Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Rendszerélettani alapismeretek

  A tantárgy angol neve: Essential Medical Physiology

  Adatlap utolsó módosítása: 2022. október 4.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  egészségügyi mérnöki szak. MSc képzés

  kötelező tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEUM200 2 3/0/2/v 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ivanics Tamás,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Benyó Zoltán egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet

  Dr. Ivanics Tamás egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet

  Dr. Margittai Éva egyetemi adjunktus, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet

  Dr. Ruisanchez Éva egyetemi adjunktus, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet

  Dr. Pál Éva egyetemi adjunktus, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet

  Dr. Monori-Kiss Anna egyetemi adjunktus, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet

  7. A tantárgy célkitűzése

  Műszaki alapképzettségű hallgatók számára alaptárgyi bevezetőt nyújtani az ember élettanába.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tantárgy elméleti oktatása keretében heti 3 x 45 percben ismertetésre kerülnek az emberi test sejtjeinek, szerveinek és szervrendszereinek alapvető élettani folyamatai. Tárgyaljuk a sejtélettan, az izomműködés, a vérkeringés, a légzés, a táplálkozás és tápanyag feldolgozás, a kiválasztás, a hormonális szabályozás valamint az érzékszervi és idegrendszeri működés főbb jelenségeit és a közöttük lévő összefüggéseket. A rendszerélettani szemléletet követve tárgyaljuk a test homeosztázisának meghatározó szabályozási köreit, azok módosulásait különböző élettani és népegészségügyi szempontból fontosabb kórállapotokban. A hallgatók előtt így ismeretessé válnak a gyakrabban végzett tudományos, klinikai diagnosztikus mérések és terápiás beavatkozások élettani háttérfolyamatai.

  A tantárgy laboratóriumi foglalkozásaira az intézet saját gyakorlóhelyiségében kerül sor heti 2 x 45 percben, ahol a hallgatóknak lehetőségük nyílik kis, 2-3 fős csoportokban klasszikus humán élettani/orvosi diagnosztikai (pl. EKG, EMG, vérnyomásmérés, vércukormérés, spirometria, EOG) mérések elvégzésére. Az előadásokon megismert élettani folyamatok demonstrálására egyszerű manipulációkkal változtatjuk meg a mért paramétereket (pl. fizikai aktivitás, glükóz-fogyasztás stb.). A laboratóriumi gyakorlatokra való felkészülést intézetünk által összeállított és folyamatosan gondozott gyakorlati jegyzetek segítik elő, amiket elektronikus formában bocsátunk a hallgatók rendelkezésére. A jegyzetek egyben kísérleti jegyzőkönyvekként is szolgálnak.

  A tantárgy követelményeinek teljesítésével a hallgatók képessé válnak arra, hogy az egészségügyi tevékenységhez kötődő műszerek fejlesztése, mérési/adatkezelési-feldolgozási feladatok tervezése, kivitelezése, a berendezések beüzemeltetése és működtetése során az érintett élettani mechanizmusokat átlássák és az orvosi, valamint műszaki szakértők közötti nélkülözhetetlen kommunikációt megvalósítsák.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Elméleti oktatás: 3 x 45 perc előadás.

  Gyakorlati oktatás: 2 x 45 perc laboratóriumi gyakorlat. 

   


  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: Kötelező a részvétel az előadások legalább 60%-án; továbbá legfeljebb 2 laboratóriumi gyakorlatról történő hiányzás megengedett. A hallgatók a gyakorlatokon kísérleti jegyzőkönyvben dokumentálják a gyakorlat elvégzését. A gyakorlaton való jelenlét elfogadásának feltétele a jegyzőkönyv bemutatása az oktatónak a gyakorlat végén. Az elmulasztott gyakorlatokat nem kell bepótolni és az ezekhez tartozó jegyzőkönyveket nem szükséges bemutatni. A félév során a gyakorlatok idejében 6 írásbeli számonkérést (kis zárthelyit) tartunk. A kis zárthelyik 25 percesek, ezek mindegyikén az elérhető pontszám 15. A kis zárthelyik időpontjait, és az egyes zárthelyiken számon kért témaköröket a szorgalmi időszak első hetében nyilvánosságra hozzuk.  A félév végi aláírás feltétele az előadásokon és gyakorlatokon előírt részvétel mellett a négy legjobb kis zárthelyin összesen legalább 30 pont elérése, valamint az elvégzett gyakorlatok jegyzőkönyveinek oktató általi elfogadása.

  A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli vizsga letétele.

  Elővizsga: --

  11. Pótlási lehetőségek


  12. Konzultációs lehetőségek

  A vizsgát megelőzően – igény esetén – konzultációt biztosítunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadások kivonatai és a gyakorlati jegyzetek az intézet honlapján elektronikusan érhetők el.

  Fonyó A: Élettan gyógyszerészhallgatók részére. 4 kiadás, Medicina, Budapest, 2012

  Monos E: Hemodinamika: a vérkeringés biomechanikája. 3. kiadás, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2012

  Monos E: A vénás rendszer élettana, 4. kiadás, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2010

  Sándor P, Benyó Z: Az agyi vérkeringés élettani alapjai: önszabályozó mechanizmusok, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2016

  A. C. Guyton and J. E. Hall: Textbook of Medical Physiology. 12th edition, Saunders, Philadelphia, 2011. 

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra70
  Készülés előadásokra
  9
  Készülés laborra
  14
  Készülés zárthelyire18
  Önálló tananyag feldolgozás18
  Vizsgafelkészülés51
  Összesen180
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Benyó Zoltán egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet

  Dr. Ivanics Tamás egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet