Személyes és közadatok kezelése

A tantárgy angol neve: Processing of Personal and Public Data

Adatlap utolsó módosítása: 2014. február 2.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Gazdaságinformatikus szak, MSc képzés
Kötelezően választható tárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIETM294   3/0/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Villányi Balázs János, Elektronikai Technológia Tanszék
A tantárgy tanszéki weboldala www.ett.bme.hu
4. A tantárgy előadója
Név:Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Székely Iván, CSc egyetemi docens Elektronikai Technológia Tanszék
Gulyás Gábortudományos segédmunkatárs
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Alapvető üzleti és közigazgatási ismeretek; webhasználat
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Nincs
7. A tantárgy célkitűzése Megismertetni a hallgatókat a személyes adatok és a közérdekű adatok, valamint a közérdekből nyilvános adatok kezelésének sajátos szabályaival, e szabályok alkalmazásának informatikai támogatásával funkcionális és architekturális szinten. A hallgatók képesek lesznek közigazgatási, üzleti és nonprofit célú informatikai rendszerekben a személyes és közadatok kezelését megvalósító rendszerek értékelésére, új adatkezelő rendszerek tervezésére, működtetésére, az adatkezelési problémák feltárására, fejlesztő javaslatok megtételére.

 

8. A tantárgy részletes tematikája

1.      A személyes és közadatok kezelésével kapcsolatos fogalmak meghatározása, értelmezése

2.      A személyes adatok kezelésének nemzetközi alapelvei és érvényesítésük gyakorlati példái magyar és európai uniós környezetben

3.      A közérdekű adatok kezelésének nemzetközi alapelvei és érvényesítésük gyakorlati példái magyar és európai uniós környezetben

4.      A jogszerű adatkezelés pillérei: jogalap és célhozkötöttség biztosítása informatikai rendszerekben. A tájékozott hozzájárulás alaki és tartalmi kritériumai. Adatbányászat és célhozkötöttség, PPDM (Privacy Preserving Data Mining).

5.      Alapvető adatbiztonsági és kriptográfiai módszerek, anonimizáló protokollok és alkalmazási területeik áttekintése.

6.      Adatvédelmi informatika az adatkezelő oldaláról. Adatkezelések elkülönítése, jogosultságkezelés, anonimizálás, adattörlés és archiválás.

7.      Adatvédelmi informatika az adatalany oldaláról. A PET technológiák (Privacy Enhancing Technologies). Alapvető PET koncepciók és architektúrák. (Irodalom: van Blarkom et al., 2003)

8.      A felhasználó-centrikus identitáskezelés modelljei és informatikai megoldásai. PRIME, PrimeLife, private credentials. (Irodalom: a PRIME és PrimeLife projektek letölthető dokumentumai)

9.      Webes szolgáltatások személyesadat-kezelési vonatkozásai, gyakorlata. Támadás és védekezés; webes privátszféra-védelem. Szolgáltató oldali privátszféra-barát megoldások.

10.  Az elektronikus személyazonosítás és ügyintézés adatvédelmi követelményei. Személyes adatokat tartalmazó adatbázisok összeköthetősége. Egyszer használatos jelszók és azonosítók, idegen azonosítás, viszontazonosítás. Egyfunkciós, többfunkciós univerzális kártyák. Központi tárolás, adatletét.

11.  A személyes adatok kezelésének speciális területei. Munkahelyi adatkezelés, direkt marketing megvalósítása hírközlési és informatikai eszközökkel.

12.  Elektronikus információszabadság. A közérdekű adatok központi elektronikus jegyzéke és az egységes közadatkereső rendszer megvalósítása és működtetése OAI (Open Archives Initiative) alapokon
(Irodalom: a magyar egységes közadatkereső rendszer adatszolgáltatói dokumentumai)

13.  A jogszabály-előkészítés, a törvényalkotás és a jogszabályok nyilvánosságának informatikai támogatása. A bírósági határozatok nyilvánosságának informatikai támogatása.

14.  A személyes és közadatok kezelésének jogszabályi és szervezeti szintű szabályozása. A belső adatvédelmi felelős feladatai. Bejelentkezés az adatvédelmi nyilvántartásba.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi teljesítése.

b.       A vizsgaidőszakban: legalább elégséges eredményű írásbeli vizsga.

c.       Az aláírás feltétele a zárthelyi (beleértve a pótló zárthelyiket is) legalább elégséges szintű megírása.

Az órai aktivitás és az önálló kutatómunka az érdemjegyet pozitív irányban befolyásolhatja.

11. Pótlási lehetőségek

A zárthelyi pótolható a szorgalmi időszakban egy alkalommal a pótlásra meghirdetett időpontban, valamint a pótlási időszakban egy további alkalommal a meghirdetett időpontban, különeljárási díj megfizetésével.

12. Konzultációs lehetőségek

Az előadóval egyeztetett időpontban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

·         van Blarkom, G. W. – Borking, J. J. – Olk, J. G. E. (eds.): Handbook of Privacy and Privacy-Enhancing Technologies. The Hague, 2003. A PRIME projekt letölthető dokumentumai: https://www.prime-project.eu/ (2014. január 10.)
·         Székely I. – Szabó M. D. (szerk.): Szabad adatok, védett adatok 2. Információs Társadalomért Alapítvány, Budapest 2008.
·         A PRIME projekt letölthető dokumentumai: https://www.prime-project.eu/ (2014. január 10.)
·         A PrimeLife projekt keretében fejlesztett alkalmazások: http://primelife.ercim.eu/results/opensource/  (2014. január 10.)

·         A magyar egységes közadatkereső rendszer felhasználói felülete: http://www.kozadat.hu (2014. január 10.)

·         A magyar egységes közadatkereső rendszer adatszolgáltatói felülete: http://www.kozadattar.hu/  (2014. január 10.)

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire10
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Székely Iván, CSc egyetemi docens Elektronikai Technológia Tanszék