Érzékelők az orvosbiológiában

A tantárgy angol neve: Sensors in Biomedical Applications

Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 19.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Egészségügyi mérnöki szak

 

MSc képzés

Kötelezően választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIETM205 2 2/2/0/v 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sántha Hunor,
4. A tantárgy előadója
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr. Harsányi Gábor

 

Egyetemi tanár

 

ETT

 

Dr. Sántha Hunor

 

Adjunktus

 

ETT

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Fizika, Anyagtudomány, Biofizika, Szerves kémia
7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal a villamos és optikai jeleket szolgáltató érzékelők működésének alapelveit, főbb típusait és orvosbiológiai alkalmazási lehetőségeit.
8. A tantárgy részletes tematikája Az érzékelők fogalma, felosztása, jellemzői, intelligens és integrált érzékelők, újszerű követelmények. Speciális anyagtípusok és technológiák (a szilícium anizotróp maratása, a felületi mikromegmunkálás, kerámiák, szervetlen és polimer rétegek leválasztása). Eszközstruktúrák az érzékelőkben: impedancia szerkezetek, félvezető eszközök, elektrokémiai cellák, kalorimetrikus, rezonátor és száloptikai típusok.A jelátalakításra alkalmas alapjelenségek:- a hőmérséklet hatásai: termorezisztív és termoelektromos, piroelektromos effektus- a mechanikai feszültség és deformáció hatásai: piezoelektromos, piezorezisztív effektus, kapacitásváltozás, elektretek- a mágneses tér hatásai: töltéseltérítés Hall-efektus, , magnetorezisztív effektus, hatás a szupravezetésre- sugárzások hatásai: termikus és kvantum effektusokA kémiai jelátalakítás molekuláris kölcsönhatásai: adszorpció, abszorpció, ionkicserélődés, a kémiai optikai jelátalakítás lehetőségei, bioérzékelők alapjai. Fizikai érzékelők és alkalmazásaik az orvosbiológiában: hőmérsékletmérés, hőmérsékletérzékelők egyéb alkalmazásai, mechanikai érzékelők alkalmazásai, ultrahang érzékelők az echográfiában, nukleáris detektorok a radiológiában, mágneses érzékelők alkalmazásai, áramlásmérés.Kémiai érzékelők és alkalmazásaik az orvosbiológiában: a vérbeli gázkoncentrációk és pH érzékelői (invazív és transzkután elektrokémiai érzékelők, optikai szálas érzékelők, kombinált típusok), oximetria, ionszelektív érzékelők, pH-mérés az emésztőrendszerben, szöveti pH/pO2 meghatározása és feltérképezése.Bioérzékelők: enzimatikus ill. biokatalitikus érzékelők (alapelvek, glukóz érzékelők, további biokatalitikus érzékelők, affinitás bioérzékelők (immuno-érzékelők, DNS-chipek), élő bioszenzorok.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy 14 oktatási héten keresztül heti 2 órás előadások, és 2 órás tantermi gyakorlatok formájában kerül oktatásra.
10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban: a hallgatók a 10. oktatási héten a tantermi gyakorlaton írt, legalább elégséges eredményű zárthelyi dolgozattal szereznek aláírást a tárgyból.

b.         A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli vizsga
11. Pótlási lehetőségek Pótlásra vonatkozóan a TVSZ intézkedései az irányadók
12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint, az előadások végén vagy előre egyeztetett időpontokban

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Harsányi G.: Érzékelők az orvosbiológiában, BME jegyzet, 1998.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra60
Félévközi készülés órákra
Felkészülés zárthelyire40
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés50
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr. Harsányi Gábor

 

Egyetemi tanár

 

ETT