Alkalmazott szenzorika laboratórium

A tantárgy angol neve: Applied Sensors Laboratory 

Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 13.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnökinformatikus Szak MSc képzés

Alkalmazott Szenzorika mellékspecializáció

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIETMB05   0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Farkas Csaba,
4. A tantárgy előadója
Név:
Beosztás:
Tanszék, Int.:
Dr. Ress Sándor
 egyetemi docens
Elektronikus Eszközök Tsz.
Dr. Farkas Csaba
 adjunktusElektronikai Technológia Tsz.
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Szenzorok Rendszertechnikája, Érzékelő eszközök hardver-szoftver integrációja
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése

A laboratóriumi gyakorlatok célja a leggyakrabban alkalmazott szenzor típusok megismerése működés közben, az alkalmazástechnika és rendszerbeépítés problémáinak tanulmányozása, a hitelesítés és mérés módszereinek megismerése. A tárgy célja továbbá, hogy a rendelkezésre álló korszerű fejlesztőeszközökön keresztül a hallgató képes legyen önállóan felépíteni egy alkalmazott szenzorikai mérőrendszert.

8. A tantárgy részletes tematikája A hallgatók a méréstechnikai környezetben alkalmazható szenzorokról, fejlesztőeszközökről kapnak ismertetést és gyakorlati példákat. A tematikus mérések során többek között az adatgyűjtés alapelveivel és eszközeivel, valamint a hozzájuk tartozó fejlesztőeszközökkel ismerkednek meg a méréseken részt vevő hallgatók. Ezek után a konkrét szenzorok és azok illesztési környezetének bemutatására kerül sor. A specifikus mérések a hőmérséklet-, fény-, nedvesség & páratartalom-, valamint nyomásérzékelés témakörét érintik gyakorlati példákon (pl. ipari érzékelés, lakossági szenzorok). A MEMS, valamint az orvosbiológiai-szenzorika fejlesztési- és alkalmazási technikái is megjelennek a tematikában. A tárgy során a vezetett méréseken túl egy projekt fejlesztésben is részt vesznek a hallgatók, melyekhez a legújabb, korszerű fejlesztőeszközöket a tanszékek ipari partnerei szolgáltatják.

1. Bevezető mérés, elvárások, projekt témák egyeztetése, munka- és balesetvédelem.
2. Alkalmazott szenzorikai fejlesztőeszközök bemutatása. Fejlesztőrendszer alapjainak ismertetése, digitális és analóg illesztés, shieldek, szenzor modul (breakout) élesztése, alapszintű mérésekkel.
3. Szenzorok illesztése virtuális műszerekhez, azok alkalmazása szenzoros mérésekhez. Virtuális műszer validálása.
4. Környezeti szenzorok vizsgálata ipari minőségű szenzorklaszterek segítségével. Ambiens hőmérsékletmérés, nyomás, páratartalom. Megjelenítési lehetőségek.
5. Orvosbiológiai alkalmazású szenzorok vezetett mérés.
6. Projekt fejlesztési folyamat áttekintése, irodalmazás áttekintése, dashboard kialakítási lehetőségek bemutatása.
7. Ipari hőmérséklet és nyomásmérés az a mikroelektronika típuspéldáin keresztül.
8. MEMS szenzorok.
9. Projekt fejlesztés bemérése, validáció, laboratóriumi és terepi mérések összehasonlítása.
10. Projekt fejlesztés bemutatása, műszaki tanulságok levonása, továbbfejlesztési lehetőségek áttekintése.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Négy órás laboratóriumi gyakorlatok
10. Követelmények A laboratóriumi foglalkozásokon a kiadott útmutatókból felkészülten kell megjelenni. Elégtelen felkészülés, sikertelen teljesítés vagy mulasztás esetén a laboratóriumi gyakorlatot pótolni kell. A laborfoglalkozások során a hallgatók jegyzőkönyv-vázlatot készítenek, melyet házi feladatként véglegesítenek.
A félévközi jegy a felkészültség, a laboratóriumban nyújtott teljesítmény és a jegyzőkönyvek minősége alapján kerül megállapításra.
A félév lezárásához valamennyi feladatot (laborfoglalkozást) sikeresen teljesíteni kell, amelynek része a projekt fejlesztés végigvitele.
A félévközi jegy a foglalkozásokon kapott jegyek átlaga. Nem kaphat félévközi gyakorlati jegyet az, akinek teljesítetlen laborgyakorlata van.
11. Pótlási lehetőségek A szorgalmi és pótlási időszak során két labor pótlással is teljesíthető.  El nem fogadott jegyzőkönyv és a projekt fejlesztés bemutatása a pótlási hét végéig ismételhető.
12. Konzultációs lehetőségek A félév során igény szerint.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Harsányi G., Bojta P., Gordon P., Lepsényi I., Ballun G.: SensEdu – an Internet-Based Short Course in Sensorics, http://www.ett.bme.hu/
Hahn E., Harsányi G., Lepsényi I. és Mizsei J. (szerk: Harsányi, G.): Érzékelők és beavatkozók, BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar, 1999.
Lambert M., Szenzorok - elmélet és gyakorlat, IM Kiadó és Mérnöki Iroda Kft., 2009.

további irodalom:

Webster John G., Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook, Taylor & Francis, 2014.
Bosch, Automotive Handbook, 11th Edition, John Wiley & Sons, 2022
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra21
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése21
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Jegyzőkönyv készítés
36
Vizsgafelkészülés0
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Ress Sándor, egyetemi docens, BME-EET
Dr. habil. Géczy Attila, egyetemi docens, BME-ETT
Dr. Farkas Csaba, egyetemi adjunktus, BME-ETT