Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló munka 2

  A tantárgy angol neve: Project Work 2

  Adatlap utolsó módosítása: 2024. február 8.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Egészségügyi mérnöki szak, MSc képzés

  kötelező tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEUM871 2 0/0/4/f 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szlávecz Ákos,
  4. A tantárgy előadója Dr. Szlávecz Ákos
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyTeljesítve("BMEVIEUM821")
  ÉS
  Training.Code=("5N-MEU")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Kötelező előtanulmányi rend: az Önálló munka 1. tantárgy kreditpontjainak megléte.

  Ajánlott előtanulmányi rend: ajánlott az Önálló munka 1. során megkezdett téma folytatása.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy két féléve során a hallgatók komplex feladatot oldanak meg, amelynek eredményeként olyan alkotás jön létre, amelyben a hallgató egyéni közreműködése jól elkülöníthető. Ennek során az egészségügyi mérnöki munka minden lényeges fázisával megismerkednek, és az egyes részfeladatokat a lehető legnagyobb mértékben önállóan végzik el.

  A két féléves önálló munka tantárgy felkészít a szintén két féléves Diplomatervezés tantárgy elvégzésére.

  A második félév programja a feladat megoldásának befejezése, valamint az elkészült műszaki alkotás tesztelése és dokumentálása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tantárgy második félévében a hallgatók általában az első félévben elkezdett feladatot folytatják, a feladatkiírásnak megfelelően.

  Az első oktatási héten, értékelve a feladat készültségi fokát, dönteni kell a feladat esetleges módosításáról úgy, hogy a feladat a félév végéig befejezhető legyen. A módosított feladatkiírás konkrét formai követelményeit és leadásának módját az illetékes tanszék határozza meg.

  A tantárgy második félévének végén mindenkinek be kell számolni a félév során végzett munkáról. A beszámoló szóbeli és írásbeli részt tartalmaz. A beszámolók konkrét formai követelményeit és ütemezését a tantárgyfelelős határozza meg.

  Az egészségügyimérnök-képzésben részt nem vevő egyetem, illetve külső vállalat (gazdasági szervezet) által adott téma csak akkor fogadható el, ha az illetékes tanszék ahhoz konzulenst biztosít. A külső konzulens – az illetékes tanszék vezetőjének jóváhagyással – egyetemi végzettségű, illetve mesteri (MSc) fokozattal rendelkező szakember lehet. A feladatot úgy kell kiválasztani, illetve a dokumentációt úgy kell elkészíteni, hogy a vállalat (gazdasági szervezet) érdekeit sértő információk dokumentálása nélkül is elbírálható legyen a hallgató tevékenysége.

  Az önálló munka külföldön is végezhető, a BME bármely oktatási nyelvén: magyar, angol, francia, német és orosz nyelven. Ilyen esetben a témát és a teendőket a külső témához hasonló módon előre egyeztetni kell az illetékes tanszékkel. A hallgató munkájáról a külföldi konzulenstől rövid írásos véleményt kell kérni, melyet a konzulens értékel. A külföldön készített munkáról ugyanúgy kell beszámolni, mint az itthon kidolgozott feladatok esetében.

  Két vagy több hallgató részére közös témát is lehet kiadni, de csak különválasztva, névre szólóan, ha a tevékenység és a munka eredménye egyértelműen elkülöníthető. A feladatkiírásban egyértelműen meg kell nevezni az önállóan, illetve a közös témán dolgozó többi hallgató által kidolgozandó részfeladatokat.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A hallgató feladata, hogy a konzulensével közösen elkészített feladatkiírásban szereplő munkaterv szerint oldja meg feladatát. Ha a hallgató nem a tanszéken dolgozik, akkor konzulensének rendszeresen be kell számolnia a munka előrehaladásáról.

  Az illetékes tanszék feladata, hogy azokról a munkavégzéshez szükséges feltételekről gondoskodjon, amelyek triviálisan nem állnak rendelkezésre: konzultációt szervezzen tanszéki vagy külső szakértővel, speciális szolgáltatásokat, alkatrészeket biztosítson.

  10. Követelmények

  Félévközi ellenőrzés rendje

  ·        A munkabeosztás betartását, a munka előrehaladását és a hallgató felkészülését a konzulens folyamatosan ellenőrzi. Ha a munkavégzés nem a tanszéken történik, a hallgatónak akkor is rendszeresen be kell számolnia a tanszéki konzulensnek.

  ·        A félév végén egyeztetett időpontban a hallgató rövid előadásban számol be az általa végzett munkáról. Különösen indokolt esetben a beszámolóra egy alkalommal pótlási lehetőséget biztosítunk. A szorgalmi időszak végéig elfogadható minőségben be kell adni az elkészült műszaki alkotás dokumentációját.

  ·        A félévvégi prezentáció megtartásának előfelteltétele, hogy a hallgató az írásos beszámolót (a félév végén leírt munka összefoglalóját), a magyar és angol absztraktot (0,5-1 oldal) és a konzulensi értékelést a tárgyfelelősnek eljuttassa.

  ·        A félévvégi prezentáció során a hallgatónak 10 perc áll a rendelkezésére, hogy elvégzett munkáját a kijelölt bizottságnak bemutassa. A prezentáció során a hallgató térjen ki a téma hátterére (elméleti háttér, szakirodalom, cél), az elért eredményekre és feltétlenül a továbblépési lehetőségekre.  

   

  A félévközi jegy megállapításának módja

  A tantárgy félévközi jegyét konzulensekből álló oktatói bizottság állapítja meg az alábbi összetevők figyelembevételével:

  ·        a munka szakmai értéke;

  ·        a hallgató munkához való viszonya és a munka készenléti foka;

  ·        a beszámoló eredménye;

  ·        a munka dokumentáltsága.

  Elégtelen osztályzatot szerez az a hallgató, aki

  ·        munkáját nagymértékben elhanyagolta;

  ·        feladatkiírását nem adta le;

  ·        a félévre előírt munkát a pótlási időszak végéig nem készítette el elfogadható minőségben;

  ·        az írásbeli vagy a szóbeli beszámolót nem teljesítette.

  11. Pótlási lehetőségek A félév végi írásbeli és szóbeli beszámoló a pótlási időszak végéig pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Az önálló munkát tanszéki vagy külső konzulens irányítja. A külső konzulens mellett tanszéki konzulenst is biztosítani kell. Tanszéki konzulens a kar teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott oktatója, kutatója, tanára (mestertanár, mérnöktanár, műszaki tanár, gazdasági tanár, gyakorlati oktató), tanszéki mérnöke, doktorjelöltje vagy PhD hallgatója; külső konzulens – tanszékvezetői jóváhagyással – egyetemi végzettségű illetve mesteri (MSc) fokozattal rendelkező külső szakember lehet. Külső konzulens abban az esetben szükséges, ha a témát nem a tanszék javasolta, vagy a tanszéken nincs az adott témához megfelelő szakember.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A téma kidolgozásához szükséges szakirodalmat a konzulens irányítása alapján a hallgató gyűjti és a megfelelő módon hivatkozza.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka Összesen 180 óra.
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Kari Tanács oktatási bizottsága

   

   

   

   

   

   

  Egyéb megjegyzések A tantárgy neve angolul: Project Work 2.