Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szenzorok rendszertechnikája

  A tantárgy angol neve: Sensors in Systems 

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 13.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnökinformatikus mesterképzési szak
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETMA17   2/1/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Géczy Attila,
  4. A tantárgy előadója Dr. habil. Géczy Attila,
  Prof. Harsányi Gábor,
  Dr. Farkas Csaba,
  Dr. Bonyár Attila
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal a villamos és optikai jeleket szolgáltató érzékelők és beavatkozók főbb típusait, működésük alapelveit, a technológiáikat és alkalmazási lehetőségeit.
  A technológiai alapokon felül a tárgy valós példákon keresztül, széles spektrumban mutatja be a szenzorok hasznosulását és alkalmazási lehetőségeit.

  8. A tantárgy részletes tematikája A hallgató a tárgy folyamán megismerkedik a szenzorokkal kapcsolatos alapfogalmak rendszerével. Az előállítási technológiák mellett az eszközstruktúrák is bemutatásra kerülnek. A technológiai megoldások példáján keresztül bemutatásra kerülnek az alapeffektusok a hőmérséklet, mechanika, sugárzás és kémiai eseteken keresztül. A beavatkozók áttekintésével egészül ki a technológiai megoldások elemzése. A hallgatók a tárgyat a rendszertechnikai alapok megismerésével folytatják. Ezek után bemutatásra kerülnek az orvosi, autóipari, gyártósori és kommerciális alkalmazási lehetőségek. A tárgy esettanulmányok és konkrét megoldások bemutatásával is szemlélteti az alkalmazás módszertanát, valamint a szenzorokban rejlő rendszerszintű lehetőségeket.

  Előadások:
  1.    Érzékelőkkel kapcsolatos alapfogalmak: az érzékelők fogalma, felosztása, jellemzői, intelligens és integrált érzékelők, újszerű követelmények.
  2.    Előállítási technológiák. Speciális anyagtípusok és technológiák (a szilícium anizotróp maratása, a felületi mikromegmunkálás). Szervetlen és polimer rétegek leválasztása.
  3.    Eszközstruktúrák az érzékelőkben: Impedancia szerkezetek, félvezető eszközök, kalorimetrikus, rezonátor és száloptikai típusok.
  4.    Alapeffektusok: A hőmérséklet hatásai: termorezisztív és termoelektromos, piroelektromos effektus. Mechanikai feszültség és deformáció hatásai: piezoelektromos, piezorezisztív effektus, kapacitásváltozás, elektretek alkalmazása. Hagyományos mechanikai érzékelő típusok: elmozdulás, deformáció, erő-, nyomás- és gyorsulásérzékelők. Szilícium alapú erő-, nyomás- és gyorsulásérzékelők, a hőfokkompenzálás kérdései. Sugárzások hatásai: termikus és kvantum effektusok.
  5.    Sugárzásérzékelők: termikus típusok és foton-detektorok. A mágneses tér hatásai: töltéseltérítés Hall-effektus, magnetorezisztív effektus, hatás a szupravezetésre. A kémiai jelátalakítás molekuláris kölcsönhatásai: adszorpció, abszorpció, ionkicserélődés, a kémiai optikai jelátalakítás lehetőségei, biokatalitikus folyamatok. Félvezető oxid alapú vékony- és vastagréteg gázérzékelők, a működés alapjai, jellemzők. Szilícium alapú kémiai érzékelő eszközök: gázérzékelő és ion-érzékelő FET-ek. A szelektív kémiai érzékelés problematikája, lehetséges megoldásai.
  6.    A beavatkozók (aktuátorok) felosztása, működése. Piezoelektromos beavatkozók, mozgatók. Szervomotorok, léptetőmotorok. Magnetosztrikciós aktuátorok.
  7.    A mikromechanika alapjai elektrosztatikus mikromotorok, szilícium alapú mikroaktuátorok, szelepek, optikai eltérítők, összetett beavatkozó rendszerek. Mikro-elektromachanikai rendszerek (MEMS).
  8.    Fotometriai alapozás, látás szenzorok segítségével. A technológiai anyagrész átfogó áttekintése.
  9.    Rendszertechnikai alapok. Analóg szenzorok illesztése. Digitális szenzorok illesztése és kódolási módszerek. Speciális jelátviteli módszerek (fény, rádiófrekvencia). Távadók - analóg/digitális.
  10.    Rendszertechnikai alapok, szenzorok vezetékes és vezeték nélküli kommunikációja.
  11.    Környezetvédelem és biztonság autóelektronikai érzékelőkkel megvalósítva; ABS, ASR, ESP; Gépjárművek káros anyag kibocsátásának szabályozása, előírások, lambda szondás szabályozási kör; Részecskeszűrők. Esett
  12.    Termikus érzékelők és alkalmazásaik; Kontakt és kontaktmentes hőmérők; Különböző gyártók termékeinek bemutatása. Ismerkedés a mérőeszközökkel.; Hőmérő elemek az elektronikai gyártástechnológiában;
  13.    Nyomásmérők és alkalmazásaik, aktuátorok és nyomásmérők fúziója;

  Gyakorlatok:
  1.    Szenzorok az épületgépészetben: levegő minőség mérése, szobavilágítás mérése szenzorok segítségével, hőmérsékletszabályozás, füst és tűz érzékelés.
  2.    Szenzorok és aktuátorok az autóelektronikában - történeti áttekintés; Trendek és jövőkép: az intelligens autó; Autóelektronika: Autóelektronikai típuspéldák, és alkalmazásaik. A példák elhelyezkedése egy autó rendszerében (pl. gyorsulásérzékelők, kopogásérzékelők, szögsebesség-érzékelők, OBD fedélzeti diagnosztika, a motor érzékelői és aktuátorai: gyújtás és légmennyiség érzékelés).
  3.    eCall a gépjárművekben - vonatkozó szenzortechnika és alkalmazástechnika. Esettanulmányok, újszerű megoldások az automotive érzkelés területén.
  4.    Szenzorok a háztartásban és a szórakoztatóiparban. Szenzorfúzió. Okostelefon szenzorrendszere. A szenzorok és a videojáték kapcsolódási pontja.
  5.    Ipari szenzorok esettanulmányai – munkavédelmi megoldások.
  6.    Ipari szenzorok esettanulmányai – tézisértékű kutatási eredményeink gyártási környezetből.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Két órás előadások és két órás tantermi gyakorlatok.
  10. Követelmények A szorgalmi időszakban: Az aláírás megszerzésének feltétele a tantermi gyakorlatokon való legalább 70%-os részvéte, és egy darab összegző értékelés legalább elégséges szintű teljesítése. A zárthelyi osztályzata nem számít bele az év végi osztályzatba.
  A vizsgaidőszakban: A tantárgy írásbeli vizsgával zárul.  

  11. Pótlási lehetőségek A TVSZ szerint, az összegző értékelés pótlására, javítására egyszeri lehetőség biztosított. Pót-pótzárthelyi csak a korábbi zárthelyik teljesítésének alacsony sikeressége (kevesebb, mint kétharmad) esetén biztosított.
  12. Konzultációs lehetőségek A félév során igény szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Harsányi G., Bojta P., Gordon P., Lepsényi I., Ballun G.: SensEdu – an Internet-Based Short Course in Sensorics, http://www.ett.bme.hu/
  Hahn E., Harsányi G., Lepsényi I. és Mizsei J. (szerk: Harsányi, G.): Érzékelők és beavatkozók, BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar, 1999.
  Lambert M., Szenzorok - elmélet és gyakorlat, IM Kiadó és Mérnöki Iroda Kft., 2009.

  további irodalom:

  Webster John G., Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook, Taylor & Francis, 2014.
  Bosch, Automotive Handbook, 11th Edition, John Wiley & Sons, 2022

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra14+14
  Felkészülés zárthelyire16
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés50
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Prof. Harsányi Gábor, egyetemi tanár, BME-ETT
  Dr. habil. Géczy Attila, egyetemi docens, BME-ETT

  IMSc tematika és módszer -
  IMSc pontozás -
  Egyéb megjegyzések -