Komplex űrberendezések fejlesztésének koordinálása

A tantárgy angol neve: Coordinating complex space systems design

Adatlap utolsó módosítása: 2022. augusztus 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Űrmérnök mesterszak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIETMA09   1/1/0/f 3  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hurtony Tamás József,
4. A tantárgy előadója

Dr. Csurgai-Horváth László

Egyetemi docens

HVT

Dr. Horváth Péter

Tanársegéd

EET

Dr. Hurtony Tamás

Egyetemi docens

ETT

 

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése

Az űrvonatkozású projektek menedzsmentje némileg eltér a szokványos mérnöki gyakorlattól. A költséges és nagy kockázatú küldetések kivitelezése standardizált módon történik, melynek minden aspektusa szakértők által, korábbi tapasztalat alapján megalkotott, szabványok által szabályozott módon történik.

Az Európai Űrügynökség (ESA) módszertan alapján az űrprojektek életciklusát tipikusan hét fázisra osztják. Ezekhez a fázisokhoz szorosan kapcsolódnak a komplett rendszer vagy az egyes alegységek szintjén végzendő konkrét tevékenységek. Ezek a tevékenységek az egyes fázisok között időben átlapolódhatnak és jellemzően olyan beszámolókkal zárulnak, melyek teljesítése szükséges, de nem elégséges feltétele a továbblépéshez. A tantárgy az egyes fázisok során végzendő feladatokat ismerteti tételesen, a hozzájuk tartozó dokumentumok formai és tartalmi követelményeinek bemutatásával. Konkrét példákon keresztül mutatjuk meg azokat a projektmenedzsment módszereket, melyek hatékony segítséget nyújthatnak egy komplex rendszerintegrációs feladat kivitelezésében.

A tantárgy célkitűzése tehát az ilyen szabványos módon történő tervezés általános módszertanának ismertetése. Az Európai Együttműködés az Űrszabványosításért Testület (European Cooperation for Space Standardization -- ECSS) szervezeti felépítésének és a testület gondozásában lévő szabványok ismertetésén keresztül mutatja be az űrszövetségek által a gyakorlatban alkalmazott módszertan formai elemeit és követelményeit. Bár elsősorban az ESA által alkalmazott módszer formai követelményeinek való megfelelőségre koncentrál a tárgy, de kitekintést nyújt más űrügynökségeknél használatos módszertanokra is.

 

8. A tantárgy részletes tematikája

1.            Bevezető
Az Űr-projektek sajátosságai. A szabványosított tervezési módszertan szükségességének bemutatása gyakorlati példákon keresztül.

 2.            Az European Cooperation for Space Standardization – ECSS testület bemutatása

A testület célkitűzéseinek és felépítésének ismertetés

 3.            Projekttervezési alapok az ECSS ajánlása alapján 1.

Projekttervezés és szervezés, Projekt felbontási struktúrák, űr-projekt fázisokra bontása

 4.            Projekttervezési alapok az ECSS ajánlása alapján 2.

Projekttervezési követelmények

 5.            Konfigurációkezelési alapelvek

Konfigurációkezelési áttekintés, management és tervezés, konfigurációkezelés kivitelezése

 

6.            Konfigurációkezelési alapelvek 2.
Konfigurációkezeléssel szemben támasztott követelmények,

 7.            Költség- és időmanagement űrprojektekben

Űr-projektek tervezésének idő és a költség-becsélési módszerei. Költség és időkontroll. Szerződéstípusok és a megállapodások fajtái és ezek jellemzői.

 8.            Integrált logisztikai támogatás

Logisztikai kihívások áttekintése. Alkatrész elérhetőség, támogatás és emberi erőforrások managelése.

 9.            Kockázat management

Kockázat management alapjai és folyamata és az azzal szemben támasztott követelmények

 10.          Műszaki dokumentációk

A műszaki jellegű információk dokumentálásának módja.

 11.          Verifikációs és a tesztelési folyamatok dokumentációs igénye

 12.          Beszámoltatási kötelezettségek és beszámolási folyamatok ismertetése

PDR, CDR, QR, MCR, LRR stb.

 13.          Dokumentum rendszerzési és archiválási cselekmények

Adatbázis építések, archiválási stratégiák és gyakorlatok.               

 14.          Kitekintő előadás

NASA, JAXA, CNSA,  Roszkoszmosz  módszertanok

 

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

 

Előadás. A tárgy sikeres elvégzése és az ismeretek egymásra épülése miatt a leadott tananyag folyamatos elsajátítása szükséges.

 

Gyakorlat: Az előadáson elhangzottak áttekintése, gyakorlati példákkal történő kiegészítése.

 


 

10. Követelmények

a.    A szorgalmi időszakban:

 A jegy megszerzésének feltétele a szorgalmi időszak alatt 2 db nagy zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése. Valamint egy nagy házi feladat leadása a szorgalmi időszak utolsó előtti hét végéig, szóbeli beszámoló az utolsó héten. Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek, a hallgató elégtelen érdemjegyet szerez.

 b.    A vizsgaidőszakban:

 -

c.    Elővizsga:

 -

11. Pótlási lehetőségek

Szorgalmi időszakban pótzh, pótlási időszakban pótpótzh,

 

12. Konzultációs lehetőségek

Az előadások előtt és után, valamint bármikor, de előre egyeztetett időpontban.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Kötelező:

Wertz, James R., David F. Everett, and Jeffery J. Puschell. Space mission engineering: the new SMAD. Microcosm Press, 2011. (pp. 1-123), (ISBN: 978-1881883159)

M. Ann Garrison Darrin, Patrick A. Stadter, Aerospace Project Management Handbook, 2017

(ISBN: 978-1498776523)

Ajánlott:

Diem Pham, NASA Space Flight Program & Project Management Handbook, 2017

(NASA/SP-2014-3705).

Alexander Kossiakoff, William N. Sweet, Samuel J. Seymour, Steven M. Biemer: Systems Engineering Principles and Practice 3nd Edition, Wiley-Interscienc, 2011, (pp. 549-578, 613-659) (ISBN: 978-1-119-51666-8)

 

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra12
Felkészülés zárthelyire18
Házi feladat elkészítése16
Kiselőadásra készülés16
Vizsgafelkészülés
Összesen90
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Hurtony Tamás        Egyetemi docens, ETT