Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Biofizika

  A tantárgy angol neve: Biophysics

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. március 6.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  egészségügyi mérnöki szak, MSc képzés

  kötelező tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEUM120 1 2/2/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Fidy Judit,
  4. A tantárgy előadója Dr. Fidy Judit egyetemi tanár SE ÁOK Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a biológiai rendszerek életfolyamatainak alapjait képező fizikai törvényszerűségeket, a diagnosztikában, terápiában és az élettudományi kutatómunkában használt, fizikai elveken nyugvó főbb módszerek alapjait.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Rend-rendezetlenség, gázok, folyadékok, folyadékkristályok, szilárdtestek, az anyag nano-léptékű új tulajdonságai, kötéserősség, kötéstávolság, erős és gyenge kötések.

  Molekuláris biofizika: Biológiai makromolekulák szerkezete. Általános felépítési elvek, variációs lehetőségek, szerkezeti szintek, stabilitás, szerkezeti dinamika. A fehérjetekeredés biofizikája. Az anyag tulajdonságainak molekuláris szinten történő szabályozásán nyugvó szupramolekuláris szerkezetek, önszerveződés és önreprodukció képessége.

  Fény, hullámoptika, kvantumoptika. Fényforrások, hőmérsékleti sugárzás, lumineszcencia.

  Nem-ionizáló sugárzások, fotobiofizika, környezeti hatások.

  Ionizáló sugárzások (röntgen-, gamma- és részecskesugárzás) és kölcsönhatásuk az élő anyaggal. CT, SPECT, PET alapjai. A dozimetria és a sugárvédelem alapfogalmai. MRI és ultrahangos módszerek alapjai.

  Transzportfolyamatok, áramlás, diffúzió, transzportfolyamatok általános leírása. Nem-egyensúlyi termodinamika alapjai. Ingerületi folyamatok, érzékszervek biofizikája: látás, hallás, szaglás és ízlelés biofizikai vonatkozásai. Molekuláris biomechanika.

  Optikai spektroszkópiai és diffrakciós módszerek. Modern mikroszkópiai módszerek: lézer csipesz, konfokális mikroszkóp, kétfotonos mikroszkóp, FRET, FCS.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és gyakorlat.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban 1 zárthelyit kell megírni. Az aláírás feltétele a zárthelyin legalább elégséges eredmény elérése.

  A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga, szóbeli javítási lehetőséggel.

  Elővizsga: --

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótzárthelyi írására a szorgalmi időszakban van lehetőség. A pótlási időszakban a hallgató az eredménytelen zárthelyit újból pótolhatja.

  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, megbeszélést követően.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Maróti Péter-Laczkó Gábor: Bevezetés a biofizikába, SzTE (JATE) kiadvány, 1993

  Damjanovich Sándor-Fidy Judit- Szöllősi János: Orvosi biofizika, Medicina, 2006, 2007

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Készülés előadásokra
  10
  Készülés gyakorlatokra
  14
  Készülés zárthelyire
  20
  Önálló tananyag feldolgozás
  10
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Fidy Judit egyetemi tanár SE ÁOK Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet