Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Személyes és közadatok kezelése

  A tantárgy angol neve: Processing of Personal and Public Data

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. február 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Gazdaságinformatikus szak, MSc képzés
  Kötelezően választható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETM294   3/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Villányi Balázs János, Elektronikai Technológia Tanszék
  A tantárgy tanszéki weboldala www.ett.bme.hu
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Székely Iván, CSc egyetemi docens Elektronikai Technológia Tanszék
  Gulyás Gábortudományos segédmunkatárs
  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Alapvető üzleti és közigazgatási ismeretek; webhasználat
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Nincs
  7. A tantárgy célkitűzése Megismertetni a hallgatókat a személyes adatok és a közérdekű adatok, valamint a közérdekből nyilvános adatok kezelésének sajátos szabályaival, e szabályok alkalmazásának informatikai támogatásával funkcionális és architekturális szinten. A hallgatók képesek lesznek közigazgatási, üzleti és nonprofit célú informatikai rendszerekben a személyes és közadatok kezelését megvalósító rendszerek értékelésére, új adatkezelő rendszerek tervezésére, működtetésére, az adatkezelési problémák feltárására, fejlesztő javaslatok megtételére.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.      A személyes és közadatok kezelésével kapcsolatos fogalmak meghatározása, értelmezése

  2.      A személyes adatok kezelésének nemzetközi alapelvei és érvényesítésük gyakorlati példái magyar és európai uniós környezetben

  3.      A közérdekű adatok kezelésének nemzetközi alapelvei és érvényesítésük gyakorlati példái magyar és európai uniós környezetben

  4.      A jogszerű adatkezelés pillérei: jogalap és célhozkötöttség biztosítása informatikai rendszerekben. A tájékozott hozzájárulás alaki és tartalmi kritériumai. Adatbányászat és célhozkötöttség, PPDM (Privacy Preserving Data Mining).

  5.      Alapvető adatbiztonsági és kriptográfiai módszerek, anonimizáló protokollok és alkalmazási területeik áttekintése.

  6.      Adatvédelmi informatika az adatkezelő oldaláról. Adatkezelések elkülönítése, jogosultságkezelés, anonimizálás, adattörlés és archiválás.

  7.      Adatvédelmi informatika az adatalany oldaláról. A PET technológiák (Privacy Enhancing Technologies). Alapvető PET koncepciók és architektúrák. (Irodalom: van Blarkom et al., 2003)

  8.      A felhasználó-centrikus identitáskezelés modelljei és informatikai megoldásai. PRIME, PrimeLife, private credentials. (Irodalom: a PRIME és PrimeLife projektek letölthető dokumentumai)

  9.      Webes szolgáltatások személyesadat-kezelési vonatkozásai, gyakorlata. Támadás és védekezés; webes privátszféra-védelem. Szolgáltató oldali privátszféra-barát megoldások.

  10.  Az elektronikus személyazonosítás és ügyintézés adatvédelmi követelményei. Személyes adatokat tartalmazó adatbázisok összeköthetősége. Egyszer használatos jelszók és azonosítók, idegen azonosítás, viszontazonosítás. Egyfunkciós, többfunkciós univerzális kártyák. Központi tárolás, adatletét.

  11.  A személyes adatok kezelésének speciális területei. Munkahelyi adatkezelés, direkt marketing megvalósítása hírközlési és informatikai eszközökkel.

  12.  Elektronikus információszabadság. A közérdekű adatok központi elektronikus jegyzéke és az egységes közadatkereső rendszer megvalósítása és működtetése OAI (Open Archives Initiative) alapokon
  (Irodalom: a magyar egységes közadatkereső rendszer adatszolgáltatói dokumentumai)

  13.  A jogszabály-előkészítés, a törvényalkotás és a jogszabályok nyilvánosságának informatikai támogatása. A bírósági határozatok nyilvánosságának informatikai támogatása.

  14.  A személyes és közadatok kezelésének jogszabályi és szervezeti szintű szabályozása. A belső adatvédelmi felelős feladatai. Bejelentkezés az adatvédelmi nyilvántartásba.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi teljesítése.

  b.       A vizsgaidőszakban: legalább elégséges eredményű írásbeli vizsga.

  c.       Az aláírás feltétele a zárthelyi (beleértve a pótló zárthelyiket is) legalább elégséges szintű megírása.

  Az órai aktivitás és az önálló kutatómunka az érdemjegyet pozitív irányban befolyásolhatja.

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi pótolható a szorgalmi időszakban egy alkalommal a pótlásra meghirdetett időpontban, valamint a pótlási időszakban egy további alkalommal a meghirdetett időpontban, különeljárási díj megfizetésével.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadóval egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  ·         van Blarkom, G. W. – Borking, J. J. – Olk, J. G. E. (eds.): Handbook of Privacy and Privacy-Enhancing Technologies. The Hague, 2003. A PRIME projekt letölthető dokumentumai: https://www.prime-project.eu/ (2014. január 10.)
  ·         Székely I. – Szabó M. D. (szerk.): Szabad adatok, védett adatok 2. Információs Társadalomért Alapítvány, Budapest 2008.
  ·         A PRIME projekt letölthető dokumentumai: https://www.prime-project.eu/ (2014. január 10.)
  ·         A PrimeLife projekt keretében fejlesztett alkalmazások: http://primelife.ercim.eu/results/opensource/  (2014. január 10.)

  ·         A magyar egységes közadatkereső rendszer felhasználói felülete: http://www.kozadat.hu (2014. január 10.)

  ·         A magyar egységes közadatkereső rendszer adatszolgáltatói felülete: http://www.kozadattar.hu/  (2014. január 10.)

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Székely Iván, CSc egyetemi docens Elektronikai Technológia Tanszék