Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Személyes és közadatok kezelése

  A tantárgy angol neve: Processing of Personal and Public Data

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. január 26.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Gazdaságinformatikus szak, MSc képzés
  Kötelezően választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETM294   3/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Villányi Balázs János,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.ett.bme.hu/oktatas/vietm294
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Székely Iván, CSc egyetemi docens Elektronikai Technológia Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Alapvető üzleti és közigazgatási ismeretek; webhasználat
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Nincs
  7. A tantárgy célkitűzése Megismertetni a hallgatókat a személyes adatok és a közérdekű adatok, valamint a közérdekből nyilvános adatok kezelésének sajátos szabályaival, e szabályok alkalmazásának informatikai támogatásával funkcionális és architekturális szinten. A hallgatók képesek lesznek közigazgatási, üzleti és nonprofit célú informatikai rendszerekben a személyes és közadatok kezelését megvalósító rendszerek értékelésére, új adatkezelő rendszerek tervezésére, működtetésére, az adatkezelési problémák feltárására, fejlesztő javaslatok megtételére.
  8. A tantárgy részletes tematikája 1.  A személyes és közadatok kezelésével kapcsolatos fogalmak meghatározása, értelmezése
  2.  A személyes adatok kezelésének nemzetközi alapelvei és érvényesítésük gyakorlati példái magyar és európai uniós környezetben
  3.  A közérdekű adatok kezelésének nemzetközi alapelvei és érvényesítésük gyakorlati példái magyar és európai uniós környezetben
  4.  Az egységes európai adatvédelmi szabályozás (GDPR) alkalmazásának szervezési és informatikai teendői. A jogszerű adatkezelés követelményeinek érvényesítése informatikai rendszerekben.
  5.  Alapvető adatbiztonsági és kriptográfiai módszerek, anonimizáló protokollok és alkalmazási területeik áttekintése az egységes európai adatvédelmi követelmények szempontjából.
  6.  Adatvédelmi informatika az adatkezelő oldaláról. Adatkezelések elkülönítése, jogosultságkezelés, anonimizálás, pszeudonimizálás, adattörlés és archiválás.
  7.  Adatvédelmi informatika az adatalany oldaláról. A PET technológiák (Privacy Enhancing Technologies). Alapvető PET koncepciók és architektúrák.
  8.  A felhasználó-centrikus identitáskezelés modelljei és informatikai megoldásai. PRIME, PrimeLife, private credentials, attribute-based credentials; IBM Identity Mixer, Microsoft U-Prove, ABC4Trust.
  9.  Webes szolgáltatások személyesadat-kezelési vonatkozásai, gyakorlata. Támadás és védekezés; webes privátszféra-védelem. Az általánosan elterjedt webes szolgáltatások kiváltása magánszférabarát megoldásokkal, szolgáltatásokkal. Adatvédelmi célú vizualizáló eszközök.
  10. PGP, TOR hálózat, Bitcoin, kriptovaluták. Új, „post-Snowden" kommunikációs eszközök és alkalmazások áttekintése (Blackphone, GoTenna, Onion Pi stb.). A kommunikáció bizalmasságának értékelési szempontrendszere.
  11. A személyes adatok kezelésének speciális területei. Munkahelyi adatkezelés, direkt marketing megvalósítása hírközlési és informatikai eszközökkel. Feltörekvő és jövőbeli technológiák adatvédelmi vonatkozásai. Nagy adattömegek adatvédelmi vonatkozásai.
  12. Elektronikus információszabadság. A közérdekű adatok központi elektronikus jegyzéke és a magyar egységes közadatkereső rendszer megvalósítása és működtetése OAI (Open Archives Initiative) alapokon.
  13.  A jogszabály-előkészítés, a törvényalkotás és a jogszabályok nyilvánosságának informatikai támogatása. A bírósági határozatok nyilvánosságának informatikai támogatása. A közadat-hozzáférés magyar és nemzetközi példái: KiMitTud, WhatDoTheyKnow, AskTheEU, Data.gov
  14.  A személyes és közadatok kezelésének szervezeti szintű szabályozása. A belső adatvédelmi felelős feladatai. Az adatvédelmi nyilvántartás.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi teljesítése.
  b. A szorgalmi időszakban egy házi feladat teljesítése.
  c. A vizsgaidőszakban: legalább elégséges eredményű írásbeli vizsga.
  d. Az aláírás feltétele a zárthelyi (beleértve a pótló zárthelyiket is) legalább elégséges szintű megírása.

  Az órai aktivitás és az önálló kutatómunka az érdemjegyet pozitív irányban befolyásolhatja.
  11. Pótlási lehetőségek A zárthelyi pótolható a szorgalmi időszakban egy alkalommal a pótlásra meghirdetett időpontban, valamint a pótlási időszakban egy további alkalommal a meghirdetett időpontban, különeljárási díj megfizetésével.
  12. Konzultációs lehetőségek Az előadóval egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom •  van Blarkom, G. W. – Borking, J. J. – Olk, J. G. E. (eds.): Handbook of Privacy and Privacy-Enhancing Technologies. The Hague, 2003.
  •  Nemzetközi PET Portál és Blog, https://pet-portal.eu/
  •  A PrimeLife projekt keretében fejlesztett alkalmazások: http://primelife.ercim.eu/results/opensource/  (2017.október 1.)
  •  D' Acquisto, G. et al.: Privacy by design in big data – An overview of privacy enhancing technologies in the era of big data analytics, ENISA (2015) https://www.enisa.europa.eu/publications/big-data-protection (2017.október 1.)
  •  Danezis, G. et al.: Privacy and data protection by design – From policy to engineering, ENISA (2015) https://www.enisa.europa.eu/publications/privacy-and-data-protection-by-design (2017.október 1.)
  •  https://maganelet.hu/ (a https://www.privacytools.io/ magyar változata) (2017.október 1.)
  •  https://webpoloska.hu/ (2017.október 1.)
  •  A magyar egységes közadatkereső rendszer felhasználói felülete: http://www.kozadat.hu (2017.október 1.)
  •  A magyar egységes közadatkereső rendszer adatszolgáltatói felülete: http://www.kozadattar.hu/  (2017.október 1.)
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Készülés előadásra10
  Felkészülés zárthelyire12
  Házi feladat elkészítése16
  Önálló tananyag-feldolgozás
  0
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Székely Iván, CSc egyetemi docens Elektronikai Technológia Tanszék