Vállalatirányítási rendszerek konfigurációja

A tantárgy angol neve: ERP Software Customization

Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 12.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Gazdaságinformatikus szak, MSc képzés
Vállalatirányítási informatika szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIETM194 2,3 3/0/2/v 7  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Martinek Péter,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Martinek Péter PhD

egy. docens

Elektronikai Technológia Tanszék

Török Marianna

egy. tanársegéd

Elektronikai Technológia Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A vállalatirányítási rendszerek működésének alapjai. Alapvető programozási és adatbáziskezelési ismeretek, rendszerszemlélet.
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Nincs.
7. A tantárgy célkitűzése

 

A tárgy bemutatja a vállalatirányítási rendszerek konfigurációs feladatait, a célrendszert specifikáló folyamatmodellek előállítási módszereit, a testreszabás és az átadás menetét, valamint a használat alatti folyamatos támogatás módszereit. Gyakorlati ismereteket nyújt a standard integrált vállalatirányítási információs rendszerek tipikus konfigurálási feladatairól, a vállalati folyamatmodellekhez illeszkedő rendszer létrehozásának módszertanáról.

A tantárgy kialakítja a hallgatókban a rendszerek bevezetéséhez szükséges képességeket, az üzleti folyamatok és az informatikai funkciók párhuzamos szemléletének készségét. Képesek lesznek a konfigurálási feladatok végrehajtására és/vagy a végrehajtás irányítására, a bevezetett rendszer folyamatos támogatására a teljes életcikluson keresztül.

 

8. A tantárgy részletes tematikája

 

1. Bevezetés. Vállalati informatikai projektek sajátosságai.

2. A vállalati folyamatok felmérésének és meghatározásának módszerei. Követelményspecifikáció meghatározása, sikertényezők.

3. A célrendszer specifikálása: modellezési módszerek. Vállalatmodellezés. Modellezési nézetek, modelltípusok.

4. Folyamatmodellezési módszerek, különböző megközelítések. Többszintű üzleti folyamatmodellek, business process mapping. A BPMN szabvány és kapcsolódó módszertanok.

5. A konfiguráció előkészítési szakaszai, feladatai. A standard vállalatirányítási rendszerek tipikus modelljei és architektúrái. A támogatott vállalatmodell azonosítása.

6. A rendszer méretezése, processzorok száma, memória mérete, háttértár mérete, terhelés-megosztás.

7. A rendszerkonfiguráció indítása, nyomkövetése. Installációs beállítások.

8. Standard funkciók testreszabása paraméterezéssel, fejlesztéssel. A megjelenítési réteg konfigurálása, a kezelői felület alapbeállításai.

9. Az értékesítési szervezet és a vállalat alapvető paraméterei. Alapvető területi és könyvelési beállítások.

10. A funkcionális követelmények szerinti konfigurációk beállítása. Pénzügy, beszerzés, értékesítés, termelés követelményeinek teljesítése. Tipikus folyamatok, tipikus konfigurációs megoldások.

11. Ügyfél-specifikus funkciók fejlesztése. Új adattáblák és adatmezők létrehozása. Új dialógus ablakok és lekérdezések. Triggerek és megszorítások rendszere, használata.

12. Adatbázis-elérés külső rendszerekből. Protokollok, tipikus üzenetváltások. Szerver és kliens oldali konfigurációs lehetőségek.

13. A rendszer többfázisú tesztelése, verifikálása. A használatba vétel előkészítésének feladatai, eszközei. A törzsadat migráció, konzisztencia ellenőrzés, adattisztítás, inkonzisztenciák feloldása.

14. Cutover feltételek ellenőrzése. Rendszertámogatás stratégiái, módszerei. A módosítási igények kezelése-végrehajtása, minőségbiztosítás, dokumentálás, kibocsátás.

Laboratóriumi gyakorlatok:

1. A vállalatirányítási rendszer fő moduljainak, folyamatainak áttekintése egy konkrét feladat teljes végigvitelével a törzsadatok definiálásától az értékesítés, az előkalkuláció és termelésprogramozás, szükségletszámítás és ütemezés funkcióin keresztül. A vállalatirányítási rendszer fő moduljainak, folyamatainak áttekintése egy konkrét fel-adat teljes végigvitelével a gyártásütemezés, beszerzés, gyártás, kiszállítás, számlázás funkcióin keresztül. A célrendszer definiálása.

2. A vállalatirányítási rendszer testreszabása. Jogosultságok, rendszerkonfiguráció beállítása, telepítést vezérlő paraméterek. Egy modellvállalat folyamatait támogató modulok és minta-funkciók telepítése, beparaméterezése. Adatbázis-konfiguráció. Standard sémák lekérdezése, egyedi táblák, rekordok, mezők definiálása. Standard kereső eszközkészlet megismerése és testreszabása.

3. Adatkapcsolat felépítése külső alkalmazásokkal több különböző megközelítés szerint és különböző eszközök használatával. Adatok tisztítása, átalakítások megtervezése, validálása. Különböző megközelítések összehasonlító tesztelése.

4. Konfigurálás a rendszeren belül és a külső rendszerben. A kapcsolat tesztelése, adatok átvétele. Kiegészítő programok fejlesztése. A programozási környezet megismerése, standard listázó programok módosítása.

5. Összetett standard lekérdezések módosítása paraméterezéssel és egyedi fejlesztéssel. Egyéni igényeket kielégítő összetett programok írása. Adatok kiolvasása a komplex vállalati adatstruktúrából.

6. Adatok szűrése, összegzése, összetett számítások programozása. A programozási esz-közkészlet további elemeinek megismerése és alkalmazása. Eseményvezérelt programozás, adatsémák módosítása. Új adattábla létrehozása, az adatbeviteli maszkok szerkesztése.

7. Eseményvezérelt programok fejlesztése. Menü- és súgórendszer módosítása, új komponensek felépítése és beillesztése a meglévő struktúrába.

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és laboratórium

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban:

1)      Az ismeretek alkalmazását és készségszintű megértését a laboratóriumi gyakorlatok segítik. A laborgyakorlatokon való részvétel kötelező.

2)      Az ismereteket a laboratóriumi gyakorlatokon mérjük. A gyakorlatokon az előadás alapján, illetve a kiadott útmutató alapján felkészülten kell megjelenni. A felkészülést beugró jelleggel mérjük. A gyakorlaton végzett munkát dokumentálni kell, a dokumentációt az óra végén be kell adni. A beadott dokumentációt és az elvégzett munkát osztályozzuk.

3)      A laboratóriumi gyakorlatot elégtelen felkészülés, sikertelen teljesítés vagy mulasztás esetén pótolni kell.

4)      Az aláírás megszerzésének feltétele az összes laboratóriumi gyakorlat legalább elégséges szinten való teljesítése.

b.      A vizsgaidőszakban: Szóbeli vizsga.

c.       Elővizsga: Az utolsó oktatási héten elővizsga lehetőséget biztosítunk.

d.     A vizsgajegy megállapításának módja: A laboratóriumi gyakorlatokon megszerzett jegyek átlaga 50 % -ban, és a szóbeli vizsga eredménye 50%-ban, ha a szóbeli vizsga legalább elégséges szintű.

11. Pótlási lehetőségek

Kettő hét laboratóriumi gyakorlata pótolható. Pótolni a következő foglalkozás megkezdése előtt, a hallgató kezdeményezésére külön egyeztetett időpontban kell.

12. Konzultációs lehetőségek

Az előadóval egyeztetett időpontban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

·         Vállalatirányítási rendszerek konfigurációja, BME, Előadás vázlata elektronikus formában

·         Szikora B., Várnai L., Orcsikné Dudás K., Nikodémusz R., Balogh Cs., Szitás Z.: Vállalati rendszerek konfigurációja laboratórium, BME, Elektronikus tankönyv, 2009. p. 106.

·         PMBOK Guide | Project Management Institute - PMI, 2021.

·         Glynn C. Williams: Implementing SAP ERP Sales & Distribution, McGraw-Hill, 2008, p 513.

·         Hernández, J. A., Jim Keogh, J., Martinez, F. F.: SAP R/3 Handbook. McGraw-Hill, 2006.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra70
Félévközi készülés órákra

14 előadás

7 laboratórium 

Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása62
Vizsgafelkészülés50
Összesen210
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Martinek Péter PhD

egy. docens

Elektronikai Technológia Tanszék

Török Marianna

tanársegéd

Elektronikai Technológia Tanszék