Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Biofizika

  A tantárgy angol neve: Biophysics

  Adatlap utolsó módosítása: 2021. január 7.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  egészségügyi mérnöki szak, MSc képzés

  kötelező tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEUM120 1 2/0/2/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla,
  4. A tantárgy előadója

  Prof Zrínyi Miklós professzor emeritus SE ÁOK Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

  Prof Fidy Judit professzor emeritus SE ÁOK Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

  Prof Kellermayer Miklos, egyetemi tanár SE ÁOK Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

  Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla egyetemi docens SE ÁOK Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

  Dr. Hegedüs Tamás, tudományos főmunkatárs, SE ÁOK Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

  Dr Juriga Dávid, tudományos segédmunkatárs, SE ÁOK Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

  Prof. Dér András, egyetemi tanár, MTA SZBK Biofizikai Intézet

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a biológiai rendszerek életfolyamatainak alapjait képező fizikai törvényszerűségeket, a diagnosztikában, terápiában és az élettudományi kutatómunkában használt, fizikai elveken nyugvó főbb módszerek alapjait.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Technikai- és biológiai anyagok tulajdonságainak összehasonlítása

  Biofizikai termodinamika: bioenergetika, alkalmazások

  Transzport jelenségek az élő szervezetben, áramlás, diffúzió

  Érzékszervek biofizikája: látás, hallás, szaglás és ízlelés biofizikai vonatkozásai.  

  Makromolekulák hajlékonysága és szövetek mechanikája

  Biokompatibilis és biodegradábilis anyagok

  Elektromágneses sugárzások kölcsönhatása szövetekkel és szöveti komponensekkel, Lumineszcencia, lézerek és orvosi alkalmazások, Röntgen és gamma tartomány, előállítás, felhasználás orvosi szempontból CT, SPECT, PET alapjai. A dozimetria és a sugárvédelem alapfogalmai.

  Ultrahang terjedése szövetekben, az orvosi alkalmazások szempontjai.

  Szövetek kölcsönhatása mágneses térrel. Mag mágneses rezonancia szövetekben, az orvosi alkalmazások alapjai.

  Nagyfelbontású mikroszkópos módszerek. Egymolekula biofizika. Optikai spektroszkópiai és diffrakciós módszerek. Modern mikroszkópiai módszerek: lézer csipesz, konfokális mikroszkóp, kétfotonos mikroszkóp, FRET, FCS.

  Fehérjék szerkezeti bioinformatikája és molekuláris dinamikája.

  Biomolekulák elektromos tulajdonságai, bioelektronikai megközelítések, nanotechnológiai alkalmazások.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és laboratórium.

  10. Követelmények

   

  Az aláírás és a szóbeli vizsgára bocsátás feltétele az előadásokon szerzett minimum 7 pont elérése (minden előadáson 1 pont szerezhető, összesen max 13), és a laboratóriumi gyakorlatok teljesítése.

  A laboratóriumi gyakorlatok teljesítése:

  • Jelenlét a laborokon,
  • jegyzőkönyvek elfogadása,
  • valamint a szorgalmi időszak végén íratott 1 zárthelyi dolgozaton legalább elégséges eredmény elérése (csak a laborgyakorlat anyaga): min. 60%. Sikertelen zárthelyi dolgozat esetén egyszeri ismétlésre lehetőség lesz előre egyeztetett időpontban.

  Előadásokon szerezhető pontok: Minden előadás elején egy rövid kérdésre kell írásban válaszolni, amelyet az előző előadás anyagából választunk ki. A helyes válasz 1 pontot ér, a válasz részlegesen is értékelhető.

   

  A tárgy zárása a vizsgaidőszakban szóbeli vizsga keretében történik. Az előadások anyagából a szóbeli vizsga két vizsgarészből áll, a tárgy előadói tematikájának megfelelően, két tételsorból 2-2 rövid tétel húzásával, és két vizsgáztató előtt. A végső jegy megállapítása a rész-vizsgajegyek alapján a vizsgáztatók közötti egyeztetéssel történik. Az előadásokon a kérdésekből szerzett 10 pont feletti összeredmény esetén bónuszpont szerezhető, amelyet a végső jegy megállapításánál figyelembe veszünk.

  Amennyiben bármelyik részvizsga eredménye nem éri el az elégséges szintet, a vizsga elégtelen eredménnyel zárul.

  A vizsgaidőszakban: Szóbeli vizsga

   

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótzárthelyi írására a szorgalmi időszakban van lehetőség. A pótlási időszakban a hallgató az eredménytelen zárthelyit újból pótolhatja.

  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, megbeszélést követően.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Maróti Péter-Laczkó Gábor: Bevezetés a biofizikába, SzTE (JATE) kiadvány, 1993

  Damjanovich Sándor-Fidy Judit- Szöllősi János: Orvosi biofizika, Medicina, 2006, 2007

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Készülés előadásokra
  10
  Készülés laboratóriumra
  24
  Készülés zárthelyire
  10
  Önálló tananyag feldolgozás
  10
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla egyetemi docens SE ÁOK Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, Nanokémiai Kutatócsoport