Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Technológiai folyamatmodellezés

  A tantárgy angol neve: Modelling of Technology Processes

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. szeptember 19.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnök Szak MSc képzés
  Mikroelektronika és Elektronikai Technológia főspecializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETMA01 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Illés Balázs György, Elektronikai Technológia Tanszék
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Illés Balázs

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz

  Hurtony Tamás

  adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Matematika, Fizika, Elektronikai technológia és Anyagtudomány
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIETM241" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETM241", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja használható, kreatív tudás átadása a hallgatóknak az elektronikai technológiában leggyakrabban előforduló fizikai, kémiai, fizikai-kémiai, elektrokémiai jelenségek modellezésének és szimulációjának területén. Megismerteti a hallgatókkal a hasonlóságelmélet, a modellezés, valamint a modellezés és szimuláció matematikai alapjait, történetét és kapcsolatát a természetes emberi gondolkodással, ezáltal jelentős mértékben fejleszti a modellalkotási, elvonatkoztatási készséget. Betekintést ad a különböző hatékony számítógépes szimulációs módszerekbe, beleértve a soft-computing módszereket is. Részletesen – a matematikai alapok részletezésével és az elektroniakai technológia gyártási folyamataiból vett szemléltető példák segítségével – bemutatja a különböző természeti jelenségek megjelenését a technológiában, ezáltal a korábban elsajátított elméleti tudás jobb megértését, elmélyítését segíti elő. A tantárgy további célja a hallgatók modellezési készségének és a modellezés és szimuláció segítségével történő probléma-megoldási készségének fejlesztése valós modellezési problémák bemutatásának segítségével. A hallgatók ilyen módon elsajátítják az elektronikai gyártásban előforduló – méréssel vagy más gyakorlati úton nem felderíthető – problémák megoldását, kezelését.

  A tantárgy követelményeit eredményesen teljesítő hallgatóktól elvárható, hogy:

  • legyenek tisztában a modellezés és szimuláció alapvető fogalmaival, céljaival,
  • legyenek tisztában a hasonlóságelmélet alapjaival,
  • áttekintésük legyen a modellek csoportosításáról, a szimulációk fajtáiról, a hatékony szimulációs eszközökről,
  • képesek legyenek az elektronikai technológiában előforduló egyes fizikai, kémiai jelenségek modelljét felállítani,
  • legyenek tisztában a tárgyalt természeti jelenségek leírásához szükséges matematikai alapokkal,
  • ismerjék a tárgyalt jelenségek fizikai alapjait,
  • ismerjék és alkalmazni tudják a tárgyalt numerikus módszereket,
  • áttekintésük legyen a modern és hatékony célszoftverekről,
  • legyenek tisztában a modellezés és szimuláció céljaival és szerepével az elektronikai technológia területén,
  • legyenek képesek modell készítésére egyszerűbb – az elektronikai gyártásból vett –  valós problémákról, valamint legyenek képesek a szimulációs eredmények felhasználására a problémamegoldásban és paraméterek optimalizálásában.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés a modellezésbe:

  A modellezés alapjainak bemutatása, története. Alapfogalmak. Bevezetés a modellezésbe: a modellezés fogalma, célja, kapcsolata a természetes emberi gondolkodással. A hasonlóság, hasonlósági reláció fogalma, szerepe a gondolkodásban. A modellezés fejlődése, betekintés a modern modellezésbe és szimulációba. Modellek csoportosítása több szempont szerint, a gyártási folyamatok modellezésének elhelyezése.

  A modellalkotás folyamata:

  A modellalkotás folyamata, annak részletei, nehézségei, buktatói. A modellalkotás folyamatának, lépéseinek részletes bemutatása. A probléma felismerése, megfogalmazása. A kiemelés és elvonatkoztatás fontosságának bemutatása. Szimulációk fajtái, elméleti leírásuk. A megoldás folyamatának részletei: direkt, indirekt, induktív megoldás. Példák az elektronikai technológia folyamataiból: egy valós probléma rendkívül komplex és összetett – a megfelelő részletek kiemelésének bemutatása, a hallgatók ezen elvonatkoztató képességének fejlesztése, a modellek felállításának bemutatása.

  Matematikai és fizikai alapok:

  Az elektronikai technológiában megjelenő természeti jelenségek matematikai és fizikai alapjai.

  Matematikai alapok: a matematikai leírás és ennek részei. Numerikusszámítások (differenciálás, integrálás). Lineáris és nem lineáris egyenletek megoldása. A matematikai modell megoldásának folyamata analitikus, numerikus és kísérleti esetben. Differenciálegyenletek szerepe, fajtái, bemutatása (szemléletesen, a technológia folyamatianak gyakorlati példáin keresztül). Modellek csoportosítása a leíró differenciálegyenletek szerint.  A szimuláció gyakorlati lehetőségeinek bemutatása. Számítógépes szimuláció fogalma. Számítógépes modellezés típusai és azok matematikai alapjai: véges differencia, véges elem, neurális háló stb. A különböző módszerek előnyei és hátrányai. Számítógépes modell létrehozásának menete. Kapcsolat a numerikus leírás és a valóság között, az egyes megoldások hibái, stabilitása. Az egyes megoldások alkalmazhatósága a technológiai folyamatok modellezésre.

  Fizikai alapok: fizikai, kémiai, fizikai-kémiai és elektrokémiai törvények, összefüggések megjelenése a technológiai folyamatokban. A fizikai törvények leírása differenciálegyenletekkel, szemléltető példák. Valós folyamatok, rendszerek: több jelenség egyidejű megjelenése, a törvények „egymásba kapcsolódása”. Gyakorlati példák kapcsolt folyamatokra a technológiai gyártásból: hőterjedés-termomechanika, hővezetés-diffúzió, gázok áramlása-hőterjedés, stb.

  Modellezési példák magas szintű programozási nyelveken:

  A már megismert elméleti alapok, numerikus módszerek elmélyítése saját programok írásával

  Egyszerű modellek implementálásának folyamata (C nyelven, illetve Matlab környezetben), az elsajátított elméleti alapok gyakorlati felhasználása. Saját fejlesztésű programok implementálása azokra a speciális gyakorlati esetekre, amelyeknél a célszoftverek nem használhatóak. Szimulációk futtatása, szimulációs eredmények értelmezése, értékelése. A célszoftverek és a saját fejlesztésű programok összevetése gyakorlati példákon keresztül: a megfelelő megoldás kiválasztásának szempontjai.

  Modellezés célszoftverek segítségével:

  A  modern, hatékony modellező célszoftverek megismerése. A technológia folyamatainak vizsgálatára alkalmas modellek készítésének folyamata célszoftverek segítségével. Az egyes szoftverek előnyeinek, hátrányainak, alkalmazási körének bemutatása. Matlab PDE toolbox, Simulink, Femlab (Comsol Multiphysics), freeware szoftverek. A megfelelő modellezőeszköz kiválasztásáank szempontjai a valós gyártási problémák hatékony, gyors megoldásához. Szimulációk futtatása, az eredmények értelmezése, kiértékelése.

  Gyakorlati tematika:

  Az elektronikai technológiában megjelenő jelenségek modellezése, a modellezés céljainak bemutatása, esettanulmányok:

  • MATLAB program megismerése
  • Újraömlesztéses forrasztás, gázok áramlása reflow kemencében
  • Forrasztott kötés kialakulásának mechanizmusa, forrasz meniszkusz képződés
  • Lézeres megmunkálás modellezése: abláció, forrasztás, hegesztés, vágás
  • Anyagbeoldódás modellezése Kinetikus Monte Carlo szimulációval
  • Hőmérséklet hatására történő deformáció, mechanikai feszültség és modellek
  • Gőzfázisú forrasztó kemence modellezése MATLAB környezetben 
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás és gyakorlat
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  Az aláírás megszerzésének feltétele a kiadott házi feladat sikeres elkészítése, valamint egy zárthelyi dolgozat sikeres teljesítése.

  A vizsgaidőszakban: A tantárgy szóbeli vizsgával zárul.

  11. Pótlási lehetőségek A szorgalmi időszakban és a pótlási héten lehetőséget adunk a nagyzárthelyi pótlására. További irányadó a mindenkori TVSZ intézkedése.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, az előadókkal és a feladatot kiadó konzulenssel egyeztetett időpontban folyamatosan.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tantárgy jegyzete: Illés Balázs és Sinkovics Bálint: Technológiai Folyamatmodellezés, BME printer, sz.: 2014

   

  További felhasználható irodalmak:

  Bernard P. Zeigler, Tag Gon Kim Herbert Praehofer: Theory of modelling and simulation, Academic Press, 2000 (second edition)

  Won Young Yang, Wenwu Cao, Tae-Sang Chung, John Morris: Applied Numerical Methods Using MATLAB, Wiley, 2005

  Stanley J. Farlow: Partial Differential Equations for Scientists and Engineers, Dover, 1982

  David S. Burnett: Finite element analysis, Addison-Wesley, 1988

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra-
  Felkészülés zárthelyire16
  Házi feladat elkészítése16
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés46
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Illés Balázs

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz