Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Minőségbiztosítás a mikroelektronikában

  A tantárgy angol neve: Quality Assurance in Microelectronics

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. január 8.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak  

  MSc képzés  

  Közös tantárgy 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETMA05 1, 3 3/0/0/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Illés Balázs György,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

  Dr. Mizsei János

  Beosztás:

  Egyetemi tanár

  Tanszék, Int.:

  Elektronikus Eszközök Tanszék

  Dr. Illés BalázsEgyetemi docensElektronikai Technológia Tanszék
  Hajdu István Tudományos mts. Elektronikai Technológia Tanszék


   
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Anyagtudomány

  Fizika

  Elektronikai technológia

  Mikroelektronika
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIETM109" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETM109", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIETMA12", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETMA12", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Ajánlott:
  Elektronikai technológia, Mikroelektronika 
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célkitűzése megismertetni a hallgatókat a minőségbiztosítás, minőségirányítás fogalmával, eszmerendszerével és szükséges eljárásaival. Bemutatja az elektronikai anyagok villamos jellemzőinek, mikromechanikai tulajdonságainak vizsgálatára alkalmas villamos és nem villamos módszereket. Foglalkozik az elektronikai alkatrészipar és az elektronikai szerelőipar jellegzetes minőségbiztosítási feladataival, módszereivel. A minőségbiztosítás általános fogalmainak és módszereinek megismerése után a tárgy kitér a mikroelektronika speciális minősítési módszereinek tárgyalására. Tárgyalja a legfontosabb eszközvizsgálati módszereket, és azok eszközeit. Bemutatja a mikroelektronikai tesztelhetőre való tervezés fontosságát ill. annak elemeit. A hallgatók megismerkednek a megbízhatóság előrejelzésének matematikai módszereivel és a hibamechanizmusok felderítésére alkalmas legfontosabb vizsgálatokkal.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. A tárgy és a félévközi követelmények bemutatása. A minőségügy statisztikai alapjai. Valószínűség számítás és a statisztika, Valószínűségi változók és eloszlások, az ingadozás paraméterei, nagyszámok törvényei.

  2. A minőség fogalma, a minőségbiztosítási elvek és rendszerek. A TQC, TQM és ISO 9xxx keletkezése, alapelvei. Egyéb minőségbiztosítási rendszerek, MES, stb. 

  3. Statisztikai adatok grafikai reprezentációi és hibatípusok fajtái. Normalitás-vizsgálat, Idősorok és „bar chart”-ok 

  4. Mintavételezés alapjai és a mintavételes ellenőrzés Az AQL módszer és alkalmazása, példák. 

  5. Mintaértékelés, Becsléselmélet, Mintavételes becslésének pontossága, hipotézis vizsgálatok, összefüggőség vizsgálatok.

  6. Az SPC (Statistic Process Control) módszer, Az SPC alapjai, adatgyűjtés és osztályozás, Folyamatparaméterek és szabályozókártyák, elfogadási és beavatkozási határok, SPC döntési algoritmusok, példák.

  7-8. Roncsolásmentes tesztelési és hibaanalitikai módszerek. Optikai vizsgálatok, röntgen vizsgálatok, akusztikus mikroszkópia és ezek alkalmazásai az elektronikai anyagok, alkatrészek és szerelt egységek minősítő folyamataiban.

  9.-10. Az integrált áramkörök minősítési módszerei. A mikroelektronikai struktúrák vizsgálati módszerei. A mikroelektronikai eszközök jellegzetes vizsgálati módszerei. Struktúrák vizsgálata: mikroszkópi vizsgálat optikai, elektron-, atomerő és alagútáram-mikroszkópia. Felületi potenciál térképezés.

  11.-12.. Eszközvizsgálati módszerek. Sztatikus karakterisztika és paraméterek mérése áramerősítés, küszöbfeszültség, áram-állandó, küszöbfeszültség alatti áram, stb. Dinamikus jellemzők mérése, határfrekvencia, kapacitás, stb.. Hőmérsékletfüggés mérése, impulzusmérés. 

  13.-14. A technológia tesztelése: Mikroelektronikai tesztelő struktúrák tervezése. A technológia tesztelésére szolgáló legfontosabb módszerek: tesztábrák adalékdózis, illesztési hiba, küszöbfeszültség, stb. mérésére. A tesztáramkörök (pl. ring oszcillátor) szerepe és fontosabb megvalósítása.

  15.-16. Termikus teszt. A termikus tesztelés fontossága a mai mikroelektronikában. A termikus tesztelés módszerei: termovízió, folyadékkristályos hőtérképezés, sztatikus és dinamikus termikus tokminősítés, termikus tranziens teszt, kompakt modellezés. 

  17. Gyorsított megbízhatósági vizsgálatok. A legfontosabb gyorsító tényezők. A gyorsított vizsgálatok módszerei és eszközei. Termékek várható élettartamának meghatározása.

  18. Passzív elektronikai alkatrészek minősítési módszerei. Rrezisztív, kapacitív, induktív struktúrák. Szereletlen áramköri hordozók (összeköttetés-rendszerek és passzív hálózatok) vizsgálata. Kötések, tokozások minősítése.

  19. Gép- és folyamatképesség vizsgálatok. Hibaráta fogalma, Gép- és folyamatképességi indexek, Minőségkapacitás, Stabilitás, Példák

  20-21.. Termékek megbízhatósága. A meghibásodás okai és fajtái. Az állományfüggvény. A megbízhatósági függvények. A várható működési idő. A megbízhatósági jellemzők becslési módszerei. Rendszerek megbízhatósága, tartalékolás. 

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények A félév teljes tananyagát felölelő két nagyzárthelyi sikeres teljesítése a szorgalmi időszakban. A félévvégi jegy a két (hozzávetőleg 7. és 14. héten megírt) nagyzárthelyire adott osztályzatok átlagából adódik.
  11. Pótlási lehetőségek

  Mind a két zárthelyi egyszeri pótlása lehetséges az utolsó tanulmányi héten, órarenden kívüli időpontban vagy a pótlási héten. Pót-pót ZH főszabály szerint nincs.

   
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, félév közben, az előadókkal egyeztetett időpontban folyamatosan.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Szabó Gábor Csaba (szerk.): Minőségszabályozás és –ellenőrzés. Műegyetemi Kiadó, Budapest 1997.

  Tenner, A.R., - DeToro, I.J.: Teljes körű minőségmenedzsment, TQM. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1997.

  Tóth T.: Minőségmenedzsment és informatika. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1999.

  Mikroelektronika és elektronikai technológia, szerk. Mojzes Imre, Tankönyvkiadó, 2005

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka   

  Kontakt óra

  42

  Készülés előadásokra

  18

  Készülés gyakorlatokra

  0

  Készülés laborra

  0

  Készülés zárthelyire

  32

  Házi feladat elkészítése

  0

  Önálló tananyag-feldolgozás

  28

  Vizsgafelkészülés

  0

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
     
  Dr. Illés Balázsegyetemi docensElektronikai Technológia Tsz
  Dr. Mizsei Jánosegyetemi tanárElektronikus Eszközök Tsz
  Hajdu István

  tudományos mts.

  Elektronikai Technológia Tsz

  Dr. Németh Pál c. egyetemi docensElektronikai Technológia Tsz