Nanotudomány

A tantárgy angol neve: Nanoscience

Adatlap utolsó módosítása: 2022. június 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak

MSc képzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIETMA07 2 4/0/0/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bonyár Attila,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Bonyár Attila

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tsz

Dr. Sántha Hunor

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tsz

Reichardt András

tanársegéd

Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tsz

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Fizika, Elektronikai technológia és anyagtudomány

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIETM114", "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIETM114", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

7. A tantárgy célkitűzése A nanotechnológia elméleti megalapozása. A 0,2…100 nm-es tartományba tartozó rendszerek vizsgálata. Jelenségek szerves és szervetlen rendszerekben, amelyek rendszerek néhány száztól néhány millió atomból állhatnak. A tantárgy elméletileg megalapoz egy nanotechnológia jellegű tárgyat.
8. A tantárgy részletes tematikája

Az előadások tematikája heti bontásban:

1          Bevezetés. A nanotudomány által használt fogalmak definiálása. A nano mint mérettartomány. A fizikai tulajdonságok megváltozása a nano-méretskálán (újdonságok a nanovilágban). Az anyagok felépítése, bottom-up megközelítésben.

2          A geometriai skálázás hatásai. A top-down tervezés skálázási problémái. Makroszkopikus fizikai jellemzők (mechanikai, elektromos, egyéb), ezek mikroszkopikus értelmezése.

3          Szilárdtest fizikai alapok. Alapvető kvantummechanikai jelenségek, problémák és megoldásuk.

4          Transzportfolyamatok, Boltzmann Transzport Egyenlet. Diffúzió nanoméretekben. Félvezetők elmélete, a szilárdtest alapú eszközök modellezéséről. Quantum-dot alapú elektronika.

5          Egy-, két- és háromdimenziós nanoobjektumok. Nanostruktúrák osztályozása anyaguk alapján, az egyes csoportok fő „nano” jellegzetességei (fémek, elemi félvezetők, vegyület félvezetők, oxidok, stb.).

6          Nanoszerkezetek, nanoanyagok előállítási módszerei: gőzfázisú és szilárdfázisú eljárások.

7          Előállítási technológiák folytatás: folyadékfázisú módszerek, önszerveződő rendszerek (self-assembly). A nanolitográfia lehetőségei.

8          A szén allotrop módosulatai (gyémánt, grafit, fullerének, nanocsövek, grafén). Kristálytani leírás. Szilárdtestfizikai jellemzők. Előállítási technológiák.

9          A nanocsövek és grafén alkalmazási területei: Elektronikai (passzív és aktív) építőelemek. Szén alapú kompozitok, ezek mechanikai tulajdonságai. Grafén alapú elektronika (víziója), a grafén alkalmazása kijelzőkben. Nanocsövek alkalmazása a szenzorikában.

10      Különleges anyagi rendszerek. Biomolekulák. A DNS mint nano-építőelem. A fehérjék felépítése. Szerves és szervetlen nanorendszerek együttműködése. A bioszenzorika alapjai.

11      Nanoanyagok vizsgálati lehetőségei – áttekintés. A mikroszkópos eljárások alapjai, a felbontóképesség korlátai az egyes eljárásoknál.

12      A pásztázó és transzmissziós elektronmikroszkópia (SEM és TEM) alapjai. A pásztázó tűszondás mikroszkópia (SPM) alapjai. Atomerő mikroszkópia (AFM).

13      Haladó SPM eljárások. Erőtér mikroszkópiák (elektrosztatikus, mágneses, Kelvin, stb.). Mechanikai tulajdonságok mérése a nano-méretskálán. Optikai közeltér-mikroszkópia.

14      Spektroszkópiai módszerek (SEM-EDS, XRF, XPS, AES, Raman-spektroszkópia, SERS, FT-IR) alapjai, az egyes eljárások előnyei, hátrányai.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás.

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban 2 zárthelyi dolgozatot íratunk a 7., illetve a 14. hetekben.  Az aláírás megszerzésének feltételen mindkét zárthelyi dolgozat elégséges szintű teljesítése.

11. Pótlási lehetőségek

A zárthelyi dolgozatok pótlására, a pótlási héten van lehetőség. Pót-pót ZH főszabály szerint nincs.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint, az előadókkal előre egyeztetett időpontban, folyamatosan.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Tanszéki fejlesztésű e-learning anyagok, amelyek a teljes tananyagot lefedik.

Mojzes I. Molnár L.M.: Nanotechnológia. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2007.

Konczos Géza: Bevezetés a nanoszerkezetű anyagok világába

Bhushan, Bharat: Handbook of Nanotechnology (Spinger)

Bharat Bhushan: Handbook of Micro/Nano Tribology (CRC)

http://www.nanotechnology.hu/

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Készülés előadásokra
28
Készülés gyakorlatokra
 0
Készülés laborra
 0
Felkészülés zárthelyire 32
Házi feladat elkészítése0
Önálló tananyag-feldolgozás
4
Vizsgafelkészülés  0
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
 Dr. Bonyár Attila
 Egyetemi docens Elektronikai Technológia Tanszék
Dr. Mojzes ImreEgyetemi tanárElektronikai Technológia Tanszék