Vállalati alkalmazások integrációja

A tantárgy angol neve: Enterprise Application Integration

Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 13.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Gazdaságinformatikus szak, MSc képzés
Vállalatirányítási informatika specializáció
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIETM195 2,3 3/0/2/v 7  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Martinek Péter,
4. A tantárgy előadója Dr. Martinek Péter, Elektronikai Technológia Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A vállalatirányítási rendszerek felépítése, működésének alapjai. Alapvető programozási ismere-tek és rendszerszemlélet.
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Nincs.
7. A tantárgy célkitűzése
Megismertetni a hallgatókkal a vállalati alkalmazások integrációját, annak különféle megoldá-sait és módszereit. Bemutatni az elterjedt megoldások (pl. adatbázis-, alkalmazás-, folyamatin-tegráció) jellegzetességeit és a kapcsolódó informatikai technológiákat.
A tantárgy kialakítja a hallgatókban a rendszerek integrációjának képességét az üzleti oldalon megfogalmazott integrációs igények kielégítésére. A hallgatók képesek lesznek a különféle integrációs üzleti igények felmérésére, a vállalati rendszerek integrációs képességeinek azono-sítására, az integrációs megoldás megtervezésére, az integráció adaptereinek és keretrendszer-ének konfigurálására és éles környezetben történő bevezetésére.
8. A tantárgy részletes tematikája
1. Bevezető: Vállalati alkalmazások típusai, felépítésük, együttműködési lehetőségeik. Integ-ráció alapvető fogalmai: résztvevő rendszerek, különböző megközelítések, protokollok, tipikus architektúrák. Az üzleti oldal alapvető integrációs igényei: riportolás, adatbányászat, öszetett folyamatok, migráció, biztonsági mentés.
2. Az integráció szintjei: adatintegráció, alkalmazásintegráció és felületintegráció. Adatinteg-rációs megközelítések, ETL modulok használata, adattisztítás szerepe és feladatai az integráci-óban. Master Data Management (MDM). 
3. Az alkalmazásintegráció különböző megvalósításai. Objektum alapú kommunikáció, Messaging rendszerek, aszinkron kommunikáció. Nyílt és gyártóspecifikus szabványok és megközelítések.
4. Vállalati tartalmak, vállalati tartalmak osztályozása. Vállati adatok életciklusa. Strukturálat-lan vállalati tartalmak kezelése, szerepük az integráióban.
5. Információ és tudásintegráció. Mediáció, federáció. Middleware eszközök az alkalmazás integrációban. Az Enterprise Service Bus megközelítés.
6. A séma illesztés feladata – tipikus algoritmusok, a strukturális, lingvisztikus és hibrid meg-közelítések. Különböző megoldások komplexitása, teljesítménye, alkalmazhatósága a vállalati adatok függvényében. Séma integráció. Példány alapú sémaillesztés. 
7. Adatreprezentációs és definíciós különbségek azonosítása. Transzformációk alkalmazási lehetőségei, szabványok és különféle architektúrális megközelítések. Integrált rendszerkörnye-zet teljesítménybecslési modelljei, skálázhatóság.
8. SOA alap architektúra és szolgáltatás alapú alkalmazás integráció. Alapfogalmak, kapcsoló-dó szabványok és technológiák. A kiterjesztett SOA koncepció.
10. Szolgáltatás analízis és megvalósítás. Alkalmazási szolgáltatások, üzleti szolgáltatások és folyamat szolgáltatások. Kapcsolódó szabványok, fejlesztési eszközök és futtatókörnyezet. 
11. Szolgáltatási szintek és szolgáltatási szint konfigurációk az alkalmazás integrációban. Szol-gáltatás alapú rendszerek és integrációs megoldások minőségbiztosítása. QoS, nem funkcioná-lis teljesítményparaméterek és specifikus biztonsági megfontolások.
12. Vállalati mikroszolgáltatások, mikroszolgáltatás alapú architektúrák. Monolitikus vállalati rendszerek transzformációja. Alkalmazásintegráció mikroszolgáltatás alapú környezetben.
13. Felhő alapú vállalatirányítási rendszerek. Standard rendszerek migrációja a felhőbe. Integ-ráció hibrid vállalati alkalmazáskörnyezetben. 
14. Ontológiák tervezése, integrációja. Vállalati ontológiák. Ontológiák és szemantikai leírók alkalmazása az alkalmazás integrációban. Kapcsolódó technológiák és szabányok. Szolgáltatá-sok szemantikus annotációja, szemantikus szolgáltatástárak.

Laboratóriumi gyakorlatok: 
A laboratóriumi gyakorlat elterjedt integrációs eszközökre, technológiákra illetve konkrét vál-lalati rendszerekre épít, melyek például – de nem feltétlenül – az alábbi szoftverek lehetnek: folyamattervező és modellező eszközök (pl. ARIS vagy BPMN eszközök), Mule ESB, Tibco Cloud Integration), folyamatimplementációs eszközök (pl. Websphere integration developer), futtató rendszerek és standard vállalati rendszerek (pl. mySAP ERP, Dynamics 365 Business Central, Salesforce CRM rendszer).
1. Ismerkedés az összetett rendszerkörnyezettel – ki/be jelentkezés, szerverek futtatá-sa/leállítása, alapvető funkciók tesztelése, rendszerhasználat és menedzsment szimulált vállalati alkalmazás integrációs környezetben.
2. Példa Webszolgáltatás létrehozása (illetve standard vállalati szolgáltatások aktiválása és elérése) és interfészhez illesztése, tesztelése.
3. Humán interfész definiálása, implementálása. Kollaborációs feladat megoldásának tervezé-se, implementálása. Párhuzamos szálak és folyamatok alkalmazása, vizsgálata.
4. BPEL folyamat finomhangolása, szolgáltatáshívás BPEL folyamatból. Loggolás és össze-tett üzleti folyamat monitorozás a gyakorlatban.
5. Korrelációk használata, eseménykezelés. Hibakezelés és állapotgép.
6. Transzformációk illesztése szolgáltatáshíváshoz. Különféle adapterek használata – specifi-káció, implementáció és tesztelés.
7. High availability és klaszterezés. Bevezetési folyamathoz kapcsolódó tesztelés. Üzemelteté-si kérdések: monitorozás, teljesítményelemzés, QoS paraméterek meghatározása.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és laboratórium
10. Követelmények
a.       A szorgalmi időszakban: 
1) Az ismeretek alkalmazását és készségszintű megértését laboratóriumi gyakorlatok segítik. A laborgyakorlatokon való részvétel kötelező. 
(2) Az ismereteket a laboratóriumi gyakorlatokon mérjük. A gyakorlatokon az előadás alapján, illetve a kiadott útmutató alapján felkészülten kell megjelenni. A felkészülést beugró jelleggel mérjük. A gyakorlaton végzett munkát dokumentálni kell, a dokumentációt az óra végén be kell adni. A beadott dokumentációt és az elvégzett munkát osztályozzuk. 
(3) A laboratóriumi gyakorlatot elégtelen felkészülés, sikertelen teljesítés vagy mulasztás esetén pótolni kell. 
(4) Az aláírás megszerzésének feltétele az összes laboratóriumi gyakorlat legalább elégséges szinten való teljesítése. 

b. A vizsgaidőszakban: Szóbeli vizsga. 
c. Elővizsga: Az utolsó oktatási héten elővizsga lehetőséget biztosítunk. 
d. A vizsgajegy megállapításának módja: A laboratóriumi gyakorlatokon megszerzett jegyek átlaga  50 % -ban, és a szóbeli vizsga eredménye 50%-ban, ha a szóbeli vizsga legalább elégséges szintű. 
11. Pótlási lehetőségek Kettő laboratóriumi gyakorlat pótolható. Pótolni a következő foglalkozás megkezdése előtt, a hallgató kezdeményezésére külön egyeztetett időpontban kell.
12. Konzultációs lehetőségek Az előadóval egyeztetett időpontban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Kasun Indrasiri, Prabath Siriwardena, Microservices for the Enterprise, APress, 2018.      
Lam, W., Shankararaman. V: Enterprise Architecture and Integration: Methods, Implementation and Technologies. Information Science Reference, 2007.
Roshen Waseem, SOA-Based Enterprise Integration, McGraw-Hill Education - Europe, 2009.
Gaaevic, D., Djuric, D., Devedzic, V., Selic, B.: Model Driven Architecture and Ontology Development, Springer-Verlag New York, Inc., 2006.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra70
Félévközi készülés órákra14 előadás
14 laboratórium
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása62
Vizsgafelkészülés50
Összesen210
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Martinek Péter PhD

egy. docens

Elektronikai Technológia Tanszék