Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium 2

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory 2

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Gazdaságinformatikus szak, MSc képzés

   

  Szakirány tárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETM386   0/0/4/f 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Villányi Balázs János,
  A tantárgy tanszéki weboldala www.ett.bme.hu
  4. A tantárgy előadója

  Az önálló laboratóriumi feladat kiadásáért a felvett tantárgyat gondozó tanszék felelős (ez általában a szakirányokat gondozó tanszéket jelenti).

  Ha a hallgató a kar más tanszékének gondozásában lévő témán szeretne dolgozni, akkor ehhez meg kell szereznie az anyatanszék elbocsátó nyilatkozatát és a másik tanszék befogadó nyilatkozatát.
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A tantárgy a BSc, és MSc képzésben időarányosan megszerzett informatikai és gazdasági ismeretekre épít.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (TárgyTeljesítve("BMEVITMM376")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVITMM298")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVISZM299")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIMIM379")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIETM373")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIAUM390")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIHIM392") )

  ÉS
  (Training.Code=("5N-M7")
  VAGY
  Training.Code=("5N-M8")
  VAGY
  Training.Code=("5N-MEU")
  VAGY
  Training.Code=("5N-MGAIN"))

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Kötelező előtanulmányi rend: az Önálló laboratórium 1. tantárgy kreditpontjainak megléte.

   

  Ajánlott előtanulmányi rend: ajánlott az Önálló laboratórium 1. során megkezdett téma folytatása.
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgyban a hallgatók komplex gazdaságinformatikai feladatot oldanak meg, amelynek eredményeként olyan műszaki alkotás jön létre, amelyben a hallgató egyéni közreműködése jól elkülöníthető. Ennek során a gazdaságinformatikusi munka minden lényeges fázisával megismerkednek, és az egyes részfeladatokat a lehető legnagyobb mértékben önállóan végzik el.

  Az önálló laboratórium tantárgyak felkészítenek a diplomatervezésre, és az önálló gazdaságinformatikusi munkavégzésre.
  8. A tantárgy részletes tematikája Az oktatási időszak első hetében (a regisztrációs hetet követően) a hallgatók jelentkeznek a meghirdetett konkrét témákra, vagy témacsoportokra, a leendő konzulenssel egyeztetve a feladatot. Célszerű a téma kiválasztása ügyében a tanszéket a félévet megelőző vizsgaidőszakban felkeresni, amennyiben ez lehetséges. Ajánlott az Önálló laboratórium 1. során megkezdett téma folytatása.

   

  Egy-egy feladat nagyobb részben – gazdasághoz kapcsolódó – informatikai probléma megoldását célozza meg. Főként az alábbi tématerületekről választható: üzleti modellezés, szakértői rendszerek, döntéstámogatás, üzletmenet-folytonosság tervezése, informatikai rendszerek fejlesztése, tudásbázis-tervezés, adat- és tudásbázis-menedzsment, formális nyelvek a modellezésben, informatikai stratégia tervezése, projekttervezés és –irányítás, szabványos fejlesztési megoldások, informatikai rendszerek újjászervezése, integrált vállalatirányítási rendszerek adaptálása, elektronikus és mobil üzletvitel, web-technológiák üzleti alkalmazása területén. Továbbá rendszerfejlesztés, vállalati/szervezeti szintű alkalmazásintegráció, intelligens elektronikus és mobil megoldások, üzletmenet-folytonosság informatikai aspektusa, IT-támogatott szervezetfejlesztés, szervezetközi alkalmazások, infokommunikációs szolgáltatások, térinformatika, integrált vállalatirányítási rendszerek, adat- és szövegbányászat, trendelemzés és vizualizáció, döntéstámogatás, fejlesztési módszertanok, adatbázis-menedzsment, folyamatmenedzsment, kockázatkezelés, változás- és konfigurációmenedzsment, alkalmazásportfolió-kezelés, mesterséges intelligencia, informatikai audit, csoportmunka támogatása.

  A félév elején a hallgatók a konzulensekkel közösen elkészítik a feladatok kiírását és ütemezését. A feladatkiírás konkrét formai követelményeit és leadásának módját a felvett tantárgyat gondozó tanszék határozza meg.

   

  Más kar vagy egyetem, illetve külső vállalat (gazdasági szervezet) által adott téma csak akkor fogadható el, ha a tanszék ahhoz konzulenst biztosít. A külső konzulens – tanszékvezetői jóváhagyással – egyetemi végzettségű illetve mesteri (MSc) fokozattal rendelkező szakember lehet. A feladatot úgy kell kiválasztani, illetve a dokumentációt úgy kell elkészíteni, hogy a hallgató tevékenysége a vállalat (gazdasági szervezet) érdekeit sértő információk dokumentálása nélkül is elbírálható legyen.

  Az önálló laboratóriumi feladat külföldön is készíthető, a BME bármely oktatási nyelvén: magyar, angol, francia, német és orosz nyelven. Ilyen esetben a témát és a teendőket a külső témához hasonló módon előre egyeztetni kell a felvett tantárgyat gondozó tanszékkel. A hallgató munkájáról a külföldi konzulenstől rövid írásos véleményt kell kérni, melyet a konzulens értékel. A külföldön készített munkáról ugyanúgy kell beszámolni, mint az itthon kidolgozott feladatok esetében.

  Két vagy több hallgató részére közös témát is lehet kiadni, de csak különválasztva, névre szólóan, ha a tevékenység és a munka eredménye egyértelműen elkülöníthető. A feladatkiírásban egyértelműen meg kell nevezni az önállóan, illetve a közös témán dolgozó többi hallgató által kidolgozandó részfeladatokat.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratórium.

  A hallgató feladata, hogy megoldja a konzulensével közösen elkészített feladatkiírásban szereplő feladatát. Ha a hallgató nem a tanszéken dolgozik, akkor a tanszéki konzulensének is rendszeresen be kell számolnia a munka előrehaladásáról.

  A tanszék feladata, hogy azokról a munkavégzéshez szükséges feltételekről gondoskodjon, amelyek triviálisan nem állnak rendelkezésre: konzultációt szervezzen tanszéki vagy külső szakértővel, speciális szolgáltatásokat biztosítson.
  10. Követelmények a.    A szorgalmi időszakban:

   

  Félévközi ellenőrzés rendje

   

  ·        A munkabeosztás betartását, a munka előrehaladását és a hallgató felkészülését a konzulens folyamatosan ellenőrzi. Ha a munkavégzés nem a tanszéken történik, a hallgatónak akkor is rendszeresen be kell számolnia a tanszéki konzulensének.

  ·        A félév végén mindenkinek be kell számolnia a félév során végzett munkáról. A beszámoló szóbeli és írásbeli részt tartalmaz.

  ·        Az írásbeli rész főszövegének terjedelme min. 30 oldal, melyet a szóbeli beszámoló előtt 5 munkanappal korábban kell beadni. Felépítése: irodalmazás vagy a feladat megoldásához alkalmazott rendszer összefoglalója, saját munka leírása, irodalomjegyzék.

  ·        A szóbeli beszámoló szakirányonkénti szekcióülés formájában zajlik. A beosztott hallgatóknak a teljes szekcióülésen részt kell venniük. Szóbeli beszámolójukat 10 perces, vetített prezentáció segítségével kell megtartaniuk.

  A félévközi jegy megállapításának módja

   

  A tantárgy félévközi jegyét a témavezető javaslata alapján a konzulensekből álló oktatói bizottság állapítja meg, az alábbi összetevők figyelembevételével:

  ·        a hallgató munkához való viszonya, a feladat megoldási foka, színvonala, szakmai értéke kb. 50%-ban;

  ·        az írásos beszámoló színvonala kb. 25 %-ban;

  ·        a szóbeli beszámoló színvonala kb. 25 %-ban.

  Elégtelen osztályzatot szerez az a hallgató, aki

   

  ·        munkáját nagymértékben elhanyagolta;

  ·        a félévre előírt munkát nem készítette el elégséges minőségben;

  ·        az írásbeli vagy a szóbeli beszámolót nem teljesítette határidőre, és legalább elégséges színvonalon.

   

  b.         A vizsgaidőszakban: -
  11. Pótlási lehetőségek A félév végi írásbeli és szóbeli beszámoló a pótlási időszakban egy előre kijelölt időpontban pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Az önálló laboratóriumi munkát tanszéki vagy külső konzulens irányítja, konzultáció vele egyeztetett időpontban és helyen folyik. A külső konzulens mellett tanszéki konzulenst is biztosítani kell, aki a hallgatót kötelező konzultációra kérheti be.

  Tanszéki konzulens a Kar teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott oktatója, kutatója, tanára (mestertanár, mérnöktanár, műszaki tanár, gazdasági tanár, gyakorlati oktató), tanszéki mérnöke, doktorjelöltje vagy PhD hallgatója; külső konzulens – tanszékvezetői jóváhagyással – egyetemi végzettségű illetve mesteri (MSc) fokozattal rendelkező külső szakember lehet. Külső konzulens abban az esetben szükséges, ha a témát nem a tanszék javasolta, vagy a tanszéken nincs az adott témához megfelelő szakember.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A téma kidolgozásához szükséges szakirodalmat – a konzulens irányítása alapján – a hallgató gyűjti össze, dolgozza fel, és a megfelelő módon hivatkozza.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen180
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Kari Tanács Oktatási Bizottsága,

   

  Kari Tanács Gazdaságinformatikus-képzés Szakbizottsága,

   

  Kósa Zsuzsanna PhD, TMIT.