Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nanotudomány

  A tantárgy angol neve: Nanoscience

  Adatlap utolsó módosítása: 2022. június 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  MSc képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETMA07 2 4/0/0/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bonyár Attila,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Bonyár Attila

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz

  Dr. Sántha Hunor

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz

  Reichardt András

  tanársegéd

  Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tsz

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Fizika, Elektronikai technológia és anyagtudomány

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIETM114", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETM114", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIETMA14", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETMA14", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése A nanotechnológia elméleti megalapozása. A 0,2…100 nm-es tartományba tartozó rendszerek vizsgálata. Jelenségek szerves és szervetlen rendszerekben, amelyek rendszerek néhány száztól néhány millió atomból állhatnak. A tantárgy elméletileg megalapoz egy nanotechnológia jellegű tárgyat.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az előadások tematikája heti bontásban:

  1          Bevezetés. A nanotudomány által használt fogalmak definiálása. A nano mint mérettartomány. A fizikai tulajdonságok megváltozása a nano-méretskálán (újdonságok a nanovilágban). Az anyagok felépítése, bottom-up megközelítésben.

  2          A geometriai skálázás hatásai. A top-down tervezés skálázási problémái. Makroszkopikus fizikai jellemzők (mechanikai, elektromos, egyéb), ezek mikroszkopikus értelmezése.

  3          Szilárdtest fizikai alapok. Alapvető kvantummechanikai jelenségek, problémák és megoldásuk.

  4          Transzportfolyamatok, Boltzmann Transzport Egyenlet. Diffúzió nanoméretekben. Félvezetők elmélete, a szilárdtest alapú eszközök modellezéséről. Quantum-dot alapú elektronika.

  5          Egy-, két- és háromdimenziós nanoobjektumok. Nanostruktúrák osztályozása anyaguk alapján, az egyes csoportok fő „nano” jellegzetességei (fémek, elemi félvezetők, vegyület félvezetők, oxidok, stb.).

  6          Nanoszerkezetek, nanoanyagok előállítási módszerei: gőzfázisú és szilárdfázisú eljárások.

  7          Előállítási technológiák folytatás: folyadékfázisú módszerek, önszerveződő rendszerek (self-assembly). A nanolitográfia lehetőségei.

  8          A szén allotrop módosulatai (gyémánt, grafit, fullerének, nanocsövek, grafén). Kristálytani leírás. Szilárdtestfizikai jellemzők. Előállítási technológiák.

  9          A nanocsövek és grafén alkalmazási területei: Elektronikai (passzív és aktív) építőelemek. Szén alapú kompozitok, ezek mechanikai tulajdonságai. Grafén alapú elektronika (víziója), a grafén alkalmazása kijelzőkben. Nanocsövek alkalmazása a szenzorikában.

  10      Különleges anyagi rendszerek. Biomolekulák. A DNS mint nano-építőelem. A fehérjék felépítése. Szerves és szervetlen nanorendszerek együttműködése. A bioszenzorika alapjai.

  11      Nanoanyagok vizsgálati lehetőségei – áttekintés. A mikroszkópos eljárások alapjai, a felbontóképesség korlátai az egyes eljárásoknál.

  12      A pásztázó és transzmissziós elektronmikroszkópia (SEM és TEM) alapjai. A pásztázó tűszondás mikroszkópia (SPM) alapjai. Atomerő mikroszkópia (AFM).

  13      Haladó SPM eljárások. Erőtér mikroszkópiák (elektrosztatikus, mágneses, Kelvin, stb.). Mechanikai tulajdonságok mérése a nano-méretskálán. Optikai közeltér-mikroszkópia.

  14      Spektroszkópiai módszerek (SEM-EDS, XRF, XPS, AES, Raman-spektroszkópia, SERS, FT-IR) alapjai, az egyes eljárások előnyei, hátrányai.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban 2 zárthelyi dolgozatot íratunk a 7., illetve a 14. hetekben.  Az aláírás megszerzésének feltételen mindkét zárthelyi dolgozat elégséges szintű teljesítése.

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi dolgozatok pótlására, a pótlási héten van lehetőség. Pót-pót ZH főszabály szerint nincs.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, az előadókkal előre egyeztetett időpontban, folyamatosan.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tanszéki fejlesztésű e-learning anyagok, amelyek a teljes tananyagot lefedik.

  Mojzes I. Molnár L.M.: Nanotechnológia. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2007.

  Konczos Géza: Bevezetés a nanoszerkezetű anyagok világába

  Bhushan, Bharat: Handbook of Nanotechnology (Spinger)

  Bharat Bhushan: Handbook of Micro/Nano Tribology (CRC)

  http://www.nanotechnology.hu/

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Készülés előadásokra
  28
  Készülés gyakorlatokra
   0
  Készülés laborra
   0
  Felkészülés zárthelyire 32
  Házi feladat elkészítése0
  Önálló tananyag-feldolgozás
  4
  Vizsgafelkészülés  0
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
   Dr. Bonyár Attila
   Egyetemi docens Elektronikai Technológia Tanszék
  Dr. Mojzes ImreEgyetemi tanárElektronikai Technológia Tanszék