Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hibaanalitika

  A tantárgy angol neve: Failure Analysis

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. december 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnök Szak MSc képzés

  Mikroelektronika és Elektronikai Technológia főspecializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETMA00 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gordon Péter Róbert,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Gordon Péter

  egyetemi docens

  ETT

  Dr. Harsányi Gábor

  egyetemi tanár

  ETT

  Dr. Hurtony Tamás

  egyetemi docens

  ETT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Fizika, Elektronikai technológia

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIETM154" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETM154", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék az elektronikai gyártás és az elektronikai termékek működése során fellépő meghibásodások gyökérokainak azonosításához szükséges hibaanalitikai módszereket.

   

  A tárgyat teljesítő hallgató készséget szerez

  • az elektronikai termékekkel kapcsolatos hibák okainak azonosításához szükséges vizsgálati tervek összeállítására, a megfelelő vizsgálati módszerek kiválasztására,
  • a vizsgálatok eredményeinek értelmezésére, elemzésére és kiértékelésére,
  • a hibák gyökérokainak behatárolására, a kialakulásuk hatásmechanizmusainak feltárására gyakorlati példákon és esettanulmányokon keresztül.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Előadások tematikája:

  1. hét

  Bevezetés. A vizsgálati és hibaanalitikai tevékenység motivációi, helye és szerepe az elektronikai gyártás és minőségbiztosítás területén. Alkalmazott módszerek csoportosítási lehetőségei.

  2. hét

  Optikai vizsgálatok. Optikai mikroszkópia, mikroszkóp típusok, felépítésük, megvilágítási módok. Az optikai rendszerek hibái, a felbontást és mélységélességet korlátozó tényezők.

  3. hét

  Materialográfiai és keresztcsiszolati vizsgálatok. Materialográfia szerepe az elektronikai technológiában, alkalmazott anyagok, mintaelőkészítés, a vizsgálatból nyerhető információk és azok korlátai.

  4. hét

  Röntgenes szerkezetvizsgálatok. Röntgensugárzás keletkezése, jellemzői. Röntgenmikroszkópok megvalósítási formái, felépítésük. Detektor típusok, képalkotási, képfeldolgozási lehetőségek.

  5. hét

  Akusztikus mikroszkópia. Belső szerkezetek akusztikus hullámmal történő vizsgálatának alapjai, berendezések felépítése, detektorok kialakítási formái.

  6. hét

  Pásztázó elektronmikroszkópia I. Elektronmikroszkóp felépítése, az elektronoptikai rendszer hibái. Gerjesztett térfogat, szekunder és visszaszórt elektronok, karakterisztikus röntgensugárzás keletkezése

  7. hét

  Pásztázó elektronmikroszkópia II. Válaszjelek detektálása. Elektronsugaras mikroanalízis.

  8. hét

  Anyagösszetétel meghatározási módszerek I. Gerjesztő és válaszjel (elektronok, ionok, röntgen fotonok) kapcsolata, módszerek csoportosítása. XRF-röntgenfluoreszcens spektroszkópia, XPS-röntgen fotoelektron spektroszkópia, AES-Auger elektron spektroszkópa, SIMS-szekunderion tömegspektroszkópia.

  9. hét

  Anyagösszetétel meghatározási módszerek II. Infravörös spektroszkópia. A módszerek összehasonlítása alkalmazási terület, detektálási határok, detektálható elemek, felbontás szempontjából.

  10. hét

  A vizsgálati és hibaanalitikai módszerek szabványai, elektronikai gyártmányok minősítésére vonatkozó szabványok. IPC-TM-650, IPC-A-600, IPC-A-610

  11. hét

  Termikus tranziens mérés mint pre- és poszt-stressz vizsgálati módszer.

  12. hét

  Mérőrendszer analízis (MSA)

  13. hét

  Az elektronikai termékek hibaanalitikai eszköztára a gyártás-validáció szolgáltában.

  14. hét

  A félév során elhangzott anyagok összefoglalása, a tárgyon kívülre mutató összefüggések ismétlése.

   

  Tantermi gyakorlatok tematikája:

  1. alkalom

  Elektronikai termékek hibajelenségeinek összefoglalása, csoportosítási szempontok bemutatása

  2. alkalom

  Hibaanalitikai vizsgálatok vizsgálati tervének elkészítése I.

  3. alkalom

  Hibaanalitikai vizsgálatok vizsgálati tervének elkészítése II.

  4. alkalom

  Dokumentálás, szakértői jelentések készítése, értelmezése.

  5. alkalom

  A módszerek összehasonlító elemzése esettanulmányok segítségével I.

  6. alkalom

  A módszerek összehasonlító elemzése esettanulmányok segítségével II.

  7. alkalom

  A módszerek összehasonlító elemzése esettanulmányok segítségével III.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás és tantermi gyakorlat
  10. Követelmények A szorgalmi időszakban: egy sikeres nagyzárthelyi megírása a 10. héten. Ennek eredménye a félév végi osztályzatba 30%-os súllyal kerül beszámításra.

  A vizsgaidőszakban: a tantárgy írásbeli vizsgával zárul.

  11. Pótlási lehetőségek A zh pótlását egy alkalommal biztosítjuk a szorgalmi időszakban. Pót-pót ZH főszabály szerint nincs.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, előre egyeztetett időpontban és az előadások valamint a tantermi gyakorlatok közötti szünetekben.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Electronic Failure Analysis Handbook – Perry L. Martin, McGraw-Hill, 1999

  Szabványos vizsgálati módszerek – IPC TM-650

  A pásztázó elektronmikroszkópia és az elektronsugaras mikroanalízis alapjai – Pozsgai Imre, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1995

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Készülés előadásokra14
  Készülés gyakorlatokra8
  Készülés zárthelyire16
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Gordon Péter

  egyetemi docens

  ETT