Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Fotonikai eszközök

  A tantárgy angol neve: Photonics Devices

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. január 8.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  MSc képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETMA06 2 4/0/0/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hurtony Tamás József,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Jakab László

  egyetemi tanár

  Elektronikai Technológia Tanszék

  Dr. Hurtony Tamás

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Fizika, Elektronikai technológia és anyagtudomány
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIETM113" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETM113", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETD224", "jegy", _) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETD224", "felvétel", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIETMA13", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETMA13", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése
  A tantárgy célkitűzése, hogy bemutassa és megismertesse a gyakorlatban használt fény és anyag kölcsönhatáson alapuló eszközök működési elvét és az egyes eszközök karakterisztikus jellemzőit. 

  Megszerezhető készségek, képességek: A fény alapvető tulajdonságai és az elektromágneses hullámok terjedésének alapjainak megismerése, a passzív optikai elemek működésének megismerése, a nem koherens fényforrások sajátosságainak ismerete, a lézerek fizikai alapjainak és működési feltételeinek megismerése, a különböző lézerfajták lényeges tulajdonságainak megismerése. Az optikában használt anyagok sajátosságainak megismerése. A fényérzékelésre használt detektorok működési elveinek elsajátítása, az alapvető radiometriai és fotometriai paraméterek megismerése, a képrögzítésre használt digitális szenzorok működésének megismerése, az képinformáció megjelenítésére szolgáló eszközök működési elvének megismerése

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1 Bevezetés. A tárgy célkitűzése, tematikája és követelményei; a fény alapvető fizikai tulajdonságainak megismerése, az elektromágneses hullámterjedés alapjai.
  2 Passzív és aktív optikai elemek, fizikai leírásuk, 
  3 Nemkoherens fényforrások – termikus és luminescens sugárzók, világító diódák, Fotodetektorok 
  4 Koherens fényforrások. Bevezetés. A lézerműködés alapfeltételei. A lézerek osztályozása lézer aktív közeg szerint.
  5 Szilárdtest lézerek és alkalmazásaik, Lézerdiódák, fizikai paraméterei és alkalmazásai 
  6 Optikai anyagok fizikai tulajdonságai. Optikai üvegek előállítása, tulajdonságai, alkalmazása. 
  7 Optikai kristályok előállítása, tulajdonságai, alkalmazása  
  8 Optikai célú multirétegek, Optikai elemek: modulátorok, deflektorok
  9 Optikai elemek: polarizátorok, szűrők, nemlineáris optikai eszközök frekvenciaváltoztató elemek
  10 Optikai kapcsolók Magnetoptikai és akusztooptikai eszközök
  11 Folyadékkristályok optikai jellemzői, folyadékkristályos kijelzők típusai
  12 Kijelzők, megjelenítők, Képmegjelenítők
  13 Optikai adatátvitel, optikai szálkábelek 
  14 CMOS és CCD eszközök a fényérzékelésben (és egyéb fényérzékelő eszközök)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények A szorgalmi időszakban 2 zárthelyi dolgozatot íratunk a 6. illetve a 13. hetekben.  Az aláírás megszerzésének feltételen mindkét zárthelyi dolgozat elégséges szintű teljesítése.
  11. Pótlási lehetőségek A zárthelyi dolgozatok pótlására, a pótlási héten van lehetőség. Pót-pót ZH főszabály szerint nincs.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, az előadókkal előre egyeztetett időpontban, folyamatosan.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  Safa O. Kasap , Optoelectronics & Photonics: Principles & Practices, 2nd Edition
  Mikroelektronika és technológia Szerk.: Mojzes Imre
  Lajta Gy. - Szép I.: Fénytávközlés
  M.V. Klein - T.E. Furtak: Optics
  B.E.A. Saleh, M.C. Teich: Fundamentals of Photonics
  Mojzes I. - Kökényesi Sándor: A fotonika anyagai és eszközei
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontaktóra56
  Készülés előadásokra28
  Készülés gyakorlatra0
  Készülés laborra0
  Készülés zárthelyire32
  Házi feladat elkészítése0
  Önálló tananyag-feldolgozás4
  Vizsgafelkészülés0

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Hurtony Tamás

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz

  Dr. Jakab László

  egyetemi tanár

  Elektronikai Technológia Tsz

  Dr. Pődör Bálint

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz