási lehetőségek A félév végi írásbeli beszámoló a pótlási időszak végéig pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek A diplomatervezési gyakorlatot és a diplomaterv elkészítését tanszéki vagy külső konzulens irányítja. A külső konzulens mellett tanszéki konzulenst is biztosítani kell. Tanszéki konzulens valamely 8.1. szerinti tanszéken teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott oktató, kutató, tanár (mestertanár, mérnöktanár, műszaki tanár, gazdasági tanár, gyakorlati oktató), tanszéki mérnök, doktorjelölt vagy PhD hallgató; külső konzulens – tanszékvezetői jóváhagyással – egyetemi végzettségű illetve mesteri (MSc) fokozattal rendelkező külső szakember lehet. Külső konzulens abban az esetben szükséges, ha a témát nem 8.1. szerinti tanszék javasolta, vagy a tanszéken nincs az adott témához megfelelő szakember.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A téma kidolgozásához szükséges szakirodalmat a konzulens irányítása alapján a hallgató gyűjti és a megfelelő módon hivatkozza.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen450 
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  (Kari Tanács Oktatási Bizottsága által készített tematika alapján az egészségügyi mérnöki mesterszakra adaptálta):

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Jobbágy Ákos

  egyetemi tanár

  MIT