Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hibaanalitika

  A tantárgy angol neve: Failure Analysis

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. szeptember 19.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnök Szak MSc képzés

  Mikroelektronika és Elektronikai Technológia főspecializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETMA00 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gordon Péter Róbert, Elektronikai Technológia Tanszék
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Gordon Péter

  egyetemi docens

  ETT

  Dr. Harsányi Gábor

  egyetemi tanár

  ETT

  Dr. Poppe András

  egyetemi docens

  EET

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Fizika, Elektronikai technológia

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIETM154" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETM154", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék az elektronikai gyártás és az elektronikai termékek működése során fellépő meghibásodások gyökérokainak azonosításához szükséges hibaanalitikai módszereket.

   

  A tárgyat teljesítő hallgató készséget szerez

  • az elektronikai termékekkel kapcsolatos hibák okainak azonosításához szükséges vizsgálati tervek összeállítására, a megfelelő vizsgálati módszerek kiválasztására,
  • a vizsgálatok eredményeinek értelmezésére, elemzésére és kiértékelésére,
  • a hibák gyökérokainak behatárolására, a kialakulásuk hatásmechanizmusainak feltárására gyakorlati példákon és esettanulmányokon keresztül.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Előadásokon:

  • A vizsgálati és hibaanalitikai tevékenység motivációi, helye és szerepe az elektronikai gyártás és minőségbiztosítás területén. Alkalmazott módszerek csoportosítási lehetőségei.
  • Optikai vizsgálatok. Optikai mikroszkópia, mikroszkóp típusok, felépítésük, megvilágítási módok. Az optikai rendszerek hibái, a felbontást és mélységélességet korlátozó tényezők.
  • Materialográfiai és keresztcsiszolati vizsgálatok. Materialográfia szerepe az elektronikai technológiában, alkalmazott anyagok, mintaelőkészítés, a vizsgálatból nyerhető információk és azok korlátai.
  • Röntgenes szerkezetvizsgálatok. Röntgensugárzás keletkezése, jellemzői. Röntgenmikroszkópok megvalósítási formái, felépítésük. Detektor típusok, képalkotási, képfeldolgozási lehetőségek.
  • Akusztikus mikroszkópia. Belső szerkezetek akusztikus hullámmal történő vizsgálatának alapjai, berendezések felépítése, detektorok kialakítási formái.
  • Pásztázó elektronmikroszkópia. Elektronmikroszkóp felépítése, az elektronoptikai rendszer hibái. Gerjesztett térfogat, szekunder és visszaszórt elektronok, karakterisztikus röntgensugárzás keletkezése, detektálása. Elektronsugaras mikroanalízis.
  • Anyagösszetétel meghatározási módszerek. Gerjesztő és válaszjel (elektronok, ionok, röntgen fotonok) kapcsolata, módszerek csoportosítása. XRF-röntgenfluoreszcens spektroszkópia, XPS-röntgen fotoelektron spektroszkópia, AES-Auger elektron spektroszkópa, SIMS-szekunderion tömegspektroszkópia, infravörös spektroszkópia. A módszerek összehasonlítása alkalmazási terület, detektálási határok, detektálható elemek, vegyületek, felbontás szempontjából.
  • A vizsgálati és hibaanalitikai módszerek szabványai, elektronikai gyártmányok minősítésére vonatkozó szabványok. IPC-TM-650, IPC-A-600, IPC-A-610
  • Termikus tranziens mérés mint pre- és poszt-stressz vizsgálati módszer

   

  Tantermi gyakorlatokon:

  A módszerek összehasonlító elemzése esettanulmányok segítségével. Hibajelenségek és hatásaik csoportosítása. A vizsgálatok megtervezésének szempontjai. Dokumentálás, szakértői jelentések készítése, értelmezése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás és tantermi gyakorlat
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  A félév során egy alkalommal zárthelyi dolgozatot iratunk. Ennek eredménye a félév végi osztályzatba 30%-os súllyal kerül beszámításra.     

  A vizsgaidőszakban:

  Szóbeli vizsga, mely a félév végi osztályzatba 70%-os súllyal kerül beszámításra.

  11. Pótlási lehetőségek

  Sikertelen zárthelyi pótlása az utolsó tanulmányi héten, órarenden kívüli időpontban, valamint a pótlási héten egy alkalommal lehetséges.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, előre egyeztetett időpontban és az előadások valamint a tantermi gyakorlatok közötti szünetekben.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Electronic Failure Analysis Handbook – Perry L. Martin, McGraw-Hill, 1999

  Szabványos vizsgálati módszerek – IPC TM-650

  A pásztázó elektronmikroszkópia és az elektronsugaras mikroanalízis alapjai – Pozsgai Imre, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1995

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra-
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Gordon Péter

  egyetemi docens

  ETT