Az orvostudományi kutatások etikai kérdései

A tantárgy angol neve: Ethical Aspects of Medical Research

Adatlap utolsó módosítása: 2018. március 14.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

egészségügyi mérnöki szak, MSc képzés

kötelező tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIEUM300 3 3/0/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sótonyi Péter,
4. A tantárgy előadója

Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár, SE

Dr. Törő Klára egyetemi docens, SE

 

7. A tantárgy célkitűzése

Az orvosi tudományos kutatások etikai kérdéseinek és a kapcsolódó jogi szabályozásnak a bemutatása.

8. A tantárgy részletes tematikája

Az orvos-beteg kapcsolatnak a jogrendszer kategóriái közé szorítása, polgári jogi fogalmakkal való leírása nagyon nehéz feladat, hiszen ez a jogviszony egyetlen szerződéstípusba sem sorolható be. Mégis, legközelebb a megbízási szerződéshez áll, hiszen a megbízási szerződés számos eleme megtalálható az orvos-beteg kapcsolatban is, ezért ezt a jogviszonyt általában „megbízásszerű” jogviszonyként szokták leírni. A megbízási szerződés tipikus gondossági kötelem, tehát az orvos a gondos eljárásra, és nem valamely eredmény létrehozására vállal kötelezettséget.

Jogi ismeretek. Az orvosi jogviszony elméleti alapjai. Az egészségügyi ellátórendszer működésének jogszabályi háttere. Az orvosi felelősség. A betegek jogai. Az orvosok jogai és kötelezettségei. Az szerv- és szövetátültetésekkel kapcsolatos előírások. Az emberen végzett orvostudományi kutatások szabályozása.

Orvosi etika, bioetika. A hagyományos orvosi etika. Az orvosi etika és bioetika Magyarországon. A bioetika legfontosabb témái.

A társadalombiztosítási jog. A társadalombiztosítási törvény felépítése. A társadalombiztosítási szolgáltatások. Biztosítási orvosi ismeretek. Az orvos felelőssége és kötelezettsége.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás.
10. Követelmények

A szorgalmi időszakban: A félév végi aláírás feltétele, hogy a hallgató az előadások 70%-án részt vegyen. A jelenlétet az előadók ellenőrzik.

A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.

Elővizsga: --

12. Konzultációs lehetőségek

Igény esetén, megbeszélés szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Kovács József: A modern orvosi etika alapjai.Medicina Könyvkiadó, 1999.

Kőszegfalvi Erzsébet: Egészségügyi jogi kézikönyv. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1999.

Dósa Ágnes: Az orvos kártérítési felelőssége HVG-Orac Budapest, 2004.

Ferencz Antal: A bioetika alapjai Szent-István Társulat Könyvkiadó, 2001.

Sótonyi Péter: Az igazságügyi orvostan Semmelweis Kiadó, 2005.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Készülés előadásokra
21
Önálló tananyag feldolgozás
25
Vizsgafelkészülés32
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár, SE